Google chce využiť známy prog­ra­mo­vací jazyk od Apple pre Android

Linda Cebrová / 8. apríla 2016 / Business

Na stret­nutí v Lon­dýne sa zišli zástup­co­via Google, Face­bo­oku a Uberu , aby pre­d­is­ku­to­vali poten­ciál prog­ra­mo­va­cieho jazyka Swift. Google totižto zva­žuje, že práve Swift sa stane pri­már­nym jazy­kom pre Android. Táto mož­nost sa takisto pozdáva aj Face­bo­oku a Uberu.

Súčas­ným jazy­kom, ktorý pou­žíva Google pre ope­račný sys­tém Android je popu­lárna Java. Avšak jed­ným z dôvo­dov k pre­chodu na Swift môže byť aj stále pre­bie­ha­júci súdny spor od roku 2009 s Oracle, kvôli neo­práv­ne­nému pou­ži­tiu časti Javy v Andro­ide. Ako náh­radu škody si Oracle účtuje až 8,8 miliardy dolá­rov od spo­loč­nosti Google.

Medzi­tým v roku 2015 sa stal Swift verejne dostup­ným pre kaž­dého, bez potreby zhá­ňať naň licen­cie. Aj preto by pre­chod na nový prog­ra­mo­vací jazyk mohlo značne uľah­čiť prácu Googlu ale aj deve­lo­pe­rov pri budo­vaní nových apli­ká­cií pre Android. Napriek tomu bude Google musieť pre­ko­nať pár taž­kých ale nie nepre­ko­na­teľ­ných tech­nic­kých prob­lé­mov pri pre­chode z Javy na prog­ra­mo­vací jazyk od Apple.

DSC00154

foto: thenextweb.com

Apple tento krok samoz­rejme pod­po­ruje, pre­tože sa Swift môže stať ešte výraz­nej­ším vo svete vývo­já­rov. Jeho veľ­kou výho­dou je najmä rých­losť a jed­no­du­chosť, ktorá sa páči väč­šine súčas­ných prog­ra­má­to­rov.

Vedeli sme, že “open sour­cing” je tou správ­nou ces­tou, ako zvý­šiť veľký poten­ciál, kto­rým dis­po­nuje Swift. Je možné, že sa stane hlav­ným prog­ra­mo­va­cím jazy­kom nášho oboru v najb­liž­ších 20 rokoch .” — uvie­dol soft­vé­rový inži­nier Craig Fede­righi

Mož­nou alter­na­tí­vou je aj prog­ra­mo­vací jazyk Kot­lin, o kto­rom sa hovorí ako o najv­hod­nej­šom pre Android. Hlav­nými bene­fitmi Kot­lin-u je to, že veľmi dobre pra­cuje s Android Stu­dio a vývo­jár­skym pro­stre­dím Google pre vývoj Andro­idu. Jedi­ným prob­lé­mom, ktorý Google v jazyku Kot­lin vidí v poma­lej kom­pi­lá­cii. Kot­lin je ozna­čo­vaný za jazyk, ktorý fun­guje všade tam, kde aj Java. Bol by skve­lou voľ­bou najmä pri pro­jek­toch, kde sa Java obja­vuje. Pre Google by to zna­me­nalo menej práce pri imple­men­tá­cii pre Android ale pre vývo­já­rov by nastali naozaj náročné časy.

IMG_1798

foto: thenextweb.com

Face­bookUber sa tiež zahrá­vajú s myš­lien­kou využi­tia prog­ra­mo­va­cieho jazyka od Apple na ich plat­for­mách. Využi­tie Swiftu by bolo pre nich značne jed­no­duch­šie než pre samotný Google. Avšak chcú počkať, kým urobí Google prvý krok a inves­tuje do tejto plat­formy, v kto­rej exis­tuje reálna mož­nosť, že nebude ide­álne fun­go­vať s ope­rač­ným sys­té­mom, ako je Android.

Zdroj: businessinsider.com, thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)