FOTO Špina a pleseň: Hygienici odhalili hnus v slovenských prevádzkach

  • Inšpektori podrobili prísnym kontrolám niekoľko prevádzok
  • Mnohé nesplnili stanovené normy
  • Nechýbala špina, pleseň ani zlé skladovanie
kontrola, uhorka, pleseň
ŠVPS
  • Inšpektori podrobili prísnym kontrolám niekoľko prevádzok
  • Mnohé nesplnili stanovené normy
  • Nechýbala špina, pleseň ani zlé skladovanie

V auguste 2023 mali inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ rušno.

Spolu vykonali 3 432 úradných kontrol potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu. Úradná kontrola bola vykonaná u 1 280 právnych subjektov a 1 962 prevádzok. Informuje ŠVPS.

Nedostatky zistili až pri 192 kontrolách. Z tohto počtu bolo zistených 724 nedostatkov. Mimo pracovnej doby bolo vykonaných 55 úradných kontrol.

Práve počas nich inšpektori skontrolovali 44 právnych subjektov a 54 prevádzok. Nedostatky boli zistené pri 9 kontrolách v maloobchodných prevádzkach.

„Počet vykonaných úradných kontrol závisí od počtu regionálnych veterinárnych a potravinových správ so sídelnou pôsobnosťou v danom kraji a počtom prevádzkovateľov potravinárskych podnikov.“

„Najviac nedostatkov pri úradných kontrolách potravín bolo identifikovaných v hygiene budov a prevádzky, v predaji po dátume spotreby, v hygiene technologického zariadenia, pracovných pomôcok a v označovaní,“ uvádza ŠVPS.

Za zistené nedostatky počas úradných kontrol inšpektori uložili opatrenia na mieste na odstránenie nedostatkov a 115 blokových pokút. Ich celková výška dosiahla 2 770 eur.

„V sledovanom období nadobudlo právoplatnosť 52 rozhodnutí o pokute v správnom konaní vo výške 168 900 €. Najvyššia právoplatná pokuta predstavovala 35 000 eur.“

Počas úradných kontrol bolo odobratých 941 vzoriek potravín a surovín, vo výrobe 324 a 469 vzoriek potravín v obchodnej sieti. Vyhodnotenie úradných kontrol je zverejnené na stránke svps.sk.

Fotodokumentácia z kontrôl ŠVPS

Kontrola kvality čerstvého ovocia a zeleniny

V danom mesiaci boli pri 198 kontrolách zistené nedostatky aj v prípade skladovania čerstvého ovocia a zeleniny.

„V maloobchodných jednotkách bolo vykonaných 176 kontrol, u prvovýrobcov 13 kontrol, vo veľkoobchodných skladoch bolo vykonaných 9 kontrol. Na mieste posúdili inšpektori zhodu s obchodnými normami u 1 199 plodín, z čoho 39 plodín nevyhovelo požiadavkám osobitných noriem alebo všeobecnej norme, čo predstavuje 3,3 % nevyhovujúceho tovaru.“

Celkovo prekontrolovali inšpektori 99 629,18 kg tovaru, z čoho 271,1 kg nevyhovelo normám.

Hodnotených bolo spolu 54 druhov ovocia a zeleniny.

zdroj: RVPS TV

Platí, že čerstvé ovocie a zelenina musí na všetkých stupňoch obchodu spĺňať požiadavky obchodných noriem.

Predávané plodiny musia byť neporušené, zdravé, čisté, bez škodcov, bez cudzieho pachu a chuti. Taktiež musia byť doručené na miesto určenia vo vyhovujúcom stave s nezavádzajúcim označením.

„Právoplatným rozhodnutím boli ukončené 3 správne konania začaté regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami. Boli uložené pokuty vo výške 4 150 eur.“

V rámci úradných kontrol po pracovnej dobe, v sobotu a nedeľu vykonali autorizovaní inšpektori spolu 20 kontrol supermarketov a hypermarketov.

