Equ­ity Cro­wd­fun­ding v Európe a jeho nejed­not­nosť spô­so­bená nedos­tat­kom Angel inves­to­rov a pod­pory EÚ

Pavel Curda / 15. novembra 2014 / Tools a produktivita

Equ­ity cro­wd­fun­ding (inves­to­va­nie cez cro­wd­fun­ding za podiel v spo­loč­nosti) kom­pletne naru­šil spô­sob finan­co­va­nia mla­dých firiem. Jed­not­livci, popri super Angel inves­to­roch, ktorý medzi prvými inves­to­vali do firiem ako Twit­ter, Face­book alebo Ever­note, majú mož­nosť inves­to­vať malé sumy do star­tu­pov, ktoré hľa­dajú nové spô­soby finan­co­va­nia. Inves­tí­cie do star­tu­pov už teda nie sú pri­vi­lé­giom VC fon­dov a sú prí­stupné pre kaž­dého. “Úmr­tnosť” star­tu­pov je však vysoká, preto by mali byť inves­tí­cie dobre zvá­žené. Je teda zod­po­ved­nos­ťou ope­rá­to­rov cro­wd­fun­din­go­vých plat­fo­riem o rizi­kách inves­tí­cií dôkladne infor­mo­vať.

Spô­sobí equ­ity cro­wd­fun­ding (ďalej len EC) zmenu na kapi­tá­lo­vých trhoch? Podľa špičky cro­wd­fun­din­go­vých exper­tov bude mať decentné diver­zi­fi­ko­vané port­fó­lio inves­tí­cií cez EC — čiže vyšší počet niž­ších inves­tí­cií do via­ce­rých star­tu­pov, vyš­šiu návrat­nosť ako ľubo­voľné iné aktí­vum. Aj keď návrat­nosti budú obrov­ské, bude veľmi ťažké dosiah­nuť výšku návrat­nosti firiem ako Face­book — 62,000% alebo Drop­boxu 39,000%. EC bez kom­pro­mi­sov glo­ba­li­zuje lokálne angel inves­to­va­nie a to cez rôzne plat­formy a inves­tičné sku­piny. V súčas­nosti je stále veľa angel inves­tí­cií pri­de­le­ných lokál­nym pro­jek­tom, avšak ako sa aj Mar­kus Lam­pi­nen (zakla­da­teľ Cro­wd­val­ley) vyjad­ril “Nové prí­stupy a prie­hľad­nosť online mode­lov poskytnú mož­nosti obja­vo­va­nia nových inves­tič­ných prí­le­ži­tostí na trhoch s cen­nými papiermi hocikde. Popri správ­nych infor­má­ciách, pries­ku­moch a pro­ce­soch zame­ra­ných na ochranu inves­to­rov a vyhod­no­te­nie kon­krét­nych prí­pa­dov to môže viesť k novému zvyku, kedy inves­tori nebudú obme­dzený na miestne komu­nity ale budú mať prí­stup ku glo­bál­nym infor­má­ciám.”

Cro­wd­sour­cin­gweek zora­dil top 15 plat­fo­riem v Európe, pri­čom nové pri­bú­dajú kaž­dým mesia­com. Nachá­dza sa tu zmes záko­nov regu­lu­jú­cich EC, ktoré sa v jed­not­li­vých kra­ji­nách líšia a chýba zjed­no­tená regu­lá­cia EC Európ­skou úniou. Spo­jené krá­ľov­stvo, Nemecko a škan­di­náv­ske kra­jiny sú preto jediné majúce popu­lárne EC plat­formy, podobné tým viac vyvi­nu­tým v USA. Správna regu­lá­cia je jed­no­značne potrebná, keďže inves­to­va­nie do star­tu­pov je veľmi rizi­kové. Až 3 zo 4 star­tu­pov zly­hajú a nedo­kážu inves­to­rom vyge­ne­ro­vať výnos. Je veľmi dôle­žité aby bol každý, kto inves­tuje obo­zná­mený s rizi­kami a aj z tohto dôvodu sú nie­ktoré EC plat­formy prí­stupné len kva­li­fi­ko­va­ným inves­to­rom, ktorý vyho­vejú tes­tom a zís­kajú akre­di­tá­ciu.

