Google vydal apli­ká­ciu, ktorá pre­mení tvoj smart­fón na výskumné labo­ra­tó­rium

Dárius Polák / 24. mája 2016 / Tech a inovácie

Gigant verí, že v kaž­dom z nás sa ukrýva vedec, a pomo­cou svo­jej novej apli­ká­cie sa ho bude sna­žiť dostať von.

Apli­ká­cia Science Jour­nal využíva sen­zory v smart­fóne na mera­nie a ukla­da­nie úda­jov v reál­nom čase, vrá­tane svetla a zvuku. Dokáže sa pri­po­jiť dokonca aj k zaria­de­niam Ardu­ino pre detail­nej­šie mera­nie.

Áno, je už via­cero apli­ká­cii ktoré ťa nakŕ­mia všet­kými mož­nými údajmi, Science Jour­nal však toto kŕme­nie posúva ďalej, s mož­nos­ťou vizu­ali­zo­vať jed­not­livé dáta pomo­cou gra­fov a tabu­liek a orga­ni­zo­va­ním pozná­mok so svo­jimi pozo­ro­va­niami. Napr. pri zazna­me­ná­vaní úda­jov môžeš pri­dať hla­sovú poznámku na zapa­mä­ta­nie špe­ci­fic­kého detailu alebo pre­men­nej, ktorá sa zme­nila. Následne môžeš porov­nať výsledky nie­koľ­kých expe­ri­men­tov vo veľmi krát­kom čase.

Google sa kvôli Science Jour­nal roz­ho­dol ísť do par­tner­stva s Explo­ra­tium, s cie­ľom pre­dá­vať labo­ra­tórne súp­ravy, ktoré sú na mieru kom­pa­ti­bilné so Science Jour­nal. Tieto súp­ravy v sebe obsa­hujú zostro­jený mate­riál a extra sen­zory, ktoré napo­má­hajú k dátam, či mera­niam pre­men­ných, ktoré smart­fón nedo­káže zme­rať sám. Google sa ti bude sna­žiť i pora­diť, ako zosta­viť rôzne mate­riály podľa tvojho gusta.

Accessories

Ofi­ciálny popis znie:

Vidíš niečo čo chceš zme­rať? Koľko svetla je v izbe v porov­naní so svet­lom, ktoré je vonku? Aký dlhý je šte­kot psa v porov­naní s mojim kaš­lom? Nahraj svoje pozo­ro­va­nia v reál­nom čase jed­ným stis­nu­tím tla­čidla. Obja­vuj pro­stre­die okolo seba.”

Science-Journal-2

Science Jour­nal je dostupný na Play Store. Sorry tím Apple, žiadne správy o iOS ekvi­va­lente.

Zdroj: the­next­web, zdroj všet­kých fotiek: the­next­web

Pridať komentár (0)