G8? Na Slo­ven­sku máme G4

Michal Tomek / 3. mája 2014 / Tools a produktivita

Aj keď inves­tičný klub G4 možno nie je až taký známy, určite ponúka zau­jí­mavé mož­nosti inves­to­va­nia aj do star­tu­pov.

Asi nie veľa ľudí zo star­tu­po­vého pro­stre­dia počulo o inves­tič­nom klube G4. Osobne sa musím pri­znať, že som sa o ňom dozve­del len nedávno. Je to možno aj preto, že spo­čiatku nemali veľmi záu­jem inves­to­vať do star­tu­pov. Bolo to najmä z dôvodu, že takéto začí­na­júce firmy majú veľa rôz­nych drob­ných prob­lé­mov, ktoré treba den­no­denne rie­šiť.

Neskôr, aj s prí­cho­dom ďal­ších par­tne­rov, sa ich záu­jem roz­ší­ril aj o túto oblasť. „Chceme sa poze­rať na viac nových a väč­ších pro­jek­tov, ale záro­veň aj na oblasti, ako sú star­tupy, o kto­rých sme pôvodne neuva­žo­vali,“ pove­dal Karol Gogo­lák, hlavný pred­sta­vi­teľ a spo­lu­za­kla­da­teľ inves­tič­ného klubu, pre maga­zín e-trend.

G4 je klu­bom jed­not­liv­cov, ktorí chcú zhod­no­co­vať svoje pros­triedky a hľa­dajú na to prí­le­ži­tosti. Od sep­tem­bra 2012 je klub otvo­rený aj novým inves­to­rom. Okrem Karola Gogo­láka fun­gujú v tíme ďalší ľudia. Medzi čle­nov klubu patrí Dávid Štál­nik, ktorý má na sta­rosti equ­ity pro­jekty a Sta­ni­slav Čar­no­gur­ský ako inves­tičný mana­žér pre rea­litný deve­lop­ment. Kon­takt­nou oso­bou, ktorá má okrem fon­dov a pôži­čiek na sta­rosti práve aj star­tupy, je Mar­tin Pal­ko­vič. Medzi inves­to­rov v G4 patrí aj Marek Vác­la­vík, Roman Dzamko, Karol Ruman a ďalší.

V roku 2013 bola na pre­in­ves­to­va­nie vyčle­nená suma 13 mili­ó­nov eur, pri­čom inves­tí­cie pre jed­not­livé firmy sa pohy­bujú od 100 000 eur do 2 mili­ó­nov. Inves­tujú do slo­ven­ských a čes­kých spo­loč­ností, pri­čom výnosy firmy musia byť mini­málne milión eur a zisk 100 000 eur. Finan­cujú všetky odvet­via okrem ťaž­kého stro­jár­stva. Ako už bolo spo­me­nuté vyš­šie, pôvodne sa neve­no­vali inves­tí­ciám do star­tu­pov. V súčas­nosti však už dopl­nili svoje port­fó­lium aj pre túto oblasť, čo je skve­lou sprá­vou pre mno­hých začí­na­júci pod­ni­ka­te­ľov s ino­va­tív­nym a poten­ciálne medzi­ná­rodne úspeš­ným nápa­dom.

G4 posky­tuje dlho­dobé inves­tí­cie nad sedem rokov, oča­káva prie­merný dlho­dobý výnos z inves­tí­cie 10% ročne. Záro­veň majú záu­jem aktívne sa podie­ľať na ria­dení firmy, ide o tzv. hands on prí­stup. Inves­tičný pro­ces má nie­koľko fáz – od prvot­ného kon­taktu cez due dil­li­gence, až po pod­pis zmluvy a platby. Celý náj­dete na ich webe. Medzi jednu z veľ­kých inves­tí­cií G4 patrí pro­jekt KlikTv, alebo pro­dukty Acaico.

Máte nejaký nový pro­jekt a potre­bu­jete ho zafi­nan­co­vať? Ak zapadá do inves­tič­ného port­fó­lia G4, prečo ich neskú­siť oslo­viť?

zdroj: g4.sk, curtisdcook.wordpress.com, aktuality.sk, etrend.sk

Pridať komentár (0)