ESET zís­kal pre­stíž­ne oce­ne­nia nemec­ké­ho Stif­tung Waren­test a japon­ské­ho Nikkei Busi­ness Pub­li­ca­ti­ons

Rišo Néveri / 5. februára 2016 / Business

ESET, líder v pro­ak­tív­nej ochra­ne pred inter­ne­to­vý­mi hroz­ba­mi s viac než 20-roč­nou his­tó­ri­ou, zís­kal pre svo­ju apli­ká­ciu ESET Mobi­le Secu­ri­ty pre Andro­id prvé mies­to v tes­te pop­red­nej nemec­kej spot­re­bi­teľ­skej orga­ni­zá­cie Stif­tung Waren­test. Hod­no­te­nia sa zúčast­ni­lo ďal­ších 13 kon­ku­renč­ných apli­ká­cií. Výsled­ky orga­ni­zá­cia pub­li­ko­va­la pred Mobi­le World kon­gre­som, kto­rý sa na kon­ci mesia­ca usku­toč­ní v Bar­ce­lo­ne.

Stif­tung Waren­test usku­toč­ňu­je stov­ky nezá­vis­lých porov­ná­va­cích tes­tov rôz­nych pro­duk­tov, vrá­ta­ne hod­no­te­ní bez­peč­nost­ných rie­še­ní. „ESET v tes­te ponú­kol jed­no­du­ché pou­ží­va­nie… spo­ľah­li­vo chrá­ni… a naj­me­nej zaťa­žu­je smart­fó­ny,“ hovo­rí maga­zín Stif­tung Waren­test vo svo­jej ana­lý­ze.

ESET 1. Miesto

foto: eset.com

V ďal­šom hod­no­te­ní sa dari­lo aj apli­ká­cii ESET Paren­tal Con­trol pre Andro­id. Je urče­ná rodi­čom, kto­rí chcú pri pou­ží­va­ní mobil­né­ho inter­ne­tu chrá­niť svo­je deti. Pro­dukt vyhral v kate­gó­rii sve­to­vé apli­ká­cie súťa­že Andro­id Code, kto­rú orga­ni­zo­val slo­ven­ský por­tál Mojandroid.sk. Deťom pria­teľ­skou for­mou vysvet­ľu­je, aké strán­ky môže nav­šte­vo­vať. Rodi­čom tak­tiež zobra­zu­je aktu­ál­nu polo­hu die­ťa­ťa na mape.

ESET Android Codexy

foto: eset.com

Slo­ven­ské­mu ESE­Tu sa však darí aj v mimo­európ­skych hod­no­te­niach. Exklu­zív­ny par­tner fir­my v Japon­sku, spo­loč­nosť Canon IT Solu­ti­ons Inc., vyhra­la tre­tí rok za sebou pre­stíž­ny Nikkei pries­kum spo­koj­nos­ti počí­ta­čo­vých zákaz­ní­kov 2015 – 2016. Prvé mies­to obsa­di­la v oboch bez­peč­nost­ných kate­gó­riách – sprá­va kli­ent­ske­ho sys­té­mu a sys­tém sprá­vy servera/siete. Medzi res­pon­den­tov pat­ri­li japon­ské fir­my a orga­ni­zá­cie. Samot­ný pries­kum usku­toč­ni­la spo­loč­nosť Nikkei Busi­ness Pub­li­ca­ti­ons, Inc., jed­no z naj­väč­ších japon­ských vyda­va­teľs­tiev.

Byť tre­tí rok za sebou jed­not­kou v Japon­sku zna­me­ná pre európ­sku fir­mu veľa. Potvr­dzu­je to, že ESET drží svo­je slo­vo a pokra­ču­je v posky­to­va­ní novej gene­rá­cie bez­peč­nost­ných rie­še­ní s níz­kou záťa­žou na sys­tém a s viac­vrstvo­vou ochra­nou tak, aby sme pokry­li potre­by našich zákaz­ní­kov,“ hovo­rí Igna­cio Sbam­pa­to, obchod­ný a mar­ke­tin­go­vý ria­di­teľ spo­loč­nos­ti ESET.

V roku 2015 pred­sta­vil ESET kom­plet­ne redi­zaj­no­va­ný a pre­pra­co­va­ný rad novej gene­rá­cie firem­ných bez­peč­nost­ných rie­še­ní. Sú plne spra­vo­va­teľ­né cez kon­zo­lu ESET Remo­te Admi­ni­stra­tor. ESET End­po­int Secu­ri­tyrie­še­nia teraz obsa­hu­jú nie­koľ­ko nových vlast­nos­tí ako naprí­klad Ochra­nu pred bot­net­mi, Explo­it Bloc­ker a Štít zra­ni­teľ­nos­tí.

eset-booth

foto: eset.com

Zdroj: eset.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: eset.com

Pridať komentár (0)