Google zvý­hodní stránky s https

Kika Besedičová / 8. august 2014 / Tools a produktivita

Štyri mesiace staré špe­ku­lá­cie sa potvr­dzujú. Google tento rok začal tes­to­vať fun­kciu, ktorá vo výsled­koch vyhľa­dá­vača zvý­hodní stránky, ktoré sú zabez­pe­čené pomo­cou HTTPS. Podľa súčas­ných šta­tis­tík by sa zmena dot­kla asi jed­ného per­centa dota­zov, aj preto je váha v page­ranku — algo­ritmu urču­jú­ceho pora­die vo výsled­koch — zatiaľ men­šia.

Google tým chce dať web­mas­te­rom čas, aby na HTTPS tiež pre­šli. Dôle­ži­tej­šie pre hod­no­te­nie je naprí­klad kva­litný obsah. Firma ale nevy­lu­čuje, že v budúc­nosti tomuto zabez­pe­če­niu nepridá viac váhy. Sama totiž na HTTPS pre­vá­dza všetky svoje weby a služby, pre­tože verí, že je to cesta, ako udr­žať inter­net bez­pečný aj za cenu tro­chu pomal­ších reak­cií.

U štan­dard­ného HTTP je možné komu­ni­ká­ciu medzi ser­ve­rom a kli­en­tom sle­do­vať. HTTPS ale vytvorí šif­ro­vaný tunel, do kto­rého nie je možné zvonku nahliad­nuť, pre­tože by tre­tia strana musela poznať dešif­ro­vací kľúč, ktorý ale má len ser­ver a kli­ent.

Ove­re­nie kľú­čov a spo­je­nie tunela však komu­ni­ká­ciu tro­chu zbrzdí. Aj preto sa volí kom­pro­mis. Kde záleží na bez­peč­nosti (banky, e-maily alebo iné účty), tam sa HTTPS pou­žije. Naopak u číta­nia online médií alebo sle­do­va­nia videa zabez­pe­če­nie nie je tak pod­statné, pre­tože nedo­chá­dza k pre­nosu cit­li­vých úda­jov.

Pridať komentár (0)