Falošné tla­čidlá “Down­load” budú po novom auto­ma­ticky blo­ko­vané v pre­hlia­dači Google Chrome

Mário Reiter / 22. februára 2016 / Tools a produktivita

Poznáš to… Sna­žíš sa stiah­nuť nejaký film (neho­vor, že si za filmy pla­tíš) a zrazu ťa zaplaví 10 tla­či­diel down­load a ani netu­šíš, ktoré z nich môže byť to pravé. 

Google sa roz­ho­dol uro­biť radi­kálne kroky, vďaka kto­rým by natrvalo týmto tla­čid­lám odzvo­nilo. Po novom nás pre­hlia­dač upo­zorní o ich výskyte a následne ich zablo­kuje.

Reklamy

foto: imgflip.com

Tieto satan­sky zlé tla­čidlá sa však netý­kajú iba sťa­ho­va­nia fil­mov. Nájsť ich môžeš kde­koľ­vek. Stačí, že si ideš pozrieť nejaké video mimo stránky You­Tube, kde sa, mimo­cho­dom, môžu tiež sem-tam obja­viť, a môžeš dostať hlá­se­nie, že tvoj pre­hrá­vač videí je zasta­ralý a že by si si mal stiah­nuť nový. Správa môže vyze­rať nasle­dovne:

foto: techreport.com

Ak si to však už nain­šta­lu­ješ a máš anti­ví­rus, určite sa ti v prí­pade prob­lému a hrozby 

keylogger-detected

foto: precisesecurity.com

Samoz­rejme, ide len o pokus neja­kého hekera zís­kať tvoj počí­tač do moci alebo zís­kať tvoje súkromné infor­má­cie. Preto by si si mal dávať pozor, čo inšta­lu­ješ. Prog­ram môže mať zabu­do­vaný chytrý Key­Log­ger, ktorý odošle každé stla­če­nie tvo­jej klá­ves­nice maji­te­ľovi soft­véru.

Ako sa dajú roz­poz­nať?
V sku­toč­nosti sa stačí lep­šie pozrieť na tla­čidlo down­load, prí­padne skú­siť prejsť ponad neho myšou. Zväčša stránky, z kto­rých sťa­hu­ješ, majú tla­čidlo down­load nasta­vené tak, že sa pri kon­takte s kur­zo­rom myši pod­čiarkne.

Alebo si vší­maj hlave rohy fej­ko­vých down­load tla­či­diel. Zvykne tam byť znak Goog­le­Adsa podľa toho zis­tíš, či ide o “reklamu”, alebo reálne tla­čidlo.

650x300xfake-download-link-header-png-pagespeed-gp-jp-jw-pj-js-rj-rp-rw-ri-cp-md-ic--GmAQ-GKmu

foto: thinkapple.sk

Thinkapple.sk

Zdroj: Thinkapple.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: infortecproc.om

Pridať komentár (0)