Elon Musk sa chystá spa­siť už aj mest­skú hro­madnú dopravu

Linda Cebrová / 16. mája 2016 / Business

Keď má člo­vek zvy­čajne udr­žať nejaké tajom­stvo, nemal by mať práve aj chuť ho hneď kaž­dému vyroz­prá­vať. Avšak zdá sa, že Elon Musk to vidí tro­chu inak. Veľmi rád posky­tuje neča­kané infor­má­cie, ktoré nechá­vajú novi­ná­rov na váž­kach. Tak to bolo aj s via­ce­rými jeho nedáv­nymi vyjad­re­niami, ktoré vyzneli tak, že pra­cuje na nie­čom, čo je naozaj…veľké.

Na kon­fe­ren­cii v Nór­sku posky­tol pár zau­jí­ma­vých detai­lov zo sveta budúc­nosti. Táto kon­fe­ren­cia bola finan­co­vaná vlá­dou a jej hlav­nou témou bola budúc­nosť dopravy. Musk odpre­zen­to­val krátku pre­zen­tá­ciu a potom sa pus­til do debaty s mini­strom dopravy Keti­lom Sol­vik-Olse­nom.

1

Jeho pre­zen­tá­cia malá názov: „Ako zní­žiť glo­bálne otep­ľo­va­nie, vďaka výrobe ener­gie z obno­vi­teľ­ných zdro­jov.“ V nej zdô­raz­nil potrebu urých­le­nia pre­chodu z fosíl­nych palív. Keď sa dostali k téme, ako pre­dísť pre­pl­ne­niu miest osob­nými auto­mo­bilmi, minis­ter sa opý­tal otázku, ktorá pri­nú­tila Muska pre­zra­diť aspoň tro­chu infor­má­cií o jeho ďal­šom pro­jekte.

2

Otázka znela takto: „Môžeme oča­ká­vať, že Tesla spô­sobí pre­vrat vo verej­nej doprave a naprí­klad aj v auto­bu­soch?”

A Mus­kova odpo­veď: „V posled­nej dobe sme pre­mýš­ľali nad vytvo­re­ním nie­čoho, čo nie je vlastne auto­bus, ale rie­šilo by to prob­lém hus­toty v mest­skej doprave. Mys­lím, že je naj­vyšší čas pre­hod­no­tiť a začať rie­šiť celú kon­cep­ciu verej­nej dopravy a vytvo­riť niečo, čo sa bude ľuďom páčiť oveľa viac. Ale nemal by som sa k tomu viac vyjad­ro­vať. Musím si dať pozor, čo hovo­rím“

Keď sa ho repor­tér opý­tal, či má na mysli Hyper­loop, odpo­ve­dal, že nie.

Je to nový typ auta alebo vozidla, ktoré by bolo naozaj skvelé. Ľudí by nedop­ra­vilo len na auto­bu­sovú zastávku, ale priamo na cie­ľové miesto, kam majú namie­rené,” dodal Musk

3

Elon tvrdí, že dopravné záp­chy ničia dušu člo­veka. A budúc­nosť dopravy vidí v auto­nóm­nych vozid­lách. Pove­dal, že na jeho „ to-do-liste“ je jeho hlav­ným glo­bál­nym prob­lé­mom, ktorý chce vyrie­šiť, práve pre­ťa­že­nie dopravy.

Je veľmi prav­de­po­dobné, že Musk vo svo­jich vyjad­re­niach hovorí o flo­tile robo­tic­kých vozi­diel, taxí­kov alebo car-sha­ringu, čiže zdie­ľaní áut. O tom, že Tesla plá­nuje mať vlastný sys­tém zdie­ľa­ných áut, ktorý bude kon­ku­ro­vať Uberu sa aj tak už dlh­šie špe­ku­luje. Šéf spo­loč­nosti Uber tiež pre­hlá­sil, že by od Tesla Motors pokojne odkú­pil pól mili­óna robo­tic­kých elek­tro­mo­bi­lov.

Uber je dnes pri­tom naj­hod­not­nej­ším start-upom na svete. Jeho cena bola pred časom odhad­nutá na viac než 50 miliárd dolá­rov. Ide pri­tom pri­márne o tech­no­lo­gickú plat­formu, ktorá rieši jediný prob­lém – spája záu­jem­cov o jazdu s vodičmi. Nič sve­to­borné, ale zjavne naozaj revo­lučné, keďže taxis­lužby z celého sveta to neve­dia do dnes roz­dý­chať.

Nový sys­tém zdie­la­ných robo­tic­kých vozi­diel, ktoré budú využí­vať vylep­šenú tech­no­ló­giu Tesla Auto­pi­lot, by mal slú­žiť ako skvelý dopl­nok k oča­ká­va­nému Hyper­lo­opu. Na teraz nám neos­táva už nič iné, ako čakať kým sa Elon Musk znova pre­riekne a pre­zradí nám infor­má­cie z pri­pra­vo­va­nej budúc­nosti.

zdroj:theverge.com, zdroj foto­gra­fií: electrek.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: usine-digitale.fr/autor

Pridať komentár (0)