Flo­at­wing — Auto­nómny plá­va­júci dom na solárny pohon

Martina Ditrichová / 4. január 2017 / Zaujímavosti

Prí­by­tok na vodu si dokáže ener­giu na rok vyro­biť za 6 mesia­cov. Pokojne sa môžeš pol roka luxusne pla­viť bez akej­koľ­vek údržby.

Por­tu­gal­ská desig­nová spo­loč­nosť Fri­day pri­chá­dza s útul­ným prí­byt­kom na vodu Flo­at­wing. Plá­va­júci dom­ček je plne sebes­tačný a je celý posta­vený z envi­ro­men­tál­nych mate­riá­lov. Dizaj­néri si dali zále­žať najmä na ener­gic­kej efek­tív­nosti a udr­ža­teľ­nosti. Zane­chá na pro­stredí zaned­ba­teľnú stopu a už za 6 mesia­cov je schopný vypro­du­ko­vať ener­giu potrebnú na rok svo­jej pre­vádzky.

floatwing-by-friday-1-1020x610

zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com

Fri­day ponúka štyri roz­ličné modely domu Flo­at­wing. Každý ponúka rôzne stupne auto­nó­mie, v závis­losti od typu vyba­ve­nia. Naj­schop­nejší je Flo­at­wing určený na off-grid. Celý beží na solárnu ener­giu, má čis­tičku odpa­do­vých vôd, mini dodávku vody a ulo­žené pohonné hmoty na dosia­hnu­tie abso­lút­nej sebes­tač­nosti. Okrem tech­no­ló­gii obno­vi­teľ­ných zdro­jov, uhlí­ková stopa Flo­at­wing-u je naviac redu­ko­vaná aj mate­riálmi, z kto­rých je stavba posta­vená. Má mini­málny vplyv na životné pro­stre­die je tak­mer 100% recyk­lo­va­teľná.

floatwing-by-friday-3-1020x610

zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com

floatwing-by-friday-9-1020x610

zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com

Flo­at­wing sa skladá z dvoch úrovní, z dlhej plá­va­jú­cej paluby a hor­nej paluby, ktorá záro­veň slúži ako stre­cha. Dizaj­néri sa posta­rali o štý­lové pohod­lie a oby­va­te­ľom nebude chý­bať naozaj nič. Obytná plo­cha je celá pre­sk­lenná s otvo­ri­teľ­nými oknami, oblo­žená dre­vom s plne vyba­ve­nou kuchy­ňou, tepel­ným čer­pad­lom, gene­rá­to­rom strie­da­vého prúdu, gri­lom na hor­nej terase, vín­nou piv­ni­cou a počet spální záleží na type, k dis­po­zí­cii je od 0 po 3.

floatwing-by-friday-2-1020x610

zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com

floatwing-by-friday-10-1020x610

zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com

floatwing-by-friday-11-1020x610

zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com

Zatiaľ čo štruk­túra má pevne danú šírku na 6 met­rov, dĺžka domu sa dá pris­pô­so­biť od 10 do 18 met­rov, v závis­losti na potrebe. Dva malé lodné motory umož­ňujú oby­va­te­ľom ria­diť plá­va­júci domov po vodách sym­bo­lic­kou rých­los­ťou 3 uzlami (asi 5km za hodinu). Ak sa roz­hod­neš pre kúpu, modu­lárny Flo­at­wing ti zaba­lia do dvoch štan­dard­ných pre­prav­ných kon­taj­ne­rov, ktoré ti pošlú tak­mer kam­koľ­vek na svete.

floatwing-by-friday-8-1020x610

zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com

Šesť mesia­cov v roku, od apríla do sep­tem­bra, plá­va­júci dom nepot­re­buje žiadne palivo ani údržbu,” píše spo­loč­nosť Fri­day. „Toto obdo­bie auto­nó­mie sa dá pokojne pre­dĺžiť aj na celý rok s ulo­že­ným pali­vom a pale­tami.

zdroj: inhabitat.com zdroj foto­gra­fií: inhabitat.com zdroj pre­zen­tač­ného obrázka: inhabitat.com

Pridať komentár (0)