Fied­ler Capi­tal — penet­rá­cia VC na Slo­ven­sku je stá­le níz­ka

Luky Gašparík Sr. / 31. októbra 2014 / Lifehacking

Na Slo­ven­sku máme ďal­šie­ho hrá­ča na poli VC, ten­to krát pri­chá­dza pria­mo zo sused­né­ho Maďar­ka. Fied­ler Capi­tal je spo­loč­nosť, kto­rá sa inves­tor­sky anga­žu­je v stred­nej a východ­nej Euró­pe. Jor­dan Bocs­kov (jeden z par­tne­rov) nám pre­zra­dil, pre­čo by ste mali hľa­dať fun­ding prá­ve u nich.

Ahoj Jor­dan, ešte raz ďaku­jem za roz­ho­vor. Vaša spo­loč­nosť je v našich kon­či­nách rela­tív­ne nezná­ma. Ako by ste opí­sa­li svo­ju spo­loč­nosť a jej úlo­hu v našom star­tu­po­vom eko­sys­té­me?

Fied­ler Capi­tal (FC) je star­tu­pom sám o sebe, kto­ré­ho cie­ľom je stať sa jed­ným z pop­red­ných hrá­čov zame­ra­ných na VC v regi­ó­ne stred­nej a východ­nej Euró­py. Slo­ven­sko je kra­ji­na, kde vidí­me rela­tív­ne veľ­ké mož­nos­ti nepo­kry­té­ho VC trhu, sta­bil­né pod­ni­ka­teľ­ské pro­stre­die a veľ­ké množ­stvo talen­to­va­ných mla­dých odbor­ní­kov. 

Ako dlho exis­tu­je spo­loč­nosť Fied­ler Capi­tal? Aké boli hlav­né prob­lé­my, s kto­rý­mi ste sa stret­li? 

FC sme spo­lu s Rober­tom Hege­düsom zalo­ži­li iba na jar toh­to roka. Hlav­nou úlo­hou FC je byť rých­ly a usi­lov­ný záro­veň, nakoľ­ko pôso­bí­me v rých­lo menia­com sa pro­stre­dí, kde rých­le roz­ho­do­va­nie zna­me­ná urči­tú kon­ku­renč­nú výho­du. 

Ako pomá­ha FC star­tu­pom a aké služ­by posky­tu­je­te? Môže­me hovo­riť o FC ako o “smart money”? 

FC sa sna­ží robiť iba tzv.: “smart inves­tments”, čo zna­me­ná, že nepos­ky­tu­je­me len finan­co­va­nie na úrov­ni 200 – 250 tisíc EUR, ale sta­rá­me sa aj o pre­nos vybra­ných bene­fi­tov pro­stred­níc­tvom využi­tia pris­pô­so­be­ných nástro­jov pre naše star­tu­py. Posky­tu­je­me nepretr­ži­tý cou­ching v oblas­ti špe­ci­fic­kých sie­tí a stra­te­gic­ké pora­den­stvo pro­stred­níc­tvom našich porad­cov a men­to­rov. Tiež máme dob­ré vzťa­hy so stra­te­gic­ký­mi par­tner­mi na sve­to­vej úrov­ni, kto­rí asis­tu­jú naším star­tu­pom pri ich akce­le­ro­va­ní, práv­nom a účtov­nom pora­den­stve a pod­ni­ko­vých finan­ciách. 

Môže­te mi pove­dať, kto­ré oblas­ti sle­du­je­te? Ale­bo, lep­šie pove­da­né, do akých spo­loč­nos­tí FC inves­tu­je a pre­čo? 

Naším hlav­ných cie­ľom je B2B sek­tor, kto­rý pochá­dza zo stra­te­gic­ké­ho ria­dia­ce­ho odvet­via. Máme hlbo­ké zna­los­ti trho­vých mecha­niz­mov a hna­cie sily sto­ja­ce za firem­ný­mi roz­hod­nu­tia­mi. Oso­bit­nú pozor­nosť venu­je­me IT odvet­viu, med-tech, bio­tech a zele­nej ener­gii. 

