Goog­le zvý­hod­ní strán­ky s https

Kika Besedičová / 8. augusta 2014 / Lifehacking

Šty­ri mesia­ce sta­ré špe­ku­lá­cie sa potvr­dzu­jú. Goog­le ten­to rok začal tes­to­vať fun­kciu, kto­rá vo výsled­ko­ch vyhľa­dá­va­ča zvý­hod­ní strán­ky, kto­ré sú zabez­pe­če­né pomo­cou HTTPS. Pod­ľa súčas­ný­ch šta­tis­tík by sa zme­na dot­kla asi jed­né­ho per­cen­ta dota­zov, aj pre­to je váha v page­ran­ku — algo­rit­mu urču­jú­ce­ho pora­die vo výsled­ko­ch — zatiaľ men­šia.

 

Google tým chce dať webmasterom čas, aby na HTTPS tiež prešli. Dôležitejšie pre hodnotenie je napríklad kvalitný obsah. Firma ale nevylučuje, že v budúcnosti tomuto zabezpečeniu nepridá viac váhy. Sama totiž na HTTPS prevádza všetky svoje weby a služby, pretože verí, že je to cesta, ako udržať internet bezpečný aj za cenu trochu pomalších reakcií.

U štandardného HTTP je možné komunikáciu medzi serverom a klientom sledovať. HTTPS ale vytvorí šifrovaný tunel, do ktorého nie je možné zvonku nahliadnuť, pretože by tretia strana musela poznať dešifrovací kľúč, ktorý ale má len server a klient.

Overenie kľúčov a spojenie tunela však komunikáciu trochu zbrzdí. Aj preto sa volí kompromis. Kde záleží na bezpečnosti (banky, e-maily alebo iné účty), tam sa HTTPS použije. Naopak u čítania online médií alebo sledovania videa zabezpečenie nie je tak podstatné, pretože nedochádza k prenosu citlivých údajov.

Pridať komentár (0)