Tím FoundedByMe

Európ­ske cro­wd­fun­din­gové plat­formy však môžu pre­uká­zať mnohé suc­cess sto­ries. Plat­forma Foun­ded­ByMe vznikla v Stock­holme v Marci roku 2011 a ako jedna z prvých na svete ponúka cro­wd­fun­ding na základe odmien (ako kicks­tar­ter) a záro­veň podiel v spo­loč­nosti — EC. Hlav­ným cie­ľom Foun­ded­ByMe je uľah­čiť medzi­ná­rodné inves­tí­cie, z kto­rých plynú výhody pod­ni­ka­te­ľom aj inves­to­rom a pod­po­rujú tvorbu pra­cov­ných miest a eko­no­mický rast. Táto plat­forma fun­guje glo­bálne s kan­ce­lá­riami vo Švéd­sku, Fín­sku, Dán­sku, Nór­sku, Špa­niel­sku, Nemecku, Talian­sku a Sin­ga­púre. V júli 2014 fín­ska inte­rak­tívna plat­forma Yoogaia úspešne ukon­čila svoje cro­wd­fun­din­gové kolo a naz­bie­rala 100 000 eur. O necelé 3 mesiace sa im poda­rilo nalá­kať jednu z vedú­cich VC firiem sever­ných kra­jín Inven­ture a zís­kali 500 tisíc eur na ďaľší vývoj a expan­ziu. Toto však nebol jediný úspešný exit a nad­vä­zu­júca inves­tí­cia. Od spus­te­nia Equ­ity cro­wd­fun­dingu v roku 2012 Foun­ded­ByMe uzav­relo 42 takýchto pro­jek­tov v Európe a Ázii a dohro­mady vyzbie­rali vyše 6 mili­ó­nov eur vo viac ako 1000 kam­pa­niach.

V európ­skych EC plat­for­mách vidím jeden veľký prob­lém a to nedos­ta­tok pod­pory skú­se­ných Angel inves­to­rov naroz­diel od USA — https://angel.co/syndicates, či Isra­elu — https://www.ourcrowd.com/Mentors?Source=Header … Toto v Európe zatiaľ chýba. Európ­skym Angel inves­to­rom sa, až na nie­ktoré výnimky do malých Ven­ture kapi­tá­lov okolo nich nechce. Chys­tajú sa však veľké zmeny (hlavne v Škan­di­ná­vii) a európ­ski Angel inves­tori sú ochotní spo­lu­pra­co­vať a moni­to­ro­vať zahra­ničné prí­le­ži­tosti. Medzi orga­ni­zá­cie, ktoré na tom pra­cujú je naprí­klad EBAN — The Euro­pean Busi­ness Angels Network.

Európ­ska komi­sia vidí mnohé výhody Equ­ity cro­wd­fun­dingu pre malé a stredné pod­niky chýba však ochota spra­viť pros­pešné kroky pre medzi­ná­rodný obchod. “Európ­ska komi­sia štu­duje výhody a risk spo­jený s týmto novým dru­hom finan­co­va­nia, ako aj zákony vhodné na ich regu­lá­ciu. Cie­ľom je zis­tiť, či by apli­ká­cia celo­európ­skych regu­lá­cií bola výhodná.” … Toto tvrdí Európ­ska komi­sia už 3 roky.

Píšem knihu, veno­vanú naj­lep­ším spô­so­bom mla­dých európ­skych firiem, ktoré úspešne vyzbie­rali finan­cie cez cro­wd­fun­din­gové plat­formy. Nie­ktoré články a kniha budú uve­rej­nené na nasle­du­jú­com odkaze.

Info­gra­fika Equ­ity Cro­wd­fun­ding podľa The OurC­rowd:

Zdroj: pavelcurda.wix.com

Pridať komentár (0)