Hiroshi Lock­he­i­mer: Rede­sing Andro­idu trval 4 roky

Kika Besedičová / 10. novembra 2014 / Tools a produktivita

Hiroshi Lock­he­i­mer, ktorý v Google vedie vývoj ope­rač­ných sys­té­mov Android a Chrome OS pre­ho­vo­ril o nie­kto­rých záku­lis­ných detai­loch. Reč sa točila pre­dov­šet­kým okolo nového sys­tému Android 5.0 Lol­li­pop.

Ten pri­náša zatiaľ naj­viac zmien v his­tó­rii. Aj preto Google pri­stú­pil k dopo­siaľ neví­da­nému kroku. Začiat­kom leta na kon­fe­ren­cii I/O odha­lili nefi­nálnu ver­ziu Android L, ktorá mala soft­vé­ro­vých vývo­já­rov aj hard­vé­rové spo­loč­nosti na veľký pre­chod pri­pra­viť. Beta­ver­zie svo­jich sys­té­mov z rov­na­kých dôvo­dov zve­rej­ňuje aj Mic­ro­soft a Apple.

Lock­he­i­mer zopa­ko­val novinky, ktoré Lol­li­pop pri­náša. Tou naj­vi­di­teľ­nej­šou je vzhľad a vša­dep­rí­tomný Mate­rial Design. Prvú výraznú zmenu uží­va­teľ­ského pro­stre­dia sme pri­niesli spolu s Gin­gerb­read a Hone­y­comb (pre­lom 2010 a 2011) a od tej doby sme plá­no­vali niečo ako Mate­rial Design. Tro­chu trvalo, kým sa to uro­bilo poriadne. Chceli sme to mať per­fektné, hovorí a dodáva, že to určite nie je posledná veľká zmena.

Pri­po­me­nul tiež odchod otca Andro­idu Andyho Rubina. Dôvo­dom vraj bolo, že je ten typ pod­ni­ka­teľa, ktorý rád robí malé pro­jekty, nie veci pre miliardu ľudí. Po Kit­Kate odišiel robiť sku­točné roboty. (V októbri z Google defi­ni­tívne odišiel). Na vývoj a dokon­če­nie Lol­li­pop dohlia­dal Sun­dar Pichai. Za ďal­šie ver­zie bude zod­po­vedný Lock­he­i­mer.

Nesna­žíme sa súpe­riť so Sam­sun­gom, HTC alebo LG. Hlav­ným dôvo­dom, prečo robíme NEXUS, je, aby sme na nich mohli tes­to­vať soft­vér, na kto­rom pra­cu­jeme. Potom sme ich vydali verejne a ľudia ich kupo­vali. Sme za to radi, ale rov­nako tak nás teší, keď si kupujú Sam­sung alebo HTC. Naozaj sa nesna­žíme nikomu ukrad­núť trhový podiel, hovorí Lock­he­i­mer na otázku, čo pre Google zna­me­najú tele­fóny a tab­lety Nexus.

Otázke, či Google nevadí, ako sa Android rozt­rieš­til, že vyzerá vždy inak a že majú výrob­co­via prob­lémy s aktu­ali­zá­ciami, sa však vyhol.

Zdroj: BI

Pridať komentár (0)