Equ­ity Cro­wd­fun­ding v Euró­pe a jeho nejed­not­nosť spô­so­be­ná nedos­tat­kom Angel inves­to­rov a pod­po­ry EÚ

Pavel Curda / 15. novembra 2014 / Lifehacking

Equ­ity cro­wd­fun­ding (inves­to­va­nie cez cro­wd­fun­ding za podiel v spo­loč­nos­ti) kom­plet­ne naru­šil spô­sob finan­co­va­nia mla­dých firiem. Jed­not­liv­ci, pop­ri super Angel inves­to­roch, kto­rý medzi prvý­mi inves­to­va­li do firiem ako Twit­ter, Face­bo­ok ale­bo Ever­no­te, majú mož­nosť inves­to­vať malé sumy do star­tu­pov, kto­ré hľa­da­jú nové spô­so­by finan­co­va­nia. Inves­tí­cie do star­tu­pov už teda nie sú pri­vi­lé­gi­om VC fon­dov a sú prí­stup­né pre kaž­dé­ho. “Úmr­tnosť” star­tu­pov je však vyso­ká, pre­to by mali byť inves­tí­cie dob­re zvá­že­né. Je teda zod­po­ved­nos­ťou ope­rá­to­rov cro­wd­fun­din­go­vých plat­fo­riem o rizi­kách inves­tí­cií dôklad­ne infor­mo­vať.

Spô­so­bí equ­ity cro­wd­fun­ding (ďalej len EC) zme­nu na kapi­tá­lo­vých trhoch? Pod­ľa špič­ky cro­wd­fun­din­go­vých exper­tov bude mať decent­né diver­zi­fi­ko­va­né port­fó­lio inves­tí­cií cez EC — čiže vyš­ší počet niž­ších inves­tí­cií do via­ce­rých star­tu­pov, vyš­šiu návrat­nosť ako ľubo­voľ­né iné aktí­vum. Aj keď návrat­nos­ti budú obrov­ské, bude veľ­mi ťaž­ké dosiah­nuť výš­ku návrat­nos­ti firiem ako Face­bo­ok — 62,000% ale­bo Drop­bo­xu 39,000%. EC bez kom­pro­mi­sov glo­ba­li­zu­je lokál­ne angel inves­to­va­nie a to cez rôz­ne plat­for­my a inves­tič­né sku­pi­ny. V súčas­nos­ti je stá­le veľa angel inves­tí­cií pri­de­le­ných lokál­nym pro­jek­tom, avšak ako sa aj Mar­kus Lam­pi­nen (zakla­da­teľ Cro­wd­val­ley) vyjad­ril “Nové prí­stu­py a prie­hľad­nosť onli­ne mode­lov poskyt­nú mož­nos­ti obja­vo­va­nia nových inves­tič­ných prí­le­ži­tos­tí na trhoch s cen­ný­mi papier­mi hocik­de. Pop­ri správ­nych infor­má­ciách, pries­ku­moch a pro­ce­soch zame­ra­ných na ochra­nu inves­to­rov a vyhod­no­te­nie kon­krét­nych prí­pa­dov to môže viesť k nové­mu zvy­ku, kedy inves­to­ri nebu­dú obme­dze­ný na miest­ne komu­ni­ty ale budú mať prí­stup ku glo­bál­nym infor­má­ciám.”

Cro­wd­sour­cin­gwe­ek zora­dil top 15 plat­fo­riem v Euró­pe, pri­čom nové pri­bú­da­jú kaž­dým mesia­com. Nachá­dza sa tu zmes záko­nov regu­lu­jú­cich EC, kto­ré sa v jed­not­li­vých kra­ji­nách líšia a chý­ba zjed­no­te­ná regu­lá­cia EC Európ­skou úni­ou. Spo­je­né krá­ľov­stvo, Nemec­ko a škan­di­náv­ske kra­ji­ny sú pre­to jedi­né majú­ce popu­lár­ne EC plat­for­my, podob­né tým viac vyvi­nu­tým v USA. Správ­na regu­lá­cia je jed­no­znač­ne potreb­ná, keď­že inves­to­va­nie do star­tu­pov je veľ­mi rizi­ko­vé. Až 3 zo 4 star­tu­pov zly­ha­jú a nedo­ká­žu inves­to­rom vyge­ne­ro­vať výnos. Je veľ­mi dôle­ži­té aby bol kaž­dý, kto inves­tu­je obo­zná­me­ný s rizi­ka­mi a aj z toh­to dôvo­du sú nie­kto­ré EC plat­for­my prí­stup­né len kva­li­fi­ko­va­ným inves­to­rom, kto­rý vyho­ve­jú tes­tom a zís­ka­jú akre­di­tá­ciu.

