Exklu­zívny roz­ho­vor s Luká­šom Tomom, čle­nom tímu Ulmon (City­Map­s2Go)

Martin Faith / 1. októbra 2015 / Tools a produktivita

Napriek rela­tívne malému tímu sa Ulmonu poda­rilo dostať medzi líd­rov vo svo­jom sek­tore a dnes ráta už viac ako 15 mili­ó­nov stia­hnutí svo­jej apli­ká­cie City­Map­s2Go. Tá je zame­raná na ces­to­va­te­ľov, kto­rých si zís­kava okrem iného aj infor­má­ciami nabi­tou off­line mapou. Poroz­prá­vali sme sa s jed­ným z Ulmo­ňá­kov – s Luká­šom Tomom. 

Ahoj Lukáš. Povedz nám na úvod niečo o sebe, čomu sa venu­ješ a ako si sa stal čle­nom Ulmon tímu.

Ahoj. Naro­dil a vyras­tal som v Žiline. Po stred­nej som ako veľa mojich roves­ní­kov odišiel do Brna a štu­do­val som apli­ko­vanú matiku na Masárne. Poda­rilo sa mi dostať plné šti­pen­dium na Mas­tra vo Fran­cúz­sku a tak som skon­čil Arti­fi­cial Intel­li­gence na uni­ver­zite v Nan­tes. Pol roka som bol na výmene v Rumun­sku. Vo Fran­cúz­sku sa namiesto dip­lomky píše report zo 6 mesač­nej stáže, a tak som skon­čil ako číslo 84 v Kre­di­te­chu, ktorý aku­rát uzav­rel cca 100 mili­ó­nové Series C. To bola skúška ohňom. Veľa som sa tam naučil. Po roku a pol bol čas sa posu­núť ďalej a preto Ulmon. Ale o tom neskôr. 

Inak čomu sa venu­jem. Som Data Scien­tist, a pre tých čo neve­dia čo to je, je to naj­sexi job 21. sto­ro­čia (ako pove­dal Chief Eco­no­mist Googlu Val Harian). Reálne sa hrám s dátami.

Ulmon sídli v neďa­le­kej Viedni. Povedz nám niečo o tíme, ktorý sa u vás stre­tol.

Ešte stále sme malá firma, a focus je hlavne na tech. Dokopy je nás neja­kých 20, z toho 15 ľudí sú pro­dukt a inži­nieri. Tymon (náš CEO) spra­vil dobre, že uro­bil office lan­gu­age anglič­tinu. Mys­lím, že by sa moderný star­tup sa v našich kra­ji­nách bez toho robil ťažko. Máme ľudí z celého sveta, cez Kóreu, Aus­trá­liu, Ame­riku, Rusko a kopec európ­skych kra­jín.

Ulmon appka City­Map­s2go sa zame­riava na ces­to­va­te­ľov, čo je dnes veľmi kom­pe­ti­tívny mar­ket. Čím je pre svo­jích uží­va­te­ľov výni­močná?

To máš pravdu. Je to hlavne oblasť, kde pár veľ­kých hrá­čov ovláda celý pries­tor a ty musíš doniesť kus ino­vá­cie, aby si vedel pre­ra­ziť. Ulmon zís­kal trak­ciu ponu­kou off­line máp s pri­da­ným obsa­hom, ktoré mohli ľudia pou­ží­vať kde­koľ­vek bez pri­da­ných nákla­dov. Sna­žíme sa ale prejsť viac do plá­no­va­nia tvojho ďal­šieho tripu, a uro­biť z našej appky one-stop-shop na všetko ohľa­dom ces­to­va­nia. Ide o inšpi­rá­ciu. Uká­zať ti miesto, ktoré si nepoz­nal ale keď ho vidíš, tak ho pri­dáš na svoj buc­ket list. 

Ulmon bol dlho plne fun­do­vaný z pros­tried­kov svo­jích troch zakla­da­te­ľov a ras­tie orga­nicky rein­ves­tí­ciami zo svojho cash flow. Táto stra­té­gia má svoje výhody a aj nevý­hody, prečo sa pre ňu Ulmon roz­ho­dol?

Prečo sa tak na začiatku roz­hodli, nie je bohu­žial otázka pre mňa. Ako hovo­ríš, má to výhody aj nevý­hody. Ak si na to sám, nikto ti do toho neroz­práva a možeš si plniť svoju víziu. Toto može byť aj nevý­ho­dou, nakoľko nemu­síš nikoho počú­vať, aj keď by si mal. (smiech) Na dru­hej strane, boos­tra­ping je vždy pomalý, treba roz­mýš­ľať nad kaž­dým výdav­kom a nedá sa rásť až tak agre­sívne. Veľa krát tak treba ísť ces­tou von­kaj­šieho fun­dingu, hlavne ak chce firma kon­ku­ro­vať star­tup-om z USA. Preto do toho išiel aj Ulmon. Ulmon uzav­rel Series A minulý rok, lead bol Glo­bal Foun­ders Capi­tal a zopár angel inves­to­rov.

