Gett­pal pokra­čuje v úspeš­nom raste: Pred­sta­vu­jeme službu Gett­pal Gold!

Martin Bohunický / 22. januára 2016 / Startupy

Gett­palu sa v posled­ných mesia­coch mimo­riadne darí, na stránke sa obja­vuje jedno podu­ja­tie za dru­hým a počet čle­nov sa zvy­šuje po stov­kách, Napriek tomu neza­búda tím na tých, ktorí túžia po spo­loč­nosti tiež, no možno nie sú tak tech­no­lo­gicky zdatní.

Názov Gett­pal Gold možno evo­kuje, že sa jedná o pré­mi­ovú službu, no ide o sku­pinu určenú pre seni­orov a dôchod­cov nad 50 rokov, ktorí sa chcú medzi sebou zozná­miť a zažiť niečo spo­ločne. Keďže však Gett­pal fun­guje ako komu­nita na Face­bo­oku (mobilná apli­ká­cia je vo vývoji), nut­nos­ťou je vlast­niť face­bo­okový účet. Neviem si úprimne pred­sta­viť, nakoľko je toto pre­káž­kou, keďže jedna moja babka na Face­bo­oku zare­záva, kým moji dedo­via neve­dia, čo je počí­tač, ale verím, že svoju cie­ľovku a sku­pinu si to nájde.

12417944_226880070983554_8961033600177839640_n

Koniec kon­cov, ini­cia­tíva je teraz aj na tebe. Ak chceš svo­jim sta­rým rodi­čom dopriať tro­chu novej iskry do života, nemal by si váhať. Založ im Face­book a ukáž im Gett­pal Gold. Možno im zme­níš život.

Už dlh­šie sme mali v pláne spus­tiť okrem Gett­pal Praha aj Gett­pal Gold Bra­ti­slava pre aktív­nych ľudí v zla­tom veku 50+. Inšpi­rá­cia pri­chá­dza od našich rodi­čov, zná­mych či kole­gov. Často­krát, keď ľudia dosiahnu určitý vek alebo sa stanú dôchod­cami v neskor­šom veku, tak konečne majú čas, ale napriek tomu sú často sami. Strá­cajú kon­takt s oko­lím, strá­cajú posla­nie a akoby sa nie­kedy stali “nepot­reb­nými”. A tak by to určite nemalo byť. Preto by sme radi spus­tili pilotný pro­jekt Gett­pal Gold Bra­ti­slava v rámci kto­rého sa budeme sna­žiť zapo­jiť týchto ľudí do dia­nia, spá­jať ich a pri­pra­vo­vať pre nich zau­jí­mavé eventy,” píše zakla­da­teľ Róbert Uhrín na stránke Gett­palu.

portrait-na-vizitku

Čo je Gett­pal?

Gett­pal je o spá­janí ľudí, radosti, pria­teľ­stve a šťastí.

Žijeme v upo­náh­ľa­nej a hek­tic­kej dobe. Sociálne siete a infor­mačné tech­no­ló­gie nás dostá­vajú k našim blíz­kym na dosah 1 kliku, ale para­doxne nás často­krát viac izo­lujú ako spá­jajú.

Zmys­lom Gett­palu je ponúk­nuť ľuďom mož­nosť voľby… ak nech­ceme byť sami, tak nemu­síme. Vždy sa nájde nie­kto na svete, kto má čas a rov­nakú chuť robiť to isté čo my.

Záro­veň sa tak navrá­time k sebe. Je oveľa lep­šie zaží­vať reálny život, vidieť pria­te­ľovi do očí a poroz­prá­vať sa naživo, ako byť doma sám a písať si cez Face­book.

Pridať komentár (0)