Z uvedeného počtu kontrol boli 3 kontroly so zisteniami porušenia požiadaviek na kvalitu. Počas kontroly vykonali inšpektori 154 hodnotení na mieste v množstve 8 098,38 kg, v 7 prípadoch plodiny nevyhoveli hodnoteniu na mieste, čo je 4,5 % nevyhovujúcich plodín o hmotnosti 53,26 kg ovocia a zeleniny. Celkom bolo hodnotených 32 druhov ovocia a zeleniny.

Nevyhovujúce vína

Požiadavkám legislatívy nevyhovelo tento rok pri kontrolách zahraničných vín 25 % vzoriek, najviac nedostatkov sa zistilo v reťazcoch.

Vyplýva to ďalšej správy Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR. Vlani pri kontrolách legislatíve nevyhovelo 30 % vzoriek a v roku 2021 až 32,6 % vzoriek.

„Počas cielenej kontroly v období od mája do júla 2023 vykonanej v zmysle zákona o vinohradníctve a vinárstve sa inšpektori zamerali na predaj zahraničných vín ponúkaných v maloobchodných predajniach, obchodných reťazcoch, ako aj vo veľkoobchodných skladoch a reštauračných zariadeniach,“ priblížili veterinári.

vino
zdroj: Unsplash/@kelsoknight

Inšpektori pri podozrení na zahraničné vína, ktoré boli vyrobené a nafľašované v zahraničí alebo vyrobené v zahraničí a nafľašované na Slovensku, odobrali vzorky do laboratórií Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu (ŠVPÚ).

Celkovo bolo podľa ŠVPS vykonaných 74 kontrol, z toho 20 v maloobchodných predajniach sudových vín, 34 kontrol v maloobchodných predajniach potravín, 10 kontrol vo veľkoobchodnom sklade a 10 v zariadeniach spoločného stravovania. 

„Počas kontrol bolo z ponuky vín na jednotlivých prevádzkach odobratých spolu 136 vzoriek, z čoho 34 vzoriek nevyhovelo požiadavkám platnej legislatívy, čo predstavuje 25-percentnú porušenosť. Najviac nedostatkov bolo zistených v obchodných reťazcoch,“ spresnila veterinárna a potravinová správa.

Veterinári doplnili, že v senzorických parametroch nevyhovovalo 21 z celkového počtu vzoriek.

Pri senzorickom komisionálnom hodnotení v laboratóriách ŠVPÚ boli zistené hlavne nedostatky – nečistá vôňa a chuť, predovšetkým po oxidácii, mikrobiálnom rozklade, čo predstavuje najvýznamnejšiu percentuálnu porušenosť, a to až 18,3-percentnú.

Pri označovaní sa podľa správy v štyroch prípadoch zistili nedostatky najmä v nepresnom údaji o zvyškovom cukre vo víne, nesprávny údaj o obsahu alkoholu, neuvedenie povinných údajov – dovozca, krajina pôvodu, nečitateľná výrobná dávka.

Problematické boli aj etikety

Ďalším nedostatkom v označovaní bola aj nedodržaná minimálna výška písma na etikete a dolepkách, ako stanovuje platná legislatíva SR a EÚ.

Nedostatky, najmä v senzorických znakoch, sa podľa veterinárnej správy zistili v maďarských vínach s chráneným označením pôvodu a chráneným zemepisným označením, vínach s deklarovaným pôvodom ako zmes vín z Európskeho spoločenstva, ako aj v španielskych a talianskych vínach v lacnej cenovej kategórii.

Pri apelačných európskych vínach s vyššou nákupnou cenou a vínach dovezených mimo Európskej únie zo zámoria (Čile, Argentína, JAR, Nový Zéland, Austrália) sa podľa ŠVPS potvrdila skúsenosť z minulých rokov a tu sa nezistili nedostatky.

„Vína so zistenými nedostatkami sú riešené v rámci správneho konania. Za uvedené nedostatky sú uložené opatrenia (stiahnutie z predaja) a sankčné postihy v správnom konaní,“ dodala veterinárna a potravinová správa.

Zdroje: ŠVPS, TASR

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá