G8? Na Slo­ven­sku máme G4

Michal Tomek / 3. mája 2014 / Lifehacking

Aj keď inves­tič­ný klub G4 mož­no nie je až taký zná­my, urči­te ponú­ka zau­jí­ma­vé mož­nos­ti inves­to­va­nia aj do star­tu­pov.

Asi nie veľa ľudí zo star­tu­po­vé­ho pro­stre­dia poču­lo o inves­tič­nom klu­be G4. Osob­ne sa musím pri­znať, že som sa o ňom dozve­del len nedáv­no. Je to mož­no aj pre­to, že spo­čiat­ku nema­li veľ­mi záu­jem inves­to­vať do star­tu­pov. Bolo to naj­mä z dôvo­du, že také­to začí­na­jú­ce fir­my majú veľa rôz­nych drob­ných prob­lé­mov, kto­ré tre­ba den­no­den­ne rie­šiť.

Neskôr, aj s prí­cho­dom ďal­ších par­tne­rov, sa ich záu­jem roz­ší­ril aj o túto oblasť. „Chce­me sa poze­rať na viac nových a väč­ších pro­jek­tov, ale záro­veň aj na oblas­ti, ako sú star­tu­py, o kto­rých sme pôvod­ne neuva­žo­va­li,“ pove­dal Karol Gogo­lák, hlav­ný pred­sta­vi­teľ a spo­lu­za­kla­da­teľ inves­tič­né­ho klu­bu, pre maga­zín e-trend.

G4 je klu­bom jed­not­liv­cov, kto­rí chcú zhod­no­co­vať svo­je pros­tried­ky a hľa­da­jú na to prí­le­ži­tos­ti. Od sep­tem­bra 2012 je klub otvo­re­ný aj novým inves­to­rom. Okrem Karo­la Gogo­lá­ka fun­gu­jú v tíme ďal­ší ľudia. Medzi čle­nov klu­bu pat­rí Dávid Štál­nik, kto­rý má na sta­ros­ti equ­ity pro­jek­ty a Sta­ni­slav Čar­no­gur­ský ako inves­tič­ný mana­žér pre rea­lit­ný deve­lop­ment. Kon­takt­nou oso­bou, kto­rá má okrem fon­dov a pôži­čiek na sta­ros­ti prá­ve aj star­tu­py, je Mar­tin Pal­ko­vič. Medzi inves­to­rov v G4 pat­rí aj Marek Vác­la­vík, Roman Dzam­ko, Karol Ruman a ďal­ší.

V roku 2013 bola na pre­in­ves­to­va­nie vyčle­ne­ná suma 13 mili­ó­nov eur, pri­čom inves­tí­cie pre jed­not­li­vé fir­my sa pohy­bu­jú od 100 000 eur do 2 mili­ó­nov. Inves­tu­jú do slo­ven­ských a čes­kých spo­loč­nos­tí, pri­čom výno­sy fir­my musia byť mini­mál­ne mili­ón eur a zisk 100 000 eur. Finan­cu­jú všet­ky odvet­via okrem ťaž­ké­ho stro­jár­stva. Ako už bolo spo­me­nu­té vyš­šie, pôvod­ne sa neve­no­va­li inves­tí­ciám do star­tu­pov. V súčas­nos­ti však už dopl­ni­li svo­je port­fó­lium aj pre túto oblasť, čo je skve­lou sprá­vou pre mno­hých začí­na­jú­ci pod­ni­ka­te­ľov s ino­va­tív­nym a poten­ciál­ne medzi­ná­rod­ne úspeš­ným nápa­dom.

G4 posky­tu­je dlho­do­bé inves­tí­cie nad sedem rokov, oča­ká­va prie­mer­ný dlho­do­bý výnos z inves­tí­cie 10% roč­ne. Záro­veň majú záu­jem aktív­ne sa podie­ľať na ria­de­ní fir­my, ide o tzv. hands on prí­stup. Inves­tič­ný pro­ces má nie­koľ­ko fáz – od prvot­né­ho kon­tak­tu cez due dil­li­gen­ce, až po pod­pis zmlu­vy a plat­by. Celý náj­de­te na ich webe. Medzi jed­nu z veľ­kých inves­tí­cií G4 pat­rí pro­jekt KlikTv, ale­bo pro­duk­ty Acai­co.

Máte neja­ký nový pro­jekt a potre­bu­je­te ho zafi­nan­co­vať? Ak zapa­dá do inves­tič­né­ho port­fó­lia G4, pre­čo ich neskú­siť oslo­viť?

zdroj: g4.sk, curtisdcook.wordpress.com, aktuality.sk, etrend.sk

Pridať komentár (0)