Hub Bra­ti­slava expe­ri­men­tuje

Luky Gašparík / 24. september 2014 / Tools a produktivita

Michal Rusek a jeho Hub Bra­ti­slava sa pus­til do jedi­neč­ného pro­jektu. Po prvých úspe­choch so svo­jim Hubom, kde ponúka kan­ce­lár­ske pries­tory a cowor­king space, vytvo­ril prvý doslova “Future office”.

Hub Bra­ti­slava sa ako cowor­kin­gové cen­trum rýchlo etab­lo­valo a kan­ce­lá­rie sa plnia. Čo sa však tak ľahko nena­plní je Micha­lová chuť expe­ri­men­to­vať s novými vecami. “Keďže žijeme v roku 2014, chcem aj naše kan­ce­lá­rie posu­nuť opäť o krok ďalej. Kla­sické kancle sú síce stále žia­dané, chceme však vyskú­šať niečo úplne nové”. Trend v zahra­ničí je robiť z officu nie len wor­king place, ale súčasne aj pries­tor na zábavu a oddych. Preto pri­náša Hub Bra­ti­slava abso­lútnu novinku do Bra­ti­slavy s náz­vom “Future office”

Radi meníte miesto pôso­be­nia? Ak áno, tak ste museli už počuť názov “Free dom­ček”? Jed­no­du­chý pred­fab­ri­ko­vaný modul s 95 per­cent­ným podie­lom dreva, je abso­lút­nym hitom vo svete (a to nie len na býva­nie). Michal sa pus­til do expe­ri­mentu a chce tieto dom­čeky ponú­kať ako office 21. sto­ro­čia. Ak stále čítate o bru­tál­nych kanc­le­lár­skych pries­to­roch Googlu, Eventb­ritu, či AirBnB, tak sa možno práve poze­ráte na budúc­nosť začatú práve na Slo­ven­sku.

Future office je nový “crazy” pro­jekt, ako ho volajú cha­lani z Hubu. “Ak vás už omr­zel kla­sický office a chcete vyskú­šať niečo úplne nové a netra­dičné, je pre vás Future office presne to pravé”, hovorí Michal. Čo je teda také úžasné na takomto office? 

Prvá výhoda je, že ho môžete mať doslova kde chcete. Free dom­ček je pre­miest­ni­teľný kam len budete chcieť. Stačí ho nalo­žiť na kamión a ide sa kam si poviete, stačí mať len vhodný poze­mok. Za ďal­šie, keď skončí pra­covná doba, je dom­ček bez­prob­lé­movo aj obý­va­teľný ako kla­sický malý dom­ček. Do roboty to nemu­síte mať vôbec ďaleko a slovo záp­cha sa stane cudzím slo­vom :)”. 

Kto by nech­cel mať kan­cel v zele­nej záh­radke, kde si po práci môže isť ugri­lo­vať chutný steak? A toto všetko kvázi v cen­tre Bra­ti­slavy? Future office vám toto všetko ponúkne. Okrem úžit­ko­vej plo­chy, ktorá začína od 25 m2 na vás čaká záh­radka s cel­ko­vou roz­lo­hou 750 m2. Cez deň office, večer miesto na oddych. A čo ak chcete roz­ší­riť váš office? 

No prob­lem, pri­sta­viť ďalší Free dom­ček nie je abso­lútne prob­lém, pokiaľ to poze­mok dovolí, môžete mať takto aj 10 dom­če­kov. Future office má všetko, čo by ste vo vašom pra­cov­nom živote mohli potre­bo­vať. Keďže sú polo­žené na sta­veb­ných pozem­koch, sú napo­jené kla­sicky na všetky siete. Prvý Future office je už nain­šta­lo­vaný v Kar­lo­vej Vsi a čaká na svojho prvého nájomcu. 

Čo sa týka ceny?? Abso­lútne naj­lep­šia cena akú viete na trhu dostať”. Repre­zen­ta­tívne miesto, zadarmo par­ko­va­nie, veľká záh­rada na oddych alebo na team buil­ding — inými slo­vani veľa muziky, za rela­tívne málo peňazí. “Ak to teda chceš byť ty, nevá­haj a ozvi sa.” 

Namiesto pre­dra­že­ného officu v novo­stavbe si užite pohod­lie dom­čeka s tera­sou a záh­ra­dou, pri­čom jeho veľ­kosť a loka­lita nemusí byť vôbec konečná”, pri­zvu­kuje Michal.

Zdroj: hubbratislava.sk, pluska.sk/ipeknebyvanie

Pridať komentár (0)