Fran­cúz­ska spo­loč­nosť pred­sta­vila prvý vlak s nulo­vými emi­siami

Dárius Polák / 27. septembra 2016 / Tools a produktivita

Eko­lo­gické rie­še­nia pri­chá­dzajú do ďal­šieho spô­sobu dopravy.

Fran­cúz­ska spo­loč­nosť Als­tom pred­sta­vila na ber­lín­skom veľ­trhu Inno­Trans prvý osobný vlak pohá­ňaný vodí­kom. Vodí­kom pohá­ňaný vlak alebo inak pre­zý­vaný “hyd­rail,” bude prvý­krát pou­žitý v decem­bri 2017 na nemec­kej trati Bux­te­hude-Bre­mer­vörde-Bre­mer­ha­ven-Cuxha­ven.

V roku 2006, spo­loč­nosť East Japan Rai­lway usku­toč­nila prvý test moto­ro­vého vozňa s tech­no­ló­giou hyd­rail. A v roku 2015 čín­ska spo­loč­nosť pred­sta­vila prvú elek­tričku využí­va­júcu túto tech­no­ló­giu. Teraz, po dvoch rokoch vývoja vlak s náz­vom “Cora­dia iLint” s nulo­vými emi­siami ponúka alter­na­tívu za nemecké vlaky pohá­ňané naf­tou.

1

Hyd­rail je elek­trický vlak, ktorý poháňa pali­vový člá­nok na vytvá­ra­nie elek­tric­kej ener­gie pomo­cou vodí­ko­vej nádrže s pali­vom umiest­ne­nej na svo­jej stre­che. Tento vlak a jemu podobné, ktoré prídu v budúc­nosti, sú súčas­ťou veľ­kej snahy redu­ko­vať emi­sie skle­ní­ko­vých ply­nov tvo­ria­cich sa vo verej­nej doprave. Cora­dia iLint bude prvým vla­kom svojho druhu, ktorý bude pre­pra­vo­vať na želez­nič­nej trati pasa­žie­rov, keďže iné vyná­lezy v tomto seg­mente sa sústre­dili na pre­pravu nákladu.

Naša spo­loč­nosť Als­tom je hrdá, že môže pred­sta­viť prie­lom v ino­vá­ciach oblasti eko­lo­gic­kej dopravy, ktorý doplní ostatné naše vlaky. Cora­dia iLint doka­zuje našu schop­nosť spo­lu­pra­co­vať so zákaz­níkmi, keďže bol vyvi­nutí iba za dva roky,” tvrdí vedúci pred­sta­ven­stva a výkonný ria­di­teľ Als­tom, Henri Pupart-Lafarge.

2

Vďaka svojmu elek­tric­kému motoru je Cora­dia iLint oveľa tichší ako tra­dičné vlaky pohá­ňané naf­tou. Dokonca i pri svo­jej maxi­mál­nej rých­losti 140 km/h bude jediný zvuk, ktorý budú pasa­žieri počuť vychá­dzať z pohybu kolies a odporu vzdu­chu. S plnou nádr­žou bude vlak schopný zvlád­nuť 600 až 800 km. Aj napriek tomu, že hyd­rail vlaky sú drah­šie ako ich nápro­tivky s naf­to­vým moto­rom, via­ceré spol­kové kra­jiny v Nemecku a štáty ako Holand­sko, Dán­sko a Nór­sko majú záu­jem o zave­de­nie vla­kov s nulo­vými emi­siami na svoje želez­ničné trate na pra­vi­delnú dopravu.

Bude zau­jí­mavé sle­do­vať, ako celá snaha Nemecka a ďal­ších kra­jín dopadne a pokiaľ uspeje, budú vzo­rom pre ďal­šie kra­jiny. Vieš si pred­sta­viť podobný vlak u nás? Zrejme by už pre štu­den­tov a dôchod­cov nebol bez­platný :)

zdroj: inhabitat.com, thelocal.de, zdroj foto­gra­fií: Als­tom

Pridať komentár (0)