Goog­le chce využiť zná­my prog­ra­mo­va­cí jazyk od App­le pre Andro­id

Linda Cebrová / 8. apríla 2016 / Business

Na stret­nu­tí v Lon­dý­ne sa ziš­li zástup­co­via Goog­le, Face­bo­oku a Ube­ru , aby pre­d­is­ku­to­va­li poten­ciál prog­ra­mo­va­cie­ho jazy­ka Swift. Goog­le totiž­to zva­žu­je, že prá­ve Swift sa sta­ne pri­már­nym jazy­kom pre Andro­id. Táto mož­nost sa takis­to pozdá­va aj Face­bo­oku a Ube­ru.

Súčas­ným jazy­kom, kto­rý pou­ží­va Goog­le pre ope­rač­ný sys­tém Andro­id je popu­lár­na Java. Avšak jed­ným z dôvo­dov k pre­cho­du na Swift môže byť aj stá­le pre­bie­ha­jú­ci súd­ny spor od roku 2009 s Orac­le, kvô­li neo­práv­ne­né­mu pou­ži­tiu čas­ti Javy v Andro­ide. Ako náh­ra­du ško­dy si Orac­le účtu­je až 8,8 miliar­dy dolá­rov od spo­loč­nos­ti Goog­le.

Medzi­tým v roku 2015 sa stal Swift verej­ne dostup­ným pre kaž­dé­ho, bez potre­by zhá­ňať naň licen­cie. Aj pre­to by pre­chod na nový prog­ra­mo­va­cí jazyk moh­lo znač­ne uľah­čiť prá­cu Goog­lu ale aj deve­lo­pe­rov pri budo­va­ní nových apli­ká­cií pre Andro­id. Napriek tomu bude Goog­le musieť pre­ko­nať pár taž­kých ale nie nepre­ko­na­teľ­ných tech­nic­kých prob­lé­mov pri pre­cho­de z Javy na prog­ra­mo­va­cí jazyk od App­le.

DSC00154

foto: thenextweb.com

App­le ten­to krok samoz­rej­me pod­po­ru­je, pre­to­že sa Swift môže stať ešte výraz­nej­ším vo sve­te vývo­já­rov. Jeho veľ­kou výho­dou je naj­mä rých­losť a jed­no­du­chosť, kto­rá sa páči väč­ši­ne súčas­ných prog­ra­má­to­rov.

Vede­li sme, že “open sour­cing” je tou správ­nou ces­tou, ako zvý­šiť veľ­ký poten­ciál, kto­rým dis­po­nu­je Swift. Je mož­né, že sa sta­ne hlav­ným prog­ra­mo­va­cím jazy­kom náš­ho obo­ru v najb­liž­ších 20 rokoch .” — uvie­dol soft­vé­ro­vý inži­nier Craig Fede­rig­hi

Mož­nou alter­na­tí­vou je aj prog­ra­mo­va­cí jazyk Kot­lin, o kto­rom sa hovo­rí ako o najv­hod­nej­šom pre Andro­id. Hlav­ný­mi bene­fit­mi Kot­lin-u je to, že veľ­mi dob­re pra­cu­je s Andro­id Stu­dio a vývo­jár­skym pro­stre­dím Goog­le pre vývoj Andro­idu. Jedi­ným prob­lé­mom, kto­rý Goog­le v jazy­ku Kot­lin vidí v poma­lej kom­pi­lá­cii. Kot­lin je ozna­čo­va­ný za jazyk, kto­rý fun­gu­je vša­de tam, kde aj Java. Bol by skve­lou voľ­bou naj­mä pri pro­jek­toch, kde sa Java obja­vu­je. Pre Goog­le by to zna­me­na­lo menej prá­ce pri imple­men­tá­cii pre Andro­id ale pre vývo­já­rov by nasta­li naozaj nároč­né časy.

IMG_1798

foto: thenextweb.com

Face­bo­okUber sa tiež zahrá­va­jú s myš­lien­kou využi­tia prog­ra­mo­va­cie­ho jazy­ka od App­le na ich plat­for­mách. Využi­tie Swif­tu by bolo pre nich znač­ne jed­no­duch­šie než pre samot­ný Goog­le. Avšak chcú počkať, kým uro­bí Goog­le prvý krok a inves­tu­je do tej­to plat­for­my, v kto­rej exis­tu­je reál­na mož­nosť, že nebu­de ide­ál­ne fun­go­vať s ope­rač­ným sys­té­mom, ako je Andro­id.

Zdroj: businessinsider.com, thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: businessinsider.com

Pridať komentár (0)