Tím FoundedByMe

Európ­ske cro­wd­fun­din­go­vé plat­for­my však môžu pre­uká­zať mno­hé suc­cess sto­ries. Plat­for­ma Foun­ded­By­Me vznik­la v Stock­hol­me v Mar­ci roku 2011 a ako jed­na z prvých na sve­te ponú­ka cro­wd­fun­ding na zákla­de odmien (ako kicks­tar­ter) a záro­veň podiel v spo­loč­nos­ti — EC. Hlav­ným cie­ľom Foun­ded­By­Me je uľah­čiť medzi­ná­rod­né inves­tí­cie, z kto­rých ply­nú výho­dy pod­ni­ka­te­ľom aj inves­to­rom a pod­po­ru­jú tvor­bu pra­cov­ných miest a eko­no­mic­ký rast. Táto plat­for­ma fun­gu­je glo­bál­ne s kan­ce­lá­ria­mi vo Švéd­sku, Fín­sku, Dán­sku, Nór­sku, Špa­niel­sku, Nemec­ku, Talian­sku a Sin­ga­pú­re. V júli 2014 fín­ska inte­rak­tív­na plat­for­ma Yoogaia úspeš­ne ukon­či­la svo­je cro­wd­fun­din­go­vé kolo a naz­bie­ra­la 100 000 eur. O nece­lé 3 mesia­ce sa im poda­ri­lo nalá­kať jed­nu z vedú­cich VC firiem sever­ných kra­jín Inven­tu­re a zís­ka­li 500 tisíc eur na ďaľ­ší vývoj a expan­ziu. Toto však nebol jedi­ný úspeš­ný exit a nad­vä­zu­jú­ca inves­tí­cia. Od spus­te­nia Equ­ity cro­wd­fun­din­gu v roku 2012 Foun­ded­By­Me uzav­re­lo 42 takých­to pro­jek­tov v Euró­pe a Ázii a dohro­ma­dy vyzbie­ra­li vyše 6 mili­ó­nov eur vo viac ako 1000 kam­pa­niach.

V európ­skych EC plat­for­mách vidím jeden veľ­ký prob­lém a to nedos­ta­tok pod­po­ry skú­se­ných Angel inves­to­rov naroz­diel od USA — https://angel.co/syndicates, či Isra­e­lu — https://www.ourcrowd.com/Mentors?Source=Header … Toto v Euró­pe zatiaľ chý­ba. Európ­skym Angel inves­to­rom sa, až na nie­kto­ré výnim­ky do malých Ven­tu­re kapi­tá­lov oko­lo nich nech­ce. Chys­ta­jú sa však veľ­ké zme­ny (hlav­ne v Škan­di­ná­vii) a európ­ski Angel inves­to­ri sú ochot­ní spo­lu­pra­co­vať a moni­to­ro­vať zahra­nič­né prí­le­ži­tos­ti. Medzi orga­ni­zá­cie, kto­ré na tom pra­cu­jú je naprí­klad EBAN — The Euro­pe­an Busi­ness Angels Network.

Európ­ska komi­sia vidí mno­hé výho­dy Equ­ity cro­wd­fun­din­gu pre malé a stred­né pod­ni­ky chý­ba však ocho­ta spra­viť pros­peš­né kro­ky pre medzi­ná­rod­ný obchod. “Európ­ska komi­sia štu­du­je výho­dy a risk spo­je­ný s tým­to novým dru­hom finan­co­va­nia, ako aj záko­ny vhod­né na ich regu­lá­ciu. Cie­ľom je zis­tiť, či by apli­ká­cia celo­európ­skych regu­lá­cií bola výhod­ná.” … Toto tvr­dí Európ­ska komi­sia už 3 roky.

Píšem kni­hu, veno­va­nú naj­lep­ším spô­so­bom mla­dých európ­skych firiem, kto­ré úspeš­ne vyzbie­ra­li finan­cie cez cro­wd­fun­din­go­vé plat­for­my. Nie­kto­ré člán­ky a kni­ha budú uve­rej­ne­né na nasle­du­jú­com odka­ze.

Info­gra­fi­ka Equ­ity Cro­wd­fun­ding pod­ľa The OurC­ro­wd:

Zdroj: pavelcurda.wix.com

Pridať komentár (0)