Google pozýva slo­ven­ské firmy do Export­ného akce­le­rá­tora

Filip Mosnár / 15. marca 2016 / Business

Google s pod­po­rou Star­ti­tup pri­náša slo­ven­ským fir­mám pilotný pro­jekt „Exportný akce­le­rá­tor“, kto­rého cie­ľom je pomôcť im pri expan­zii na zahra­ničné trhy pomo­cou digi­tál­neho mar­ke­tingu. Do akce­le­rá­tora, ktorý bude spus­tený v apríli, sa môžu slo­ven­ské firmy hlá­siť od dneš­ného dňa do 20. marca 2016 na webo­vej stránke exportnyakcelerator.sk. Pro­jekt je súčas­ťou celo­roč­ného prog­ramu „Pomá­hame Slo­ven­sku rásť“, kto­rého hlav­ným pilie­rom je posil­ne­nie digi­tál­nych zruč­ností pod­ni­ka­te­ľov, firiem a štu­den­tov.

Exportný akce­le­rá­tor je sériou bez­plat­ných ško­lení a works­ho­pov. Je určený fir­mám všet­kých veľ­kostí, ktoré zva­žujú vstú­piť na prvý zahra­ničný trh alebo už v cudzine pre­dá­vajú a chcú ďalej expan­do­vať. Hlav­nou nápl­ňou prog­ramu je inten­zívne ško­le­nie v digi­tál­nom mar­ke­tingu so zame­ra­ním na export vedený význam­nými osob­nos­ťami čes­kej a slo­ven­skej mar­ke­tin­go­vej scény.

Exportný akce­le­rá­tor je jedi­nečná prí­le­ži­tosť, ako využiť skú­se­nosti úspeš­ných expor­té­rov a vyhnúť sa mož­ným začia­toč­níc­kym chy­bám pri vstupe na zahra­ničné trhy. V rámci Export­ného akce­le­rá­tora majú firmy mož­nosť využiť pod­poru Googlu, par­tner­ských agen­túr a úspeš­ných expor­té­rov, a tým výrazne zvý­šiť svoje šance na úspech. Vyzb­ro­jíme ich potreb­nými nástrojmi, pomô­žeme im nájsť vhodné trhy a uspieť na nich,“ hovorí Rasťo Kulich, ria­di­teľ slo­ven­ského Googlu.

google

foto: startitup.sk

Firmy, ktoré zva­žujú expan­ziu do zahra­ni­čia, sa môžu až do 20. marca 2016 regis­tro­vať na stránke exportnyakcelerator.sk v sek­cii „Regis­trá­cia“. Do prog­ramu sa potom dostanú tie zare­gis­tro­vané firmy, ktoré naj­viac spĺňajú dve základné kri­té­riá. „Hlav­ným kri­té­riom pre pri­ja­tie do prog­ramu bude exportný poten­ciál pro­duk­tov alebo slu­žieb pri­hlá­se­ných firiem. Dôle­žitá je tiež ambí­cia zvý­šiť tempo rastu na zahra­nič­ných trhoch s využi­tím digi­tál­neho mar­ke­tingu,“ hovorí Jan Poštulka, Export mana­žér Googlu.

Pro­jekt je zalo­žený na skú­se­nos­tiach Export­ného akce­le­rá­tora, ktorý po prvý­krát pre­be­hol minulý rok v Čes­kej repub­like. Pro­jekt absol­vo­valo 12 firiem, pre­važne z oblasti IT/technológií. Firmy, ktoré sa do pro­jektu zapo­jili, odvtedy vstú­pili na desiatky nových trhov, úspešne uviedli na trh nové pro­dukty alebo si našli nových inves­to­rov.

google

foto: exportnyakcelerator.sk

Jeden z úspeš­ných absol­ven­tov čes­kého pilot­ného pro­jektu Exportný akce­le­rá­tor, Ivan Kutil, gro­wth hac­king mana­ger pro­duktu Sig­na­tu­re­Sa­tori: „Exportný akce­le­rá­tor nám pomo­hol lep­šie pocho­piť logiku fun­go­va­nia glo­bál­neho trhu a zjed­no­du­šil pozi­ci­oning nášho pro­duktu. Vďaka pre­po­je­niu s fir­mami s podob­ným zame­ra­ním sme zís­kali cenné know-how nie­len od glo­bál­nych spo­loč­ností, ale aj od kole­gov, ktorí rie­šia rov­naké typy prob­lé­mov ako my.“

Google sa v spo­lu­práci s par­tnermi tiež plá­nuje dot­knúť aj ďal­ších pre expor­té­rov kľú­čo­vých tém – okrem digi­tál­neho mar­ke­tingu to bude naprí­klad aj dis­tri­bú­cia, ceno­tvorba alebo právne otázky. Na works­ho­poch budú pred­ná­šať experti z Googlu, zástup­co­via pop­red­ných digi­tál­nych agen­túr a tiež úspešní digi­tálni expor­téri.

Exportný akce­le­rá­tor je súčas­ťou celo­roč­ného prog­ramu „Pomá­hame Slo­ven­sku rásť“, ktorý spus­til slo­ven­ský Google pred nie­koľ­kými dňami. Jeho cie­ľom je posil­ne­nie digi­tál­nych zruč­ností potreb­ných pre pod­ni­ka­nie alebo roz­voj kari­éry. Prvým kro­kom v tejto snahe bolo spus­te­nie bez­plat­nej online vzde­lá­va­cej plat­formy Digi­tálna garáž urče­nej širo­kému spek­tru pou­ží­va­te­ľov bez roz­dielu vzde­la­nia či veku.

google2

Zdroj foto­gra­fie: exportnykcelerator.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: startitup.sk

Pridať komentár (0)