Experience Conference 2018: Ako sa robia inovácie v Google, IDEO či Airbnb

Zuzana Kotuliaková / 13. marca 2018 / Lifehacking

zdroj: archív Experience conference
  • V bra­ti­slav­skej Sta­rej tr­žnici sa 26. a 27. marca usku­to­ční dru­hý ro­čník Expe­rience Con­fe­rence
  • Ide o naj­väčší slo­ven­ský event za­me­raný na UX di­zajn a di­gi­ta­́lne ino­va­́cie
  • Na kon­fe­ren­cii vy­stu­́pi 9 sve­to­vy­́ch exper­tov z fi­riem, ako Go­ogle, IDEO, Airbnb, Cle­ar­left či Kiwi.com

„Mno­žs­tvo fi­riem sa sna­ží byť ino­va­ti­́v­nych, no za­bu­́da­jú na to, že hlav­ným zmys­lom ino­va­́cií je lep­šie pris­po­̂so­biť ko­ne­čný pro­dukt za­́kaz­ni­́kom. Na­pri­́­klad Airbnb do­ka­́zalo po­mo­cou di­gi­ta­́l­nej tech­no­lo­́gie spri­́­stup­niť ho­te­lie­́r­stvo prak­ticky ko­mu­ko­ľvek, kto vlast­ní ne­hnu­te­ľnosť. Na kon­fe­ren­cii vy­stu­́pi UX ma­na­že­́rka z Airbnb, Han­nah Pi­leggi, kto­rá má na sta­rosti no­vú slu­žbu zva­nú Airbnb Expe­rien­ces,“ ko­men­tuje or­ga­ni­za­́tor kon­fe­ren­cie – UX štu­́dio Ligh­ting Be­etle.

Aj tech­no­lo­́gie mo­bil­ny­́ch we­bov a ap­li­ka­́cií sa ne­us­ta­́le vy­vi­́ja­jú. No­vinky z dielne Go­ogle, ako Prog­re­si­́vne We­bo­vé Ap­li­ka­́cie či Ins­tan­tné Ap­li­ka­́cie, pred­sta­ví Jenny Gove. „Jenny je v Go­ogli ve­du­́cou vy­́s­kumu po­u­ži­́va­nia smart­fo­́nov. Jej ru­kami pre­šli da­́ta mi­li­ónov po­u­ži­́va­te­ľov po ce­lom svete a vďaka tomu roz­umie mo­bil­ným in­te­rak­ci­ám lep­šie ako kto­ko­ľvek iný,” do­da­́va Ligh­ting Be­etle.

Exper­tom na ino­va­́cie je aj Na­than Wa­ter­house – za­kla­da­teľ pro­jektu Ope­nI­DEO, kto­rý rie­ši so­cia­́lne prob­le­́my v ko­mu­nite 150 000 ľu­dí na­prieč 190 kra­ji­nami sveta. „Jeho pre­zen­ta­́cia saza­me­ria na prak­tic­ké uka­́žky vy­uži­tia pri­́­stupu k rie­še­niu prob­le­́mov zva­nom De­sign Thin­king, kto­rý si sna­žia osvo­jiť mno­hé or­ga­ni­za­́cie po ce­lom svete.” tvr­dí Ligh­ting Be­etle.

Naj­va­̈čší prob­lém s ino­va­́ciami však pod­ľa UX štu­́dia ma­́va­jú tra­di­čné kor­po­ra­́cie, ako banky, po­is­ťovne či telco. Už aj na Slo­ven­sku si tieto od­vet­via uve­do­mu­jú, že za­sta­ra­lé a kom­pli­ko­va­né pro­cesy im ne­do­vo­ľu­jú re­a­go­vať na po­žia­davky trhu do­sta­to­čne pru­žne. Uka­́žko­vý pri­́­klad toho, ako by to mohlo fun­go­vať, je pro­jekt zna­́meho telco ope­ra­́tora Orange vo Fran­cu­́z­sku, kto­rý za­́ro­veň po­̂so­bí aj ako banka. Da­vid Ruiz, ve­du­́ci od­de­le­nia za­́kaz­ni­́c­keho za­́žitku pre Orange Bank, na­́v­štev­ni­́kom vy­svet­lí, ako u nich fun­gu­jú kor­po­ra­́tne pro­cesy s ľah­kos­ťou a fle­xi­bi­li­tou ma­le­́ho star­tupu.

