Google Home — inte­li­gentný repro­duk­tor a osobný asis­tent, ktorý si trúfa na Ama­zon Echo

Dárius Polák / 23. mája 2016 / Tech a inovácie

To čo sa šuš­kalo je pravda. Google na IO vývo­jár­skej kon­fe­ren­cii v Cali­for­nii ozná­mil Home, priamu odpo­veď na Ama­zon Echo. 

Rov­nako ako Echo, Home obsa­huje repro­duk­tor so sériou mik­ro­fó­nov, ktoré sa roz­miest­nia po celej izbe. Je pohá­ňaný hla­so­vou tech­no­ló­giou Google — Google Assis­tant. Home zod­po­vedá na všetky tvoje otázky, pre­hrá hudbu pomo­cou Google Cast, a ovláda jed­no­duch­šie domáce zaria­de­nia. Mario Que­i­roz, vicep­re­zi­dent pro­duk­to­vého manaž­mentu, ktorý stojí za Chro­me­cast-om tvrdí, že Home bude vo veľ­kej miere lepší ako Echo.

CiwUV65UoAAbP7n

foto: the­next­web

Dizaj­novo vyzerá ako veľká soľ­nička, umož­ňuje však čias­točne pris­pô­so­biť dizajn. Nie je pre­no­si­teľný, no neus­tále pri­po­je­nie ku Google sa vidí ako veľký bene­fit. Pre­hrá­va­nie hudby pred­sta­vuje jednu z jeho naj­sil­nej­ších strá­nok, pre­tože v tomto je Echo od Ama­zonu slabé.

Ďal­šia vec, v kto­rej Echo zaos­táva je, že nedo­káže fun­go­vať vo via­ce­rých miest­nos­tiach naraz, aj keď má veľmi cit­livý mik­ro­fón, ktorý fun­guje z veľ­kej diaľky. Pri Home bude sta­čiť roz­prá­vať do aké­ho­koľ­vek mik­ro­fónu v dome. Kom­pa­ti­bi­lita s Chro­me­cast umož­ňuje i pre­hrá­vať You­tube videá s hla­so­vým pove­lom. Hoci je pre­po­jené s ostat­nými zaria­de­niami, neumož­ňuje zatiaľ pre­pí­na­nie medzi via­ce­rými Google účtami. Jedna vec, v kto­rej tak tro­chu sklame, je neumož­ne­nie prí­stupu exter­ným vývo­já­rom pre úpravu a pris­pô­so­be­nie, aspoň na zatiaľ.

foto: express.co.uk

Home bude môcť pra­co­vať so sadou zaria­dení v domác­nosti a ovlá­dať ich — presný zoznam sa nevie, medzi zná­mymi sú taký ter­mos­tat a svetlá. Takže stačí jeden povel a svetlo v kuchyni sa ti ráno zapne.

Cena ani dátum vyda­nia nie sú ozná­mené, oča­káva sa však tento rok. Pre sle­do­va­nie novi­niek sa môžeš pri­hlá­siť na odber tu.

Hoci Ama­zon vkro­čil do tohto rezortu pra­vou nohou, Google si dal tro­chu načas a zapra­co­val práve na nedos­tat­koch, ktoré má Echo. Ama­zon, si na rade.

zdroj: the­next­web + the­verge, zdroj titul­nej fotky: t3.com

Pridať komentár (0)