Ako ich pri­lá­ka­te? Čo je vašou naj­väč­šou kon­ku­renč­nou výho­dou v porov­na­ní s ostat­ný­mi inves­tor­mi?

Nie je to iba inves­to­vať tzv. “smart money” (čo je uni­kát­nym javom samo o sebe), ale naším hlav­ným pre­daj­ným argu­men­tom je rých­losť roz­ho­do­va­nia, fle­xi­bi­li­ta našich trans­akč­ných pod­mie­nok a v nepo­sled­nom rade pri­ná­ša­me hma­ta­teľ­ný obchod­ný výsle­dok.

Čo je zna­kom dob­rej inves­tí­cie, pokiaľ ide o FC?

Poin­ta je v tom, že sa sna­ží­me inves­to­vať do ľudí a nápa­dov. V momen­te keď sa spo­jí sil­ný tím s dob­rým pod­ni­ka­teľ­ským kon­cep­tom a pra­cu­jú spo­lu na spo­loč­nej méte, vzni­ka­jú sku­toč­ne dob­ré mož­nos­ti pre úspeš­né inves­tí­cie.

Mys­lí­te si, z váš­ho uhla pohľa­du, že je na Slo­ven­sku dosta­tok VC pre star­tu­py a začí­na­jú­ce spo­loč­nos­ti? 

Slo­ven­sko je ešte stá­le rela­tív­ne nepo­kry­tým trhom, ale urči­te už dohá­ňa regi­ón stred­nej a východ­nej Euró­py. Naprí­klad Maďar­sko je nad­prie­me­rom EÚ, pokiaľ ide o HDP váže­ne VC výdav­ka­mi.

V nad­väz­nos­ti na pred­chá­dza­jú­cu otáz­ku, ako by ste opí­sa­li momen­tál­nu situ­áciu vo VC prie­mys­le? Nemys­lí­te si, že čelí­me iba ďal­šej tech bub­li­ne? 

Samoz­rej­me, že mať star­tup je v dneš­ných dňoch mód­ne. Veľ­ké množ­stvo či už “zámož­nej­ších” indi­vi­du­ál­nych osôb ale­bo exe­ku­tív­nych firem­ných pra­cov­ní­kov by sa radi sta­li angel inves­tor­mi. Chcú byť vní­ma­ní ako moder­ní a záro­veň sociál­ne zod­po­ved­ní. Mla­dí ľudia majú záu­jem zalo­žiť si svo­je star­tu­py, pre­to­že v dneš­nej dobe je pod­ni­ka­nie tá “naj-coolo­vej­šia” vec, keď robí­te veci ako mla­dý pro­fe­si­onál. Bub­li­na? Dom­nie­vam sa, že tomu tak urči­te nie je. Avšak pri výbe­re musí­me nasta­viť prí­sne kri­té­riá a musí­me robiť iba “smart inves­tments” s roz­um­nou valu­áci­ou.

Kto­rú z vašich inves­tí­cii pova­žu­je­te za naj­lep­šiu? Inves­to­va­li ste už aj do neja­kých slo­ven­ských star­tu­pov?

Nema­li sme ešte šan­cu inves­to­vať do žiad­ne­ho slo­ven­ské­ho star­tu­pu, ale roz­hod­ne to máme v úmys­le. S ohľa­dom na zau­jí­ma­vé ponu­ky sa však chys­tá­me uzav­rieť takú inves­tí­ciu ešte ten­to mesiac. 

Ak by ste mali porov­nať vyspe­losť star­tu­po­vé­ho eko­sys­té­mu na Slo­ven­sku s Čes­kou repub­li­kou ale­bo Maďar­skom, v čom by boli vaše pri­po­mien­ky? A na čom sú zalo­že­né?

