Fero Joke: Kvôli tomu, že som gay, ma chceli na Slovensku aj biť

Redakcia / 7. januára 2019 / Lifehacking

  • Je úp­rimný, má rád svoju prácu, kde po­máha po­treb­ným ľu­dom a veľmi pria­teľ­ský
  • Fero Joke, vlast­ným me­nom Fran­ti­šek Ko­ša­riš­ťan, upú­tal po­zor­nosť na Ins­ta­grame svo­jimi tref­nými vi­de­ami, a tak ne­smel u nás v Bez vý­ho­vo­riek chý­bať
  • Je úp­rimný, má rád svoju prácu, kde po­máha po­treb­ným ľu­dom a veľmi pria­teľ­ský
  • Fero Joke, vlast­ným me­nom Fran­ti­šek Ko­ša­riš­ťan, upú­tal po­zor­nosť na Ins­ta­grame svo­jimi tref­nými vi­de­ami, a tak ne­smel u nás v Bez vý­ho­vo­riek chý­bať

Opý­tali sme sa na jeho biz­nis, orien­tá­ciu, ale aj na to či by si rad­šej vy­bral mesto alebo de­dinu. Fero to­tiž po­chá­dza z Oravy. Ak sa ti pá­čilo, tak ne­za­budni ho­diť lajk a od­ber.

Pridať komentár (0)