ESET ras­tie rých­lej­šie než trh s bez­peč­nost­ným soft­vé­rom

Kika Besedičová / 8. júl 2015 / Tools a produktivita

ESET, líder v pro­ak­tív­nej ochrane pred inter­ne­to­vými hroz­bami, rás­tol za pred­chá­dza­júci kalen­dárny rok rých­lej­šie, než celo­sve­tový trh s bez­peč­nost­ným soft­vé­rom. Vyplýva to zo správy výskum­nej a pora­den­skej spo­loč­nosti Gar­tner na základe podielu na trhu podľa výno­sov.

Podľa správy spo­loč­nosti Gar­tner „Mar­ket Share: All Soft­ware Mar­kets, Worl­dwide, 2014 report“ rás­tol bez­peč­nostný trh v roku 2014 o 5,3 per­centa, čo je vo výno­soch 21,4 miliardy dolá­rov. Gar­tner záro­veň vo svo­jej pred­chá­dza­jú­cej ana­lýze ešte v auguste 2014 pred­po­ve­dal, že počet zra­ni­teľ­ností, ktoré budú môcť kyberk­ri­mi­nál­nici zne­uží­vať, vzras­tie nie­koľ­ko­ná­sobne kvôli novým tech­no­ló­giám a soft­véru, ktorý začnú firmy vo svete využí­vať. Celo­sve­tové výdavky na infor­mačnú bez­peč­nosť mali podľa Gar­tner pred­po­vede dosiah­nuť v roku 2014 až 71,1 miliardy dolá­rov, čo je oproti roku 2013 nárast o 7,9 per­centa. Naj­rých­lej­šie mal rásť seg­ment s DLP (pre­ven­cia pred stra­tou a odcu­dze­ním dát) a to o 18,9 per­centa. Cel­kové výdavky na infor­mačnú bez­peč­nosť majú podľa spo­loč­nosti Gar­tner rásť v roku 2015 o ďal­ších 8,2 per­centa a dosiah­nuť 76,9 miliardy dolá­rov .

Gar­tner správa „Mar­ket Share: All Soft­ware Mar­kets, Worl­dwide, 2014 report“ hovorí, že ESET rás­tol v roku 2014 na trhu bez­peč­nost­ného soft­véru pre domá­cich a firem­ných zákaz­ní­kov o 8,0 per­centa, čím svoj podiel na trhu zvý­šil z 4,0 per­centa v roku 2012 na 5,1 per­centa v roku 2014.

Byť umiest­není v top päťke výrob­cov bez­peč­nost­ného soft­véru pre domác­nosti a firmy na základe podielu na trhu bolo našim cie­ľom pre tento rok a sme radi, že sa nám ho poda­rilo dosiah­nuť,” pove­dal Igna­cio Sbam­pato, obchodný a mar­ke­tin­gový ria­di­teľ spo­loč­nosti ESET. “Mys­líme si, že tento rast je potvr­de­ním toho, že stále viac firiem a domá­cich pou­ží­va­te­ľov dôve­ruje našim rie­še­niam pri ochrane ich zaria­dení a úda­jov,” dodáva Sbam­pato.

Igna­cio Sbam­pato

ESET v roku 2014 rás­tol tak, ako to odha­do­vala samotná spo­loč­nosť. Slo­ven­ská bez­peč­nostná firma je podľa podielu na trhu v celo­sve­to­vej top 5 výrob­cov bez­peč­nost­ného soft­véru pre domá­cich spot­re­bi­te­ľov a pre firmy. Na trhu pre domá­cich zákaz­ní­kov zazna­me­nala rast 7,2 per­centa a na trhu pre firem­ných zákaz­ní­kov rast 8,6 per­centa.

V roku 2014 sa ESET sústre­ďo­val na posky­to­va­nie pro­ak­tív­nej ochrany pre viac než sto mili­ó­nom aktív­nych pou­ží­va­te­ľov. Aby spo­loč­nosť lep­šie chrá­nila zákaz­ní­kov pred novo­vzni­ka­jú­cimi hroz­bami, pri­dala do kľú­čo­vých vlast­ností ESET Smart Secu­rity 8 ochranu pred bot­netmi a pokro­čilý Exploit Bloc­ker. Tak­tiež vylep­šila ESET Mobile Secu­rity, ktorý je určený na ochranu pou­ží­va­te­ľov mobil­ných zaria­dení.

Počas roku 2015 pred­sta­vil ESET kom­pletne pre­pra­co­vanú novú gene­rá­ciu bez­peč­nost­ných rie­šení pre firmy, ktorá posky­tuje maxi­málnu pro­ak­tívnu ochranu s níz­kym dopa­dom na firemnú infra­štruk­túru. Nová gene­rá­cia ESET Remote Admi­ni­stra­tora a rie­še­nia ESET End­po­int Secu­rity obsa­hujú tak­tiež už spo­me­nuté nové vlast­nosti ako Ochranu pred bot­netmi, Exploit Bloc­ker a Anti-Phis­hing.

O spo­loč­nosti ESET

Spo­loč­nosť ESET je sve­to­vým výrob­com bez­peč­nost­ného soft­véru pre firemnú kli­en­telu a domác­nosti. Je líd­rom na trhu pro­ak­tív­nej detek­cie počí­ta­čo­vých hro­zieb. Vďaka tech­no­ló­gii Live Grid® využíva ESET dáta od dob­ro­voľ­ných pou­ží­va­te­ľov z celého sveta, a tak okam­žite rea­guje na nové hrozby. ESET drží vďaka zisku 80. oce­ne­nia VB100 v júli 2013 rekord v počte týchto oce­není, ktoré ude­ľuje brit­ský Virus Bul­le­tin, vysoko-rešpek­to­vaná nezá­vislá tes­to­va­cia orga­ni­zá­cia. ESET sídli v Bra­ti­slave, regi­onálne pobočky má v Prahe, ČR; Jene, Nemecko; San Diegu, USA; Bue­nos Aires, Argen­tína; Syd­ney, Aus­trá­lia a Sin­ga­pure.

Výskumné cen­trá ESET pre ana­lýzu malware sú okrem Bra­ti­slavy, aj v San Diegu, v Prahe, poľ­skom Kra­kove a kanad­skom Mon­tre­ale. ESET má zastú­pe­nie vo viac ako 180 kra­ji­nách sveta. Firma už jede­násť rokov za sebou patrí podľa reb­ríčka Delo­itte Tech­no­logy Fast 500 EMEA medzi naj­rých­lej­šie ras­túce tech­no­lo­gické spo­loč­nosti v regi­óne Európy, Blíz­keho východu a Afriky. Týž­den­ník Trend oce­nil ESET tri­krát za sebou titu­lom Firma roka.

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)