Ako som už spo­mí­nal, tra­vel mar­ket je dnes satu­ro­vaný rôz­nymi app­kami a zlep­šo­vákmi ces­to­va­teľ­ských zážit­kov. City­Map­s2Go je ale cito­vaná ako naj­väč­šia služba svojho druhu v Európe. Čomu podľa teba vďačí za svoj úspech?

Nie­kde som čítal, že Mil­le­nials sú naj­le­ni­vej­šia gene­rá­cia his­tó­rie. A mys­lím, že to je kľú­čové. Web aj spo­loč­nosť pre­chá­dza trans­for­má­ciou od Search ku Dis­co­very, a ak chceš zau­jať, treba ísť touto ces­tou. Dnes nestačí niečo spro­stred­ko­vať (alebo zlep­šiť), musíš doká­zať ľudí inšpi­ro­vať a pomôcť im obja­viť niečo, čo ich zau­jíma ale ešte o tom neve­dia. Preto keď otvo­ríš Face­book tak nena­pí­šeš do search-u: “Party tonight my sin­gle friends”. Čakáš, že to čo ťa zau­jíma je pred tebou okam­žite a bez tvo­jej expli­cit­nej inte­rak­cie.

Dnes nestačí niečo spro­stred­ko­vať (alebo zlep­šiť), musíš doká­zať ľudí inšpi­ro­vať a pomôcť im obja­viť niečo, čo ich zau­jíma ale ešte o tom neve­dia.

Ako Ulmon rás­tol? Inves­tí­cie do mar­ke­tingu prav­de­po­dobne neboli veľké…

Neboli a ani nie sú. To je jedna z výhod boos­tra­pingu, na ktorú som zabu­dol. Sna­žíme sa najprv vybu­do­vať pro­dukt, ktorý ľudia milujú pou­ží­vať. Je lákavé nasy­pať peniaze do mar­ke­tingu a potom sa ťešiť ako rastú vanity met­rics. Ale nie moc udr­že­teľné. Bol som na pred­náške od Igora Peri­sica (VP Enge­ne­e­ring v Lin­ke­dIn) a utk­velo mi čo pove­dal: “To čo sa sna­žíš vybu­do­vať je user delight”. Ak ľudia radi pou­ží­vajú tvoj pro­dukt, vtedy je mar­ke­ting vhodný nástroj na to, aby si ho uká­zal ľudom, ktorí o ňom neve­dia. My zaťial fun­gu­jeme na orga­nic­kých uží­va­ťe­ľoch a máme 15+ mili­ó­nov down­lo­adov.

Vieš nám pove­dať aj o neja­kých väč­ších pre­káž­kach alebo prob­lé­moch, s kto­rými sa musel Ulmon na svo­jej ceste ku rastu popa­so­vať?

Ino­vá­cia a talent. To prvé vyplýva z druhu biz­nisu, v kto­rom sme. Je ťažké byť druhý Tri­pAd­vi­sor alebo Booking.com. To druhé vyplýva z loka­lity a platí rov­nako pre Slo­ven­sko. Je ťažké nájsť naj­lep­ších ľudí v ich obore, ktorý chcú ostať v Rakúsku (alebo v Bra­ti­slave). Hlavne v tech-u.

Aké je momen­tálne pokry­tie City­Map­s2go? Dá sa oča­ká­vať, že bude rásť – ako sú nové loká­cie v nových turis­tic­kých des­ti­ná­ciach zara­do­vané do ponuky?

Máme pokrytý celý svet. Čo sa zdo­ko­na­luje je fun­kci­ona­lita, detaily na mapách a par­tner­stvá z rôz­nymi exter­nými par­tnermi. A hlavne Dis­co­very mode. To je momen­tálne hlavný cieľ, a na to som pri­šiel do týmu aj ja. Takže čo treba oča­ká­vať sú rele­vantné odpo­rú­ča­nia des­ti­ná­cii, akti­vít alebo even­tov kde­koľ­vek si, plá­nu­ješ ísť, alebo by si mal plá­no­vať. :)

Chcel by si niečo odká­zať slo­ven­ským čita­te­ľom?

Čo by som chcel odká­zať kaž­dému člo­veku (hlavne štu­den­tom) je zba­liť sa a ísť. Ces­to­vať, učiť sa alebo robiť, to je jedno. Medzi­ná­rodný biz­nis sa nedá robiť, keď neviete, ako inde fun­guje život. Aj keď len na chvíľu, ale určite to treba zažiť a naplno. Naši rodi­čia to šťas­tie nemali, ale dnes sa môžme neskôr hne­vať iba na seba ak sa nám niečo nebude páčiť.

Ces­to­vať, učiť sa alebo robiť, to je jedno. Medzi­ná­rodný biz­nis sa nedá robiť, keď neviete ako inde fun­guje život.” 

Inak iba cudzie jazyky (nas­chvál v množ­nom čísle) a prog­ra­mo­vať. To je jedno v čom, ale za 10 — 20 rokov sa bude v živote veľmi ťažko fun­go­vať bez zmyslu pre abs­trak­ciu a (aspoň mála) algo­rit­mic­kého zmýš­la­nia.

Za roz­ho­vor Luká­šovi ďaku­jeme.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie : Agnieszka Iwa­nicka

Pridať komentár (0)