ESET zís­kal pre­stížne oce­ne­nia nemec­kého Stif­tung Waren­test a japon­ského Nikkei Busi­ness Pub­li­ca­ti­ons

Rišo Néveri / 5. februára 2016 / Business

ESET, líder v pro­ak­tív­nej ochrane pred inter­ne­to­vými hroz­bami s viac než 20-roč­nou his­tó­riou, zís­kal pre svoju apli­ká­ciu ESET Mobile Secu­rity pre Android prvé miesto v teste pop­red­nej nemec­kej spot­re­bi­teľ­skej orga­ni­zá­cie Stif­tung Waren­test. Hod­no­te­nia sa zúčast­nilo ďal­ších 13 kon­ku­renč­ných apli­ká­cií. Výsledky orga­ni­zá­cia pub­li­ko­vala pred Mobile World kon­gre­som, ktorý sa na konci mesiaca usku­toční v Bar­ce­lone.

Stif­tung Waren­test usku­toč­ňuje stovky nezá­vis­lých porov­ná­va­cích tes­tov rôz­nych pro­duk­tov, vrá­tane hod­no­tení bez­peč­nost­ných rie­šení. „ESET v teste ponú­kol jed­no­du­ché pou­ží­va­nie… spo­ľah­livo chráni… a naj­me­nej zaťa­žuje smart­fóny,“ hovorí maga­zín Stif­tung Waren­test vo svo­jej ana­lýze.

ESET 1. Miesto

foto: eset.com

V ďal­šom hod­no­tení sa darilo aj apli­ká­cii ESET Paren­tal Con­trol pre Android. Je určená rodi­čom, ktorí chcú pri pou­ží­vaní mobil­ného inter­netu chrá­niť svoje deti. Pro­dukt vyhral v kate­gó­rii sve­tové apli­ká­cie súťaže Android Code, ktorú orga­ni­zo­val slo­ven­ský por­tál Mojandroid.sk. Deťom pria­teľ­skou for­mou vysvet­ľuje, aké stránky môže nav­šte­vo­vať. Rodi­čom tak­tiež zobra­zuje aktu­álnu polohu die­ťaťa na mape.

ESET Android Codexy

foto: eset.com

Slo­ven­skému ESETu sa však darí aj v mimo­európ­skych hod­no­te­niach. Exklu­zívny par­tner firmy v Japon­sku, spo­loč­nosť Canon IT Solu­ti­ons Inc., vyhrala tretí rok za sebou pre­stížny Nikkei pries­kum spo­koj­nosti počí­ta­čo­vých zákaz­ní­kov 2015 – 2016. Prvé miesto obsa­dila v oboch bez­peč­nost­ných kate­gó­riách – správa kli­ent­skeho sys­tému a sys­tém správy servera/siete. Medzi res­pon­den­tov pat­rili japon­ské firmy a orga­ni­zá­cie. Samotný pries­kum usku­toč­nila spo­loč­nosť Nikkei Busi­ness Pub­li­ca­ti­ons, Inc., jedno z naj­väč­ších japon­ských vyda­va­teľs­tiev.

Byť tretí rok za sebou jed­not­kou v Japon­sku zna­mená pre európ­sku firmu veľa. Potvr­dzuje to, že ESET drží svoje slovo a pokra­čuje v posky­to­vaní novej gene­rá­cie bez­peč­nost­ných rie­šení s níz­kou záťa­žou na sys­tém a s viac­vrstvo­vou ochra­nou tak, aby sme pokryli potreby našich zákaz­ní­kov,“ hovorí Igna­cio Sbam­pato, obchodný a mar­ke­tin­gový ria­di­teľ spo­loč­nosti ESET.

V roku 2015 pred­sta­vil ESET kom­pletne redi­zaj­no­vaný a pre­pra­co­vaný rad novej gene­rá­cie firem­ných bez­peč­nost­ných rie­šení. Sú plne spra­vo­va­teľné cez kon­zolu ESET Remote Admi­ni­stra­tor. ESET End­po­int Secu­rityrie­še­nia teraz obsa­hujú nie­koľko nových vlast­ností ako naprí­klad Ochranu pred bot­netmi, Exploit Bloc­ker a Štít zra­ni­teľ­ností.

eset-booth

foto: eset.com

Zdroj: eset.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: eset.com

Pridať komentár (0)