Goog­le vydal apli­ká­ciu, kto­rá pre­me­ní tvoj smart­fón na výskum­né labo­ra­tó­rium

Dárius Polák / 24. mája 2016 / Tech a inovácie

Gigant verí, že v kaž­dom z nás sa ukrý­va vedec, a pomo­cou svo­jej novej apli­ká­cie sa ho bude sna­žiť dostať von.

Apli­ká­cia Scien­ce Jour­nal využí­va sen­zo­ry v smart­fó­ne na mera­nie a ukla­da­nie úda­jov v reál­nom čase, vrá­ta­ne svet­la a zvu­ku. Doká­že sa pri­po­jiť dokon­ca aj k zaria­de­niam Ardu­ino pre detail­nej­šie mera­nie.

Áno, je už via­ce­ro apli­ká­cii kto­ré ťa nakŕ­mia všet­ký­mi mož­ný­mi údaj­mi, Scien­ce Jour­nal však toto kŕme­nie posú­va ďalej, s mož­nos­ťou vizu­ali­zo­vať jed­not­li­vé dáta pomo­cou gra­fov a tabu­liek a orga­ni­zo­va­ním pozná­mok so svo­ji­mi pozo­ro­va­nia­mi. Napr. pri zazna­me­ná­va­ní úda­jov môžeš pri­dať hla­so­vú poznám­ku na zapa­mä­ta­nie špe­ci­fic­ké­ho detai­lu ale­bo pre­men­nej, kto­rá sa zme­ni­la. Násled­ne môžeš porov­nať výsled­ky nie­koľ­kých expe­ri­men­tov vo veľ­mi krát­kom čase.

Goog­le sa kvô­li Scien­ce Jour­nal roz­ho­dol ísť do par­tner­stva s Explo­ra­tium, s cie­ľom pre­dá­vať labo­ra­tór­ne súp­ra­vy, kto­ré sú na mie­ru kom­pa­ti­bil­né so Scien­ce Jour­nal. Tie­to súp­ra­vy v sebe obsa­hu­jú zostro­je­ný mate­riál a extra sen­zo­ry, kto­ré napo­má­ha­jú k dátam, či mera­niam pre­men­ných, kto­ré smart­fón nedo­ká­že zme­rať sám. Goog­le sa ti bude sna­žiť i pora­diť, ako zosta­viť rôz­ne mate­riá­ly pod­ľa tvoj­ho gus­ta.

Accessories

Ofi­ciál­ny popis znie:

Vidíš nie­čo čo chceš zme­rať? Koľ­ko svet­la je v izbe v porov­na­ní so svet­lom, kto­ré je von­ku? Aký dlhý je šte­kot psa v porov­na­ní s mojim kaš­lom? Nahraj svo­je pozo­ro­va­nia v reál­nom čase jed­ným stis­nu­tím tla­čid­la. Obja­vuj pro­stre­die oko­lo seba.”

Science-Journal-2

Science Jour­nal je dostup­ný na Play Sto­re. Sor­ry tím App­le, žiad­ne sprá­vy o iOS ekvi­va­len­te.

Zdroj: the­next­web, zdroj všet­kých fotiek: the­next­web

Pridať komentár (0)