Ewžena z Topoľčian živí retro. Jedinečný kúsok od neho vlastní Sagan či Cibulková

Jakub Jablonický / 1. decembra 2018 / Startupy

  • Eg ri­ders pri­ná­šajú na dvoch ko­le­sách tro­chu ele­gant­nej his­tó­rie
  • Je­di­nečná re­tro dielňa sa po­sta­rala aj o dvoj­ko­le­so­vých tá­to­šov nie­koľ­kých slo­ven­ských hviezd
  • Ich prí­beh pre­roz­prá­valo nie­koľko mé­dií a po­čuť o nich aj ďa­leko za hra­ni­cami
zdroj: Egriders
  • Eg ri­ders pri­ná­šajú na dvoch ko­le­sách tro­chu ele­gant­nej his­tó­rie
  • Je­di­nečná re­tro dielňa sa po­sta­rala aj o dvoj­ko­le­so­vých tá­to­šov nie­koľ­kých slo­ven­ských hviezd
  • Ich prí­beh pre­roz­prá­valo nie­koľko mé­dií a po­čuť o nich aj ďa­leko za hra­ni­cami

Pa­vol „Ewžen“ Adam­ko­vič je ro­dák z To­poľ­čian, kde vy­bu­do­val je­di­nečnú cyk­lo­dielňu. Zo sta­rých vy­ra­de­ných ku­sov v nej so svo­jim tí­mom vy­rába štý­lové re­tro bi­cykle. Re­tro veci ho podľa vlast­ných slov vždy fas­ci­no­vali. A keď raz na Ins­ta­grame zba­dal ka­ma­rá­tovu fotku sta­rého bi­cykla, roz­ho­dol sa, že po­dobný si za­ob­stará aj on. No dlho nič také ne­ve­del nájsť.

„Až v jedno do­po­lud­nie som sa v ka­viarni spý­tal star­šieho pána, ktorý mal to, po čom som tú­žil, či svoj bi­cy­kel ne­predá. Od­po­veď bola nad oča­ká­va­nia a čo­skoro som si svoj po­klad plný elánu do­nie­sol do­mov. Ro­di­čia sa len ču­do­vali, čo chcem z tej sta­rej „ša­ragle“ uro­biť. Bi­cy­kel som od­stro­jil, na­chys­tal šmirgle, spreje a všetky po­trebné kom­po­nenty,“ po­ve­dal Ewžen pre por­tál to­pol­ca­ny­info.sk.

Spolu s dl­ho­roč­ným ka­ma­rá­tom Gra­čom po­tom zo sta­rého bi­cykla značky Ve­la­mos vy­ro­bili krásny biely kus, za kto­rým sa v To­poľ­ča­noch má­lo­kto ne­obz­rel. Na otázku kde ho kú­pil od­po­ve­dal, že si ho sám zho­to­vil. Po čase si bi­cy­kel pre­ro­bil aj Gračo. A tak sa zro­dil slo­ven­ský uni­kát Eg ri­ders.

To bolo už pred viac ako štyrmi rokmi. Dnes vy­ro­bia me­sačne do nie­koľko bi­cyk­lov. Nie­ktorí ľu­dia za nimi prídu so sta­rým bi­cyk­lom, ku kto­rému majú sen­ti­men­tálny vzťah. IIn zase chcú úplne ori­gi­nálny kú­sok, ku kto­rému Eg ri­ders zhá­ňajú zau­jí­mavé staré kos­try.

„Nie­komu sa 10 bi­cyk­lov môže zdať málo, no v sku­toč­nosti je to dosť. Každý je­den bi­cy­kel pre­chá­dza po­merne zdĺha­vým pro­ce­som. Treba ho ro­zo­brať do po­sled­ného šró­bika, ob­jed­nať nové kom­po­nenty, per­fektne to zla­diť. Rám sa opies­kuje, po­tom na­la­kuje práš­ko­va­cou far­bou. Ta­kýto bi­cy­kel sa dá zlo­žiť aj za dva týždne, ale my zá­kaz­ní­kom dá­vame le­hotu je­den me­siac. Všetko musí byť tip-top,“ po­ve­dal Ewžen pre Pravdu.

Vý­tvory Eg ri­ders sa ob­ja­vili aj na svad­bách Petra Sa­gana a Do­minky Ci­bul­ko­vej. Pre Sa­gana Ewžen vy­ro­bil jed­no­kolku známu zo sva­dob­ných fo­to­gra­fií excen­tric­kého maj­stra sveta. Do­mi­nika zase ich bi­cy­kel do­stala ako sva­dobný dar.

„Oslo­vil ma známy slo­ven­ský fo­to­graf Ja­kub Klimo s tým, či by som ve­del vy­ro­biť jed­no­kolku. Od­po­veď bola jasná, že ur­čite áno. To mi ešte ne­po­ve­dal, o akú ne­tra­dičnú jed­no­kolku pôjde. Pri osob­nom stret­nutí uňho v ate­li­éri v Bra­ti­slave mi na­čr­tol jeho pred­stavu, čo už ne­bola bežná jed­no­kolka, ale „stroj času“. Stále som ale ne­tu­šil, pre koho tento vý­ni­močný kú­sok ro­bím. Až ne­skôr za­znelo meno Pe­ter Sa­gan. Do po­sled­nej chvíle som mu­sel všetko dr­žať v taj­nosti a ča­kali sme či vô­bec Pe­ter do toho pôjde. Po­sledný ok­tób­rový pia­tok mi Ja­kub ozná­mil ra­dostnú správu: Ideme do toho, pro­jekt roz­be­hnutý,“ po­ve­dal Ewžen pre por­tál mo­je­to­pol­cany.sk.

Eg ri­ders v sebe kĺbia ume­nie, re­meslo a cit pre de­tail. Ako „pod­pis“ ne­chá­vajú na kaž­dom bi­cykli niečo staré s pa­ti­nou hr­dze. Slo­ven­sko pred ča­som re­pre­zen­to­vali na vý­stave Ír­sku, ich bi­cy­kel si užili aj módny nad­šenci na ak­cii Mód­nych dní v Bra­ti­slave a najb­liž­šie sa z ich dielne do­mov od­ve­zie na svo­jom uni­káte ko­mička Eve­lyn. Všetky re­tro no­vinky ne­za­budni sle­do­vať na ich Ins­ta­grame či Fa­ce­bo­oku. Na Slo­ven­sku ne­majú ob­doby a mnohé ob­jed­návky pri­chá­dzajú aj spoza hra­níc. My im že­láme aj na­ďa­lej veľa úspe­chov.

Pridať komentár (0)