Hľadáš jedinečný darček na Vianoce? Čo tak drevené hodinky

Redakcia / 11. októbra 2018 / Eko

  • Dre­vené ho­dinky sa stá­vajú čo­raz po­pu­lár­nej­šími
  • S tý­mito cel­kom ur­čite vy­nik­neš z davu
zdroj: waidzeit.sk
  • Dre­vené ho­dinky sa stá­vajú čo­raz po­pu­lár­nej­šími
  • S tý­mito cel­kom ur­čite vy­nik­neš z davu

Via­noce sú ča­ro­vné ob­do­bie, na ktoré sa všetci celý rok te­šíme. Za­kon­če­nie ka­len­dár­neho roka sa, ako je už zvy­kom, ne­sie v zna­mení osláv, dar­če­kov a času strá­ve­ného s na­šimi najb­liž­šími. Čas s ro­di­nou je to, čo po­čas roka ča­sto­krát kvôli pra­cov­ným po­vin­nos­tiam za­ned­bá­vame. Po­čas sviat­kov sa preto sna­žíme na­plno ve­no­vať tým, kto­rých máme naj­rad­šej. Via­noce sú ob­do­bie, kedy je na­šou naj­väč­šou am­bí­ciou to, aby bolo všetko do­ko­nalé. Do­ko­nalá via­nočná vý­zdoba, krásny vo­ňavý strom­ček, vý­borné vy­da­rené svia­točné jedlo, no a v ne­po­sled­nom rade aj do­ko­nalé via­nočné dar­čeky. Každý chce po­te­šiť svo­jich mi­lo­va­ných dar­če­kom, o akom sní­vali po celý rok.

Dar­čeky, ktoré nie­ktorí z nás zhá­ňajú už od sep­tem­bra, nás ve­dia pekne po­trá­piť. Je­seň je ide­álny čas, kedy by sme mali za­čať zis­ťo­vať, čo si naši blízky prajú a čo dú­fajú, že nájdu pod strom­če­kom. Ni­kto predsa nechce skla­mať svo­jim dar­če­kom. Stáva sa však, že naši blízky si ne­prajú pod strom­ček nič. My ich však sa­moz­rejme chceme nie­čím ob­da­ro­vať a prek­va­piť ich. Aby to však bolo prí­jemné prek­va­pe­nie mu­síme nájsť ten správny dar­ček. A vy­brať ide­álny dar­ček môže byť na­ozaj ná­ročné. Najmä ak ide o ná­roč­ného člo­veka, kto­rému dar­ček chceme ve­no­vať.

Máme však tip na uni­ver­zálny dar­ček, ktorý po­teší rov­nako kaž­dého. Či už uva­žu­jete nad dar­če­kom pre man­želku, brata, či dcéru. Mys­líte, že ne­exis­tuje ide­álny dar­ček pre všetky ve­kové ka­te­gó­rie? Po­tom asi ešte ne­poz­náte ra­kúsku značku Wai­dzeit. Dre­vené ho­dinky naj­rôz­nej­ších tva­rov a od­tie­ňov z tých naj­kva­lit­nej­ších su­ro­vín. Pravé drevo spra­co­vané do po­doby štý­lo­vých ho­di­niek. Krásne dre­vené ná­ram­kové ho­dinky sú dar­ček, ktorý za­ru­čene po­teší všet­kých. Tak čo, sú­hla­síte s nami?

Pravé kva­litné drevo z hor­skej ob­lasti En­štál z ra­kús­kych Álp je spra­co­vá­vané do po­sled­ných de­tai­lov je­di­neč­nou ruč­nou prá­cou, po­kiaľ z neho ne­vzniknú uni­kátne dre­vené ho­dinky. Wai­dzeit je ro­dinná značka za­lo­žená na tra­dí­cii. Ho­dinky z dreva sú nad­ča­sové módne do­pl­nky, ktoré ok­rem do­ko­na­lého di­zajnu nesú so se­bou aj kus his­tó­rie a pú­ta­vého prí­behu. Práve to je dô­vod, pre ktorý po­te­šia všetky ve­kové ka­te­gó­rie. Každý si na nich nájde to svoje, čo ho očarí. Či už pôjde o de­tailne pre­pra­co­vaný krásny di­zajn alebo o prí­beh. Dre­vené ho­dinky si za­mi­luje každý.

Chys­táte sa ob­da­ro­vať váš­ni­vého vi­nára, či vi­nárku? Po­tom sa za­me­rajte na ko­lek­ciu ho­di­niek Bar­ri­que. Ide to­tiž o uni­kátne mo­dely ho­di­niek, ktoré sú vy­ro­bené z ba­ri­ko­vých vín­nych su­dov. V týchto du­bo­vých su­doch ešte pred ča­som do­zrie­valo kva­litné fran­cúz­ske víno. O tom, že jemné fial­kovo-bor­dové ryhy v je­di­nečne ľah­kom dreve zo­stali na dre­ve­ných ho­din­kách za­cho­vané Vám asi ho­vo­riť ne­mu­síme.

Ho­dinky Wai­dzeit sú vy­ro­bené z rôz­nych od­rôd dreva. Naj­čas­tej­šie ide o drevo z ore­chu, ja­voru, či drevo bo­ro­vici lim­bo­vej. Dám­ske dre­vené ho­dinky aj pán­ske ná­ram­kové ho­dinky sú vy­rá­bané v naj­rôz­nej­ších kom­bi­ná­ciách tak, aby si vy­bral sku­točné každý. Me­dzi na­job­ľú­be­nej­šie patrí kom­bi­ná­cia dre­ve­ného ci­fer­níku s ko­že­ným alebo lo­dé­no­vým re­mien­kom. Lo­dén je prí­rodná tex­tí­lia, ktorá je veľmi po­hodlná a na­vyše vy­zerá štý­lovo a zau­jí­mavo.

Pre­zrite si celú po­nuku dre­ve­ných ho­di­niek a mô­žete si byť istý, že dar­čeky od Wai­dzeit uro­bia Vaše Via­noce ešte ča­ro­vnej­šie a ešte kraj­šie, ako tie pred­chá­dza­júce. O je­di­nečný di­zajn sa po­stará aj gra­ví­ro­va­nie, kto­rým mô­žete odo­vzdať od­kaz či ve­no­va­nie.

 

Pridať komentár (0)