Google plu­giny pre pro­fe­si­onál­nych foto­gra­fov sú odte­raz zadarmo

Michaela Líšková / 26. marca 2016 / Tech a inovácie

Ak si tiež veľ­kým fanú­ši­kom foto­gra­fo­va­nia, táto správa ťa poteší aj obdarí záro­veň. Počul si už nie­kedy o Nic Col­lec­tion? Sada pro­fe­si­onál­nych plu­gi­nov od Google, ktoré si mohol pôvodne zís­kať za 149$ je odte­raz zadarmo!

Google sa roz­ho­dol úplne zaho­diť pôvodne nemalú cenu Nic Col­lec­tion, sadu sied­mich desk­top plu­gi­nov urče­ných pre pokro­či­lých foto­gra­fov, a to zo $149 na nulu. Nic Col­lec­tion sa po prvý raz dostala pod správ­cov­stvo Google, keď kúpili nemec­kého vývo­jára Nik pre app­li­ká­ciu mobil­ného edi­to­va­nia s náz­vom Snap­seed. Google neskôr zní­žil cenu zo $499.95 na $149.

hdr-efex-pro_indoor-1

foto: google

Nik Col­lec­tion sada sa odvtedy roz­rá­stla zo šies­tich plu­gi­nov na sedem. Sada obsa­huje tieto plu­giny : Ana­log Efex Pro (efekt kla­sic­kého foto­apa­rátu na dosah ruky), Color Efex Pro (obsiahla sada fil­trov na úpravu farieb, retu­šo­va­nie a tvo­ri­vých efek­tov), Sil­ver Efex Pro (pre milov­ní­kov čier­no­bie­lych foto­gra­fií), Viveza (umož­ňuje selek­tívne nasta­ve­nie farby a tónov tvo­jich sní­mok bez kom­pli­ko­va­ných úko­nov a selek­cií), HDR Efex Pro (z bež­nej snímky prejdi rovno na ume­leckú — objav čaro a plný poten­ciál HDR foto­gra­fií), Shar­pe­ner Pro (zvý­razni skryté detail s mož­nos­ťou pro­fe­si­onál­neho doos­tro­va­nia obrazu), a Dfine (nástroj na retuš šumu digi­tál­nych foto­gra­fií), z kto­rých všetky fun­gujú v prog­ra­moch Pho­tos­hop, Light­room a Aper­ture.

nik

foto: redak­cia

Svoju sadu Nik Col­lec­tion môžeš dostať TU, a každý, kto si sadu v roku 2016 kúpil v hod­note $149, dostane peniaze auto­ma­ticky späť .

Tento krok spo­loč­nosti Google pre­zá­dza, že asi nemajú záu­jem naďa­lej pod­po­ro­vať ďalší vývoj Nik soft­véru mimo svo­jej apli­ká­cie Snap­seed. Ale, zadarmo je predsa zadarmo.

Nevá­haj už ani chvíľu a vyskú­šaj, ako sa Nic Col­lec­tion pozdáva tebe. Nemáš čo stra­tiť a v koneč­nom dôsledku si môžeš pove­dať, že si ušet­ril $500, čo bola počia­točná cena tejto sluš­nej výbavy. Urob to skôr, ako si to Google rozmyslí.

Zdroj: the­verge, zdroj titul­nej foto­gra­fie: google

Pridať komentár (0)