Fied­ler Capi­tal — penet­rá­cia VC na Slo­ven­sku je stále nízka

Luky Gašparík Sr. / 31. októbra 2014 / Tools a produktivita

Na Slo­ven­sku máme ďal­šieho hráča na poli VC, tento krát pri­chá­dza priamo zo sused­ného Maďarka. Fied­ler Capi­tal je spo­loč­nosť, ktorá sa inves­tor­sky anga­žuje v stred­nej a východ­nej Európe. Jor­dan Bocs­kov (jeden z par­tne­rov) nám pre­zra­dil, prečo by ste mali hľa­dať fun­ding práve u nich.

Ahoj Jor­dan, ešte raz ďaku­jem za roz­ho­vor. Vaša spo­loč­nosť je v našich kon­či­nách rela­tívne neznáma. Ako by ste opí­sali svoju spo­loč­nosť a jej úlohu v našom star­tu­po­vom eko­sys­téme?

Fied­ler Capi­tal (FC) je star­tu­pom sám o sebe, kto­rého cie­ľom je stať sa jed­ným z pop­red­ných hrá­čov zame­ra­ných na VC v regi­óne stred­nej a východ­nej Európy. Slo­ven­sko je kra­jina, kde vidíme rela­tívne veľké mož­nosti nepo­kry­tého VC trhu, sta­bilné pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die a veľké množ­stvo talen­to­va­ných mla­dých odbor­ní­kov. 

Ako dlho exis­tuje spo­loč­nosť Fied­ler Capi­tal? Aké boli hlavné prob­lémy, s kto­rými ste sa stretli? 

FC sme spolu s Rober­tom Hege­düsom zalo­žili iba na jar tohto roka. Hlav­nou úlo­hou FC je byť rýchly a usi­lovný záro­veň, nakoľko pôso­bíme v rýchlo menia­com sa pro­stredí, kde rýchle roz­ho­do­va­nie zna­mená určitú kon­ku­renčnú výhodu. 

Ako pomáha FC star­tu­pom a aké služby posky­tu­jete? Môžeme hovo­riť o FC ako o “smart money”? 

FC sa snaží robiť iba tzv.: “smart inves­tments”, čo zna­mená, že nepos­ky­tu­jeme len finan­co­va­nie na úrovni 200 – 250 tisíc EUR, ale sta­ráme sa aj o pre­nos vybra­ných bene­fi­tov pro­stred­níc­tvom využi­tia pris­pô­so­be­ných nástro­jov pre naše star­tupy. Posky­tu­jeme nepretr­žitý cou­ching v oblasti špe­ci­fic­kých sietí a stra­te­gické pora­den­stvo pro­stred­níc­tvom našich porad­cov a men­to­rov. Tiež máme dobré vzťahy so stra­te­gic­kými par­tnermi na sve­to­vej úrovni, ktorí asis­tujú naším star­tu­pom pri ich akce­le­ro­vaní, práv­nom a účtov­nom pora­den­stve a pod­ni­ko­vých finan­ciách. 

Môžete mi pove­dať, ktoré oblasti sle­du­jete? Alebo, lep­šie pove­dané, do akých spo­loč­ností FC inves­tuje a prečo? 

Naším hlav­ných cie­ľom je B2B sek­tor, ktorý pochá­dza zo stra­te­gic­kého ria­dia­ceho odvet­via. Máme hlboké zna­losti trho­vých mecha­niz­mov a hna­cie sily sto­jace za firem­nými roz­hod­nu­tiami. Oso­bitnú pozor­nosť venu­jeme IT odvet­viu, med-tech, bio­tech a zele­nej ener­gii. 

Ako ich pri­lá­kate? Čo je vašou naj­väč­šou kon­ku­renč­nou výho­dou v porov­naní s ostat­nými inves­tormi?

Nie je to iba inves­to­vať tzv. “smart money” (čo je uni­kát­nym javom samo o sebe), ale naším hlav­ným pre­daj­ným argu­men­tom je rých­losť roz­ho­do­va­nia, fle­xi­bi­lita našich trans­akč­ných pod­mie­nok a v nepo­sled­nom rade pri­ná­šame hma­ta­teľný obchodný výsle­dok.

Čo je zna­kom dob­rej inves­tí­cie, pokiaľ ide o FC?

Pointa je v tom, že sa sna­žíme inves­to­vať do ľudí a nápa­dov. V momente keď sa spojí silný tím s dob­rým pod­ni­ka­teľ­ským kon­cep­tom a pra­cujú spolu na spo­loč­nej méte, vzni­kajú sku­točne dobré mož­nosti pre úspešné inves­tí­cie.

Mys­líte si, z vášho uhla pohľadu, že je na Slo­ven­sku dosta­tok VC pre star­tupy a začí­na­júce spo­loč­nosti? 

Slo­ven­sko je ešte stále rela­tívne nepo­kry­tým trhom, ale určite už doháňa región stred­nej a východ­nej Európy. Naprí­klad Maďar­sko je nad­prie­me­rom EÚ, pokiaľ ide o HDP vážene VC výdav­kami.

V nad­väz­nosti na pred­chá­dza­júcu otázku, ako by ste opí­sali momen­tálnu situ­áciu vo VC prie­mysle? Nemys­líte si, že čelíme iba ďal­šej tech bub­line? 

