Goog­le plu­gi­ny pre pro­fe­si­onál­nych foto­gra­fov sú odte­raz zadar­mo

Michaela Líšková / 26. marca 2016 / Tech a inovácie

Ak si tiež veľ­kým fanú­ši­kom foto­gra­fo­va­nia, táto sprá­va ťa pote­ší aj obda­rí záro­veň. Počul si už nie­ke­dy o Nic Col­lec­ti­on? Sada pro­fe­si­onál­nych plu­gi­nov od Goog­le, kto­ré si mohol pôvod­ne zís­kať za 149$ je odte­raz zadar­mo!

Goog­le sa roz­ho­dol úpl­ne zaho­diť pôvod­ne nema­lú cenu Nic Col­lec­ti­on, sadu sied­mich desk­top plu­gi­nov urče­ných pre pokro­či­lých foto­gra­fov, a to zo $149 na nulu. Nic Col­lec­ti­on sa po prvý raz dosta­la pod správ­cov­stvo Goog­le, keď kúpi­li nemec­ké­ho vývo­já­ra Nik pre app­li­ká­ciu mobil­né­ho edi­to­va­nia s náz­vom Snap­se­ed. Goog­le neskôr zní­žil cenu zo $499.95 na $149.

hdr-efex-pro_indoor-1

foto: goog­le

Nik Col­lec­ti­on sada sa odvte­dy roz­rá­stla zo šies­tich plu­gi­nov na sedem. Sada obsa­hu­je tie­to plu­gi­ny : Ana­log Efex Pro (efekt kla­sic­ké­ho foto­apa­rá­tu na dosah ruky), Color Efex Pro (obsiah­la sada fil­trov na úpra­vu farieb, retu­šo­va­nie a tvo­ri­vých efek­tov), Sil­ver Efex Pro (pre milov­ní­kov čier­no­bie­lych foto­gra­fií), Vive­za (umož­ňu­je selek­tív­ne nasta­ve­nie far­by a tónov tvo­jich sní­mok bez kom­pli­ko­va­ných úko­nov a selek­cií), HDR Efex Pro (z bež­nej sním­ky prej­di rov­no na ume­lec­kú — objav čaro a plný poten­ciál HDR foto­gra­fií), Shar­pe­ner Pro (zvý­raz­ni skry­té detail s mož­nos­ťou pro­fe­si­onál­ne­ho doos­tro­va­nia obra­zu), a Dfi­ne (nástroj na retuš šumu digi­tál­nych foto­gra­fií), z kto­rých všet­ky fun­gu­jú v prog­ra­moch Pho­tos­hop, Light­ro­om a Aper­tu­re.

nik

foto: redak­cia

Svo­ju sadu Nik Col­lec­ti­on môžeš dostať TU, a kaž­dý, kto si sadu v roku 2016 kúpil v hod­no­te $149, dosta­ne penia­ze auto­ma­tic­ky späť .

Ten­to krok spo­loč­nos­ti Goog­le pre­zá­dza, že asi nema­jú záu­jem naďa­lej pod­po­ro­vať ďal­ší vývoj Nik soft­vé­ru mimo svo­jej apli­ká­cie Snap­se­ed. Ale, zadar­mo je pred­sa zadar­mo.

Nevá­haj už ani chví­ľu a vyskú­šaj, ako sa Nic Col­lec­ti­on pozdá­va tebe. Nemáš čo stra­tiť a v koneč­nom dôsled­ku si môžeš pove­dať, že si ušet­ril $500, čo bola počia­toč­ná cena tej­to sluš­nej výba­vy. Urob to skôr, ako si to Goog­le rozmys­lí.

Zdroj: the­ver­ge, zdroj titul­nej foto­gra­fie: goog­le

Pridať komentár (0)