Jed­no­du­chá mobil­ná tlač zo smart­fó­nu, ale­bo tab­le­tu? S pri­po­je­ním Wi-fi Direct to zvlád­neš bez naj­men­ších prob­lé­mov

Nikola Brehová / 21. júna 2017 / Tech a inovácie

zdroj: HP Slovensko

Mul­ti­funkč­né tla­čiar­ne HP v sebe kom­bi­nu­jú to naj­lep­šie, čo od svo­jej tla­čiar­ne oča­ká­vaš. Osved­če­ná kva­li­ta HP sa v plnej mie­re pred­vied­la aj pri novom rade, kto­rý je ide­ál­ny do kan­ce­lá­rie u teba doma.

Keď hovo­rí­me o tla­čiar­ni, tak v prvom rade hovo­rí­me o ostrej tla­či a per­fekt­ných far­bách. A je úpl­ne jed­no, či budeš tla­čiť, ske­no­vať ale­bo kopí­ro­vať pro­stred­níc­tvom svoj­ho tab­le­tu, či smart­fó­nu. S pri­po­je­ním pro­stred­níc­tvom fun­kcie Wi-fi ale­bo Wi-fi direct zvlád­neš tie­to čin­nos­ti bez naj­men­ších prob­lé­mov.

HP Desk­Jet GT 5820 All-in-One doká­že zabez­pe­čiť veľ­ko­ob­je­mo­vú tlač s mini­mál­ny­mi náklad­mi a to vďa­ka veľ­ko­ka­pa­cit­né­mu sys­té­mu atra­men­to­vých zásob­ní­kov HP Ink Tank Sys­tem. Pred­sta­vu o mini­mál­nych nákla­doch repre­zen­tu­je čís­lo, kto­ré uvá­dza výrob­ca, kon­krét­ne 8.000 vytla­če­ných strán s fareb­nou zosta­vou ale­bo 5.000 čier­no­bie­lych.

Sys­tém atra­men­to­vých zásob­ní­kov zabez­pe­čí okrem kva­lit­ných tla­čia­ren­ských vlast­nos­tí aj kom­fort pri výme­ne. Uni­kát­ny uzá­ver jed­not­li­vých nápl­ní a mecha­ni­ka pod­tla­ku zabrá­ni vyte­če­niu far­by mimo nádo­bu s atra­men­tom. Pre uží­va­te­ľa je ten­to spô­sob maxi­mál­ne prí­jem­ný, náplň sta­čí len nasa­diť. Pri výpoč­te uži­toč­ných vlast­nos­tí nesmie­me zabud­núť ani na rých­losť, kto­rá je v dneš­nej dobe mimo­riad­ne dôle­ži­tá. Bez­ok­ra­jo­vú tlač foto­gra­fií ale­bo gra­fi­ky zvlá­da rých­los­ťou až 8 strán za minú­tu.

Ori­gi­nál­ny a nad­ča­so­vý dizajn HP je samoz­rej­mos­ťou.

Chceš sa dozve­dieť viac? Klik­ni na http://hp.care/2qGT3pB


Ten­to člá­nok vzni­kol v spo­lu­prá­ci s HP Slo­ven­sko

Pridať komentár (0)