Fos­sil Q Foun­der – duch kla­sic­kých hodi­niek v smart­ho­din­kách

Lukáš Timko, mojesmarthodinky.sk / 28. decembra 2015 / Tech a inovácie

Dote­raz všetky Android Wear hodinky, ktoré prišli na trh boli vyro­bené tech­no­lo­gic­kými fir­mami „para­zi­tu­jú­cimi“ na trhu výrob­cov hodi­niek.

Tra­diční výrob­co­via kla­sic­kých hodi­niek sa púš­ťajú do pro­jektu smart­ho­di­niek len opatrne. Fos­sil Q Foun­der sú prvé hodinky vyvra­ca­júce tento fakt. Vyze­rajú ako kla­sické Fos­sily, ale Q Foun­der bežia na Android Wear ope­rač­nom sys­téme. Ich cena je momen­tálne 300 EUR čo je oproti cene smart­ho­di­niek od Tag Heuer šia­lene málo.

fossil-q-founder-product

kla­sic­kých hodi­niek 400mAh baté­riu, štan­dardný 22 mm držiak na remie­nok, 4GB pamäte a 46 mm hodin­kové púzdro disp­leja. Pôvodne sa plá­no­vali s Intel Atom čipom, ale zatiaľ o tom nie je bliž­šia zmienka na Fos­sil stránke. Podobne sú na tom aj detaily ohľa­dom disp­leja. Tva­rom sa podo­bajú na Moto 360 a sú aj plo­ché, čiže by mohlo ísť o nejaký typ LCD disp­leja, ale s urči­tos­ťou to zatiaľ nevieme. Smart­ho­dinky majú 46 mm cifer­ník a hrúbku kon­štruk­cie 13 mm. Infor­má­cie časom dopl­níme spolu s bliž­šou špe­ci­fi­ká­ciou hodi­niek. Napriek tomu, že hodinky bežia na Android Wear,Foun­der Q si zacho­vá­vajú kla­sický cifer­ník Fos­sil, čo je skvelé. Dostupné budú aj s kože­ným remien­kom.

q-founder-backfossil-q-founder

zdroj: mojesmarthodinky.sk

Pridať komentár (0)