GoPro naďa­lej padá ku dnu: Firma ozná­mila hro­madné pre­púš­ťa­nie!

Martin Bohunický / 14. januára 2016 / Tech a inovácie

Akcie GoPro padajú na his­to­rické minimá po tom, čo spo­loč­nosť ozná­mila, že pre­pustí až 7% zamest­nan­cov a jej pre­daje sú slabé.

fresh

Vo vyhlá­sení tiež firma ozná­mila kon­krétne čísla z pre­da­jov. V Q4 2015 to bolo $435 mili­ó­nov dolá­rov, čo je zhruba o $80 mili­ó­nov menej, než sa oča­ká­valo a v celom roku 2015 to bolo $1,6 miliardy dolá­rov — čo je cel­kovo horší výsle­dok, než hovo­rili aj tie naj­ne­ga­tív­nej­šie pred­po­vede. 

snow_board_gopro_freestyle_hd_wallpaper

Okam­žite po ozná­mení týchto sku­toč­ností klesli akcie o 24% a akcie spo­loč­nosti Amba­rella, ktorá pre GoPro dodáva čipy, klesli o 10%.

Otrasné výsledky súvi­sia s nevy­da­re­ným vstu­pom kamery Hero4 na trh. Už krátko po jeho vydaní musela spo­loč­nosť ose­kať jeho cenu — tak, ako to spra­vila aj pri množ­stve iných, star­ších pro­duk­tov.

O kamery GoPro jed­no­du­cho už nie je záu­jem.

gopro-hero4-session

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)