Maďar­sko je jed­ným z naj­viac vyspe­lých star­tu­po­vých eko­sys­té­mov vo východ­nej Euró­pe, s množ­stvom hrá­čov a neuve­ri­teľ­ným množ­stvom kapi­tá­lu na trhu. Pria­mym dôsled­kom je veľ­mi sil­ná kon­ku­ren­cia v oblas­ti VC, tak­že pre pod­ni­ka­te­ľov je jed­no­duch­šie finan­co­vať svo­je pro­jek­ty. Udia­lo sa tu toho už veľa, pokiaľ ide o inku­bá­to­ry, vzde­lá­va­nie, podu­ja­tia a roz­voj komu­ni­ty, kto­ré doko­py vytvá­ra­jú živú a inšpi­ra­tív­nu atmo­sfé­ru pre star­tu­py. Čes­ká repub­li­ka je tiež efek­tív­nym a skve­lo fun­gu­jú­cim eko­sys­té­mom pre star­tu­py, s hŕs­tkou odda­ných hrá­čov, z kto­rých kaž­dý má oso­bit­nú úlo­hu na star­tu­po­vej scé­ne. Slo­ven­sko je skve­lou prí­le­ži­tos­ťou pre FC, pre­to­že trh je tu stá­le nevy­uži­tý. Miest­ne VC robia skve­lú prá­cu, ale stá­le tu vidí­me ešte veľ­ký pries­tor pre ďal­ší roz­voj a vzde­lá­va­nie komu­ni­ty. 

Sú vaše star­tu­py zame­ra­né viac na Sil­li­con Val­ley, pokiaľ ide o cie­ľo­vý trh pre ich produkty/market deve­lop­ment a hľa­da­nie inves­tí­cii ale­bo sú viac zame­ra­né na oblasť stred­nej a východ­nej Euró­py?

V prí­pa­de, že vidia US ako svoj hlav­ný cieľ, aké zme­ny by mali byť vyko­na­né v regi­ó­ne stred­nej a východ­nej Euró­py, aby zís­ka­li väč­šie kom­pe­ten­cie a star­tu­py mali záu­jem tu zostať? Neve­rí­me v dosia­hnu­tie ame­ric­ké­ho sna, obzvlášť pokiaľ ide o začí­na­jú­ce stra­tu­py v ich počia­toč­nej fáze. UK ale­bo DACH (Nemec­ko, Rakús­ko, Švaj­čiar­sko) regi­ón môže byť ove­ľa reál­nej­ším cie­ľom pre roz­ší­re­nie sa, a to ako z hľa­dis­ka mar­ket deve­lop­men­tu, tak aj z hľa­dis­ka zís­ka­nia A series inves­tí­cií pre zabez­pe­če­nie ďal­ších rokov ich fun­go­va­nia. Toto je vlast­ne aj súčas­ťou FC stra­té­gie, aktív­ne pomá­hať naším port­fó­li­ovým spo­loč­nos­tiam oslo­viť pre nich dôle­ži­té trhy. Máme potreb­né vzťa­hy s inves­tor­mi a busi­ness inte­li­gen­ce, kto­ré slú­žia ako efek­tív­nym pre­po­je­ním medzi trh­mi UK/DACH a CEE. 

Aký mate vzťah s ostat­ný­mi VC spo­loč­nos­ťa­mi na Slo­ven­sku? 

V kra­ji­nách, kde ako FC nemá­me pria­me zastú­pe­nie, sa sna­ží­me pre­sa­dzo­vať prí­stup koope­rá­cie. Na zákla­de čoho, sme už aj na Slo­ven­sku nad­via­za­li par­tner­stvo s nie­koľ­ký­mi kľú­čo­vý­mi hráč­mi. 

A na záver ešte jed­na otáz­ka na telo, koľ­ko káv den­ne vypi­je­te :)?

Sna­žím sa ich nevy­piť via­cej ako 5 za deň :)

Pridať komentár (0)