Indie­Kicks: Čo robiť, keď miznú hviezdy? [3 krátke sci-fi filmy na Kicks­tar­teri]

Spaceunicorn: R@100 / 13. október 2014 / Tools a produktivita

S Kicks­tar­te­rom som začal vďaka krát­kemu sci-fi filmu, a tých je tam veru mnoho. Tu ti ponú­kam tri aktu­álne pro­jekty:

#1 Far Bene­ath the Ship – (Sci-fi Short)

Krátky film je o misii na Mars odsú­de­nej na neús­pech a hod­note pre­skú­ma­va­nia ves­míru ľud­skou posád­kou. Film je zalo­žený na pre­slove pri­pra­ve­ného pre Nixona v prí­pade, že by misia Apollo zly­hala a astro­nauti by uviazli na Mesiaci. Našťas­tie sa tá reč nemu­sela pou­žiť, ale od roku 1999 koluje po inter­ne­toch, a to inšpi­ro­valo Andrewa Fin­cha k nato­če­niu tohto shortu. Budú tu pou­žité posta­vené modely kok­pitu a model modulu, takže okrem digi­tál­nych efek­tov si vychut­náme aj tro­chu kulís a props. Fil­mík bude hotový v janu­ári 2015 a za $25 dosta­neš HD down­load finál­neho diela.

#2 The Astro­no­mer: a sci-fi short film

Tak­mer ako short z Doc­tora Who, dvo­j­ica astro­nó­mov si všimne, že začí­najú miz­núť hviezdy pred ich očami (hľa­dá­čikmi tele­sko­pov). Tento feno­mén v zápätí potvr­dia aj iné obser­va­tó­riá a NASA. Alex a Rachel sa sna­žia prísť na to, čo sa deje. The Astro­no­mer je už tak­mer hotový, už treba len post-pro­duc­tion a peniaze na to, aby sa dostal na fes­ti­valy. Naj­lep­šie by sa dal film opí­sať ako niečo medzi sériou Cos­mos Twil­light Zone. Ako odmenu môžeš dostať pod­pí­sanú fotku z natá­ča­nia (za $10), prí­padne DVD a veľa bonu­so­vého mate­riálu za $25.

#3 Sci-Fi Short: The Quan­ti­fied Self

S roz­ší­re­ním smartp­ho­neov, chyt­rých náram­kov a podob­ných vecí sa roz­ší­rili a dostali do obľuby rôzne spô­soby samo­sle­do­va­nia. Sle­do­vať, kadiaľ cho­díš, tep, rých­losť, ako spíš, všetko možné. Fil­mík je o rodine, ktorá to so sle­do­va­ním trošku pre­že­nie a ukáže, čo by sa mohlo stať, ako by to mohlo vyze­rať a pýta sa, čo to vlastne je byť člo­ve­kom. Short neho­vorí, že self-trac­king je zlý, môže nám pomôcť lep­šie sa pocho­piť, ale na druhú stranu, všet­kého veľa škodí a netreba to pre­há­ňať. Ak chceš vidieť film skôr ako ostatní, za $10 dosta­neš pri­vátny link pred vyda­ním samot­ného diela, budeš dostá­vať updaty o pro­jekte, spo­menú ťa na soc­ne­toch a k tomu zís­kaš mesačné člen­ské na

Zdroj: spaceunicorn.sk

Pridať komentár (0)