Firmy u nás po­maly za­či­́na­jú expe­ri­men­to­vať aj s ume­lou in­te­li­gen­ciou. Tejto te­́me, ako aj bu­du­́c­nosti di­gi­ta­́l­nych tech­no­lo­́gií, sa na kon­fe­ren­cii bude ve­no­vať An­drew Do­herty. „An­drew od­išiel z R&D la­bo­ra­to­́ria Go­oglu, kde expe­ri­men­to­val s naj­nov­ši­́mi tech­no­lo­́giami pri bu­do­va­ní no­vy­́ch pro­duk­tov. Na­́­sledne si v Ber­li­́ne za­lo­žil vlast­ný star­tup Anot­her.ai, v kto­rom vy­vi­́ja pr­vú ume­lú in­te­li­gen­ciu schop­nú em­pa­tie. Pred­stavte si ro­bota, kto­rý do­ka­́že vni­́mať va­še emo­́cie,“ uvá­dza Ligh­ting Be­etle.

Ne­od­de­li­te­ľnou su­́čas­ťou UX di­zajnu je aj vy­́s­kum za­́kaz­ni­́kov. „Aby mohli firmy vy­tva­́rať sku­to­čne hod­not­né pro­dukty, mu­sia ve­dieť, aké po­treby, prob­le­́my či emo­́cie ich za­́kaz­ni­́ci za­ži­́va­jú v ur­či­ty­́ch si­tu­ácia­́ch. Step­ha­nie Tro­eth z brit­skej agen­tu­́ry Cle­ar­left je expert­kou na za­́kaz­ni­́cky vy­́s­kum a na kon­fe­ren­cii od­pre­zen­tuje re­vo­lu­čný pri­́­stup zva­ný Jobs- to-be-Done, kto­rý vy­uži­́va sta­́le viac fi­riem po ce­lom svete. Step­ha­nie bude mať aj ce­lo­den­ný works­hop, kde jej vy­́s­kum­né me­to­diky roz­ve­die do de­tai­lov,” do­da­́va Ligh­ting Be­etle.

Zau­ji­́ma­vou te­́mou je aj pro­duk­to­vá va­li­da­́cia – ako zis­tiť, kto­ré ino­va­́cie sa uchy­tia a kto­ré nie ešte pred tým, ako in­ves­tu­jeme do ich roz­voja? Tejto te­́me sa bude ve­no­vať ce­lo­den­ný works­hop v po­da­ní Da­vida Tu­ča, še­́fa di­zajnu z Kiwi.com, a On­dřeja Raula, UX ma­na­že­́ra z Ko­nica Mi­nolta.

Po­sled­ný works­hop do­pl­ní Vi­taly Fried­man – za­kla­da­teľ sve­tovo naj­po­pu­la­́r­nej­šieho web­di­zaj­ne­́r­skeho ma­ga­zi­́nu Smas­hing Ma­ga­zine. Na works­hope si s účast­ni­́kmi prejde svoje bo­ha­té sku­́se­nosti s e-com­merce. Vi­taly bude za­́ro­veň aj mo­de­ra­́to­rom utor­ko­vej kon­fe­ren­cie.

Kon­fe­ren­cia po­zos­ta­́va zo sied­mych pre­zen­ta­́cií a troch ce­lo­den­ny­́ch works­ho­pov. Or­ga­ni­za­́to­rom je UX štu­́dio Ligh­ting Be­etle a hlav­ny­́mi spon­zormi sú Do­̂vera, Orange a Slo­ven­ská Spo­ri­te­ľna.

Nav­šti­́vte web­s­tra­́nku www.exconf.com pre kom­plet­ný prog­ram pre­zen­ta­́cií a works­ho­pov.

Zdroj: TS

Pridať komentár (0)