Google má 6 nových ana­ly­tic­kých appiek, ktoré pomá­hajú mar­ke­té­rom zís­ka­vať dáta o zákaz­ní­koch

Ľudovít Nastišin / 21. marca 2016 / Tech a inovácie

Google spus­til nový set nástro­jov pre pod­niky, ktoré pomá­hajú mar­ke­té­rom zís­ka­vať insighty o akti­vi­tách zákaz­níka a jeho zvy­koch.

Či už budu­ješ appku alebo vedieš online obchod, ana­ly­tika ti dokáže pomôcť zis­tiť, o čo sa sna­žia tvoji zákaz­níci a ako im v tom môžeš lep­šie pomôcť.

Aj z toho dôvodu spus­til Google nový set nástro­jov pre pod­niky, ktoré pomá­hajú mar­ke­té­rom zís­ka­vať insighty o akti­vi­tách zákaz­níka a jeho zvy­koch.

Google Ana­ly­tics 360 Suit pozos­táva zo 6 appiek, z kto­rých 4 sú úplne nové a 2 reb­ran­do­vané:

  • Google Audience Cen­ter 360 je plat­forma na manaž­ment dát, ktorá pomáha mar­ke­té­rom poro­zu­mieť zákaz­ní­kom. Pra­cuje natívne s Google, sie­ťou Doubleclick´s ad a posky­to­va­teľmi dát z tre­tích strán.
  • Google Opti­mize 360 (beta) umož­ňuje tes­to­vať via­ceré variá­cie webu pomo­cou pár klik­nutí, vďaka čomu jed­no­du­cho zis­tiť, čo sa pou­ží­va­te­ľom páči naj­viac
  • Google Data Stu­dio 360 ponúka bližší pohľad na dáta cez vizu­ali­zá­cie a real-time kola­bo­račné nástroje. Tak­tiež dokáže gene­ro­vať reporty a má skvelý dash­bo­art aby si vedel sle­do­vať šta­tis­tiky.
  • Google Tag Mana­ger 360 umož­ňuje zjed­no­du­šený zber dát s pou­ži­tím tagov naprieč strán­kou, či kam­pa­ňou, spolu s pod­po­rou API pre stre­am­line workf­lowu.
  • Google Ana­ly­tics 360, pôvodne známe ako GA Pre­mium, je hub pre všetky tvoje mera­nia dát potreby manaž­mentu tvojho pro­duktu. Spo­loč­nosť uvá­dza, že pridá nie­koľko nových fun­kcií v prie­behu najb­liž­ších mesia­cov.
  • Google Att­ri­bu­tion 360, pôvodne známe ako Ado­metry, infor­muje pro­mo­te­rov o dátach, ktoré ohod­no­cujú ich mar­ke­tin­gové inves­tí­cie a alo­kujú bud­get. Aj keď to nie je úplná novinka, appka sa pre­s­kla­dala od úpl­ného základu aby sa integ­ro­vala so zvyš­kom balíka.

Viac infor­má­cií o tomto balíku náj­deš tu.

Screen Shot 2016-03-21 at 15.46.20

foto: redak­cia

Zdroj: the­next­web, zdroj titul­nej foto­gra­fie: google

Pridať komentár (0)