GoP­ro naďa­lej padá ku dnu: Fir­ma ozná­mi­la hro­mad­né pre­púš­ťa­nie!

Martin Bohunický / 14. januára 2016 / Tech a inovácie

Akcie GoP­ro pada­jú na his­to­ric­ké mini­má po tom, čo spo­loč­nosť ozná­mi­la, že pre­pus­tí až 7% zamest­nan­cov a jej pre­da­je sú sla­bé.

fresh

Vo vyhlá­se­ní tiež fir­ma ozná­mi­la kon­krét­ne čís­la z pre­da­jov. V Q4 2015 to bolo $435 mili­ó­nov dolá­rov, čo je zhru­ba o $80 mili­ó­nov menej, než sa oča­ká­va­lo a v celom roku 2015 to bolo $1,6 miliar­dy dolá­rov — čo je cel­ko­vo hor­ší výsle­dok, než hovo­ri­li aj tie naj­ne­ga­tív­nej­šie pred­po­ve­de. 

snow_board_gopro_freestyle_hd_wallpaper

Okam­ži­te po ozná­me­ní tých­to sku­toč­nos­tí kles­li akcie o 24% a akcie spo­loč­nos­ti Amba­rel­la, kto­rá pre GoP­ro dodá­va čipy, kles­li o 10%.

Otras­né výsled­ky súvi­sia s nevy­da­re­ným vstu­pom kame­ry Hero4 na trh. Už krát­ko po jeho vyda­ní muse­la spo­loč­nosť ose­kať jeho cenu — tak, ako to spra­vi­la aj pri množ­stve iných, star­ších pro­duk­tov.

O kame­ry GoP­ro jed­no­du­cho už nie je záu­jem.

gopro-hero4-session

zdroj: businessinsider.com

Pridať komentár (0)