Goog­le má 6 nových ana­ly­tic­kých appiek, kto­ré pomá­ha­jú mar­ke­té­rom zís­ka­vať dáta o zákaz­ní­koch

Ľudovít Nastišin / 21. marca 2016 / Tech a inovácie

Goog­le spus­til nový set nástro­jov pre pod­ni­ky, kto­ré pomá­ha­jú mar­ke­té­rom zís­ka­vať insigh­ty o akti­vi­tách zákaz­ní­ka a jeho zvy­koch.

Či už budu­ješ app­ku ale­bo vedieš onli­ne obchod, ana­ly­ti­ka ti doká­že pomôcť zis­tiť, o čo sa sna­žia tvo­ji zákaz­ní­ci a ako im v tom môžeš lep­šie pomôcť.

Aj z toho dôvo­du spus­til Goog­le nový set nástro­jov pre pod­ni­ky, kto­ré pomá­ha­jú mar­ke­té­rom zís­ka­vať insigh­ty o akti­vi­tách zákaz­ní­ka a jeho zvy­koch.

Goog­le Ana­ly­tics 360 Suit pozos­tá­va zo 6 appiek, z kto­rých 4 sú úpl­ne nové a 2 reb­ran­do­va­né:

  • Goog­le Audien­ce Cen­ter 360 je plat­for­ma na manaž­ment dát, kto­rá pomá­ha mar­ke­té­rom poro­zu­mieť zákaz­ní­kom. Pra­cu­je natív­ne s Goog­le, sie­ťou Doubleclick´s ad a posky­to­va­teľ­mi dát z tre­tích strán.
  • Goog­le Opti­mi­ze 360 (beta) umož­ňu­je tes­to­vať via­ce­ré variá­cie webu pomo­cou pár klik­nu­tí, vďa­ka čomu jed­no­du­cho zis­tiť, čo sa pou­ží­va­te­ľom páči naj­viac
  • Goog­le Data Stu­dio 360 ponú­ka bliž­ší pohľad na dáta cez vizu­ali­zá­cie a real-time kola­bo­rač­né nástro­je. Tak­tiež doká­že gene­ro­vať repor­ty a má skve­lý dash­bo­art aby si vedel sle­do­vať šta­tis­ti­ky.
  • Goog­le Tag Mana­ger 360 umož­ňu­je zjed­no­du­še­ný zber dát s pou­ži­tím tagov naprieč strán­kou, či kam­pa­ňou, spo­lu s pod­po­rou API pre stre­am­li­ne workf­lo­wu.
  • Goog­le Ana­ly­tics 360, pôvod­ne zná­me ako GA Pre­mium, je hub pre všet­ky tvo­je mera­nia dát potre­by manaž­men­tu tvoj­ho pro­duk­tu. Spo­loč­nosť uvá­dza, že pri­dá nie­koľ­ko nových fun­kcií v prie­be­hu najb­liž­ších mesia­cov.
  • Goog­le Att­ri­bu­ti­on 360, pôvod­ne zná­me ako Ado­met­ry, infor­mu­je pro­mo­te­rov o dátach, kto­ré ohod­no­cu­jú ich mar­ke­tin­go­vé inves­tí­cie a alo­ku­jú bud­get. Aj keď to nie je úpl­ná novin­ka, app­ka sa pre­s­kla­da­la od úpl­né­ho zákla­du aby sa integ­ro­va­la so zvyš­kom balí­ka.

Viac infor­má­cií o tom­to balí­ku náj­deš tu.

Screen Shot 2016-03-21 at 15.46.20

foto: redak­cia

Zdroj: the­next­web, zdroj titul­nej foto­gra­fie: goog­le

Pridať komentár (0)