Samoz­rejme, že mať star­tup je v dneš­ných dňoch módne. Veľké množ­stvo či už “zámož­nej­ších” indi­vi­du­ál­nych osôb alebo exe­ku­tív­nych firem­ných pra­cov­ní­kov by sa radi stali angel inves­tormi. Chcú byť vní­maní ako moderní a záro­veň sociálne zod­po­vední. Mladí ľudia majú záu­jem zalo­žiť si svoje star­tupy, pre­tože v dneš­nej dobe je pod­ni­ka­nie tá “naj-coolo­vej­šia” vec, keď robíte veci ako mladý pro­fe­si­onál. Bub­lina? Dom­nie­vam sa, že tomu tak určite nie je. Avšak pri výbere musíme nasta­viť prí­sne kri­té­riá a musíme robiť iba “smart inves­tments” s roz­um­nou valu­áciou.

Ktorú z vašich inves­tí­cii pova­žu­jete za naj­lep­šiu? Inves­to­vali ste už aj do neja­kých slo­ven­ských star­tu­pov?

Nemali sme ešte šancu inves­to­vať do žiad­neho slo­ven­ského star­tupu, ale roz­hodne to máme v úmysle. S ohľa­dom na zau­jí­mavé ponuky sa však chys­táme uzav­rieť takú inves­tí­ciu ešte tento mesiac. 

Ak by ste mali porov­nať vyspe­losť star­tu­po­vého eko­sys­tému na Slo­ven­sku s Čes­kou repub­li­kou alebo Maďar­skom, v čom by boli vaše pri­po­mienky? A na čom sú zalo­žené?

Maďar­sko je jed­ným z naj­viac vyspe­lých star­tu­po­vých eko­sys­té­mov vo východ­nej Európe, s množ­stvom hrá­čov a neuve­ri­teľ­ným množ­stvom kapi­tálu na trhu. Pria­mym dôsled­kom je veľmi silná kon­ku­ren­cia v oblasti VC, takže pre pod­ni­ka­te­ľov je jed­no­duch­šie finan­co­vať svoje pro­jekty. Udialo sa tu toho už veľa, pokiaľ ide o inku­bá­tory, vzde­lá­va­nie, podu­ja­tia a roz­voj komu­nity, ktoré dokopy vytvá­rajú živú a inšpi­ra­tívnu atmo­sféru pre star­tupy. Česká repub­lika je tiež efek­tív­nym a skvelo fun­gu­jú­cim eko­sys­té­mom pre star­tupy, s hŕs­tkou odda­ných hrá­čov, z kto­rých každý má oso­bitnú úlohu na star­tu­po­vej scéne. Slo­ven­sko je skve­lou prí­le­ži­tos­ťou pre FC, pre­tože trh je tu stále nevy­užitý. Miestne VC robia skvelú prácu, ale stále tu vidíme ešte veľký pries­tor pre ďalší roz­voj a vzde­lá­va­nie komu­nity. 

Sú vaše star­tupy zame­rané viac na Sil­li­con Val­ley, pokiaľ ide o cie­ľový trh pre ich produkty/market deve­lop­ment a hľa­da­nie inves­tí­cii alebo sú viac zame­rané na oblasť stred­nej a východ­nej Európy?

V prí­pade, že vidia US ako svoj hlavný cieľ, aké zmeny by mali byť vyko­nané v regi­óne stred­nej a východ­nej Európy, aby zís­kali väč­šie kom­pe­ten­cie a star­tupy mali záu­jem tu zostať? Neve­ríme v dosia­hnu­tie ame­ric­kého sna, obzvlášť pokiaľ ide o začí­na­júce stra­tupy v ich počia­toč­nej fáze. UK alebo DACH (Nemecko, Rakúsko, Švaj­čiar­sko) región môže byť oveľa reál­nej­ším cie­ľom pre roz­ší­re­nie sa, a to ako z hľa­diska mar­ket deve­lop­mentu, tak aj z hľa­diska zís­ka­nia A series inves­tí­cií pre zabez­pe­če­nie ďal­ších rokov ich fun­go­va­nia. Toto je vlastne aj súčas­ťou FC stra­té­gie, aktívne pomá­hať naším port­fó­li­ovým spo­loč­nos­tiam oslo­viť pre nich dôle­žité trhy. Máme potrebné vzťahy s inves­tormi a busi­ness inte­li­gence, ktoré slú­žia ako efek­tív­nym pre­po­je­ním medzi trhmi UK/DACH a CEE. 

Aký mate vzťah s ostat­nými VC spo­loč­nos­ťami na Slo­ven­sku? 

V kra­ji­nách, kde ako FC nemáme priame zastú­pe­nie, sa sna­žíme pre­sa­dzo­vať prí­stup koope­rá­cie. Na základe čoho, sme už aj na Slo­ven­sku nad­via­zali par­tner­stvo s nie­koľ­kými kľú­čo­vými hráčmi. 

A na záver ešte jedna otázka na telo, koľko káv denne vypi­jete :)?

Sna­žím sa ich nevy­piť via­cej ako 5 za deň :)

Pridať komentár (0)