Hiros­hi Lock­he­i­mer: Rede­sing Andro­idu trval 4 roky

Kika Besedičová / 10. novembra 2014 / Lifehacking

Hiros­hi Lock­he­i­mer, kto­rý v Goog­le vedie vývoj ope­rač­ných sys­té­mov Andro­id a Chro­me OS pre­ho­vo­ril o nie­kto­rých záku­lis­ných detai­loch. Reč sa toči­la pre­dov­šet­kým oko­lo nové­ho sys­té­mu Andro­id 5.0 Lol­li­pop.

Ten pri­ná­ša zatiaľ naj­viac zmien v his­tó­rii. Aj pre­to Goog­le pri­stú­pil k dopo­siaľ neví­da­né­mu kro­ku. Začiat­kom leta na kon­fe­ren­cii I/O odha­lili nefi­nál­nu ver­ziu Andro­id L, kto­rá mala soft­vé­ro­vých vývo­já­rov aj hard­vé­ro­vé spo­loč­nos­ti na veľ­ký pre­chod pri­pra­viť. Beta­ver­zie svo­jich sys­té­mov z rov­na­kých dôvo­dov zve­rej­ňu­je aj Mic­ro­soft a App­le.

Lock­he­i­mer zopa­ko­val novin­ky, kto­ré Lol­li­pop pri­ná­ša. Tou naj­vi­di­teľ­nej­šou je vzhľad a vša­dep­rí­tom­ný Mate­rial Design. Prvú výraz­nú zme­nu uží­va­teľ­ské­ho pro­stre­dia sme pri­nies­li spo­lu s Gin­gerb­re­ad a Hone­y­comb (pre­lom 2010 a 2011) a od tej doby sme plá­no­va­li nie­čo ako Mate­rial Design. Tro­chu trva­lo, kým sa to uro­bi­lo poriad­ne. Chce­li sme to mať per­fekt­né, hovo­rí a dodá­va, že to urči­te nie je posled­ná veľ­ká zme­na.

Pri­po­me­nul tiež odchod otca Andro­idu Andy­ho Rubi­na. Dôvo­dom vraj bolo, že je ten typ pod­ni­ka­te­ľa, kto­rý rád robí malé pro­jek­ty, nie veci pre miliar­du ľudí. Po Kit­Ka­te odišiel robiť sku­toč­né robo­ty. (V októb­ri z Goog­le defi­ni­tív­ne odišiel). Na vývoj a dokon­če­nie Lol­li­pop dohlia­dal Sun­dar Pichai. Za ďal­šie ver­zie bude zod­po­ved­ný Lock­he­i­mer.

Nesna­ží­me sa súpe­riť so Sam­sun­gom, HTC ale­bo LG. Hlav­ným dôvo­dom, pre­čo robí­me NEXUS, je, aby sme na nich moh­li tes­to­vať soft­vér, na kto­rom pra­cu­je­me. Potom sme ich vyda­li verej­ne a ľudia ich kupo­va­li. Sme za to radi, ale rov­na­ko tak nás teší, keď si kupu­jú Sam­sung ale­bo HTC. Naozaj sa nesna­ží­me niko­mu ukrad­núť trho­vý podiel, hovo­rí Lock­he­i­mer na otáz­ku, čo pre Goog­le zna­me­na­jú tele­fó­ny a tab­le­ty Nexus.

Otáz­ke, či Goog­le neva­dí, ako sa Andro­id rozt­rieš­til, že vyze­rá vždy inak a že majú výrob­co­via prob­lé­my s aktu­ali­zá­cia­mi, sa však vyhol.

Zdroj: BI

Pridať komentár (0)