Inno­va­ti­on­Hack s účast­níkmi z celého sveta a nápadmi, ktoré pomôžu množ­stvu ľudí

Michal Sorkovský / 20. mája 2016 / Tools a produktivita

Hac­keri z 5 kra­jín sa stretli v Bra­ti­slave a hľa­dali ino­va­tívne rie­še­nia na 4 výzvy. Kládli si k nim otázky: Ako využiť moderné tech­no­ló­gie na zjed­no­du­še­nie práce leká­rom a rých­lej­šiu zdra­vot­nícku pomoc? Ako zbie­rať a využiť dáta pre lep­šie navi­gačné a loka­li­začné služby a ako vďaka IoT a open­da­tám zlep­šiť náš kaž­do­denný život? Prvý deň sa sfor­mo­valo až 12 tímov a ideí, vo finále sme videli 10 z nich a naj­lep­šiemu rie­še­niu ponú­kol akce­le­račný prog­ram hub:raum Kra­kow pomocnú ruku. Dokáže totiž zachra­ňo­vať ľud­ské životy. Aj o tom bol prvý Inno­va­ti­on­Hack.

Inno­va­ti­on­Hack pri­lá­kalo cez 50 účast­ní­kov z 5 kútov Európy Mnohí z nich boli už na tucte hac­kat­ho­nov po svete a tak to Inno­va­ti­on­Hacku dodalo zau­jí­mavú atmo­sféru. UK, Švaj­čiar­sko, Fran­cúzko, Česko, Slo­ven­sko repre­zen­to­vali ľudia z IT, pro­jek­toví mana­žéri aj mar­ke­téri a spo­ločne vytvo­rili 12 mul­ti­kul­tu­rál­nych tímov.

Nápa­dov bolo mnoho, nie­ktoré na sprí­jem­ne­nie chvíľ s rodi­nou, nie­ktoré rie­še­nia ti zachrá­nili hodiny strá­vené stra­te­ním sa v cudzine, no porotu naj­viac zau­jali tie, ktoré zachra­ňo­vali to naj­cen­nej­šie, čo máme – životy a čas.

3. miesto LifeC­lick (Gab­riel Kere­keš, Samuel Vitko, Tomáš Pav­lo­vič, Mar­tin Bokša a Ras­ti­slav Arpáš)

LifeC­lick je mobilná apli­ká­cia spá­ja­júca ľudí v život ohro­zu­jú­cich situ­áciách s vyško­le­nými záchra­nári. Vďaka LifeC­licku, doba, kým príde sanitka, môže byť využitá na zís­ka­nie kva­lit­nej prvej pomoci od vyško­le­ných záchra­ná­rov. Jed­no­du­cho ťa to spojí s najb­liž­šími taký­mito pra­cov­níkmi, ktorí sa môžu nachá­dzať v tom istom kine či reštau­rá­cii, či len o ulicu ďalej. A vďaka ich rých­lemu zakro­če­niu sa môže pre­dísť až 350 úmr­tiam ročne na Slo­ven­sku.

LIFECLICK TEAM

FifeClick App

2. miesto Vir­tual Guide (Lukáš Pla­tin­ský a Peter Ondrúška)

Turis­tický sprie­vodca zalo­žený na využití aug­men­ted rea­lity vo forme apli­ká­cie v tele­fóne s pri­ro­dze­ným UX pre uží­va­te­ľov a jed­no­du­chú tvorbu obsahu. Pred­stav si appku, ktorá ťa priamo nave­die v 3D rea­lite k ban­ko­matu, ukáže, kde a ako kúpiť lís­tok na MHD v cudzom meste a do kto­rej môžeš aj ty ukla­dať takéto uži­točné infor­má­cie. Vir­tual Guide pred­sta­vuje bez­pre­ce­dentnú pres­nosť navi­gá­cie a pokro­čilé vizu­álne vede­nie využí­va­júc naj­nov­šie tech­no­ló­gie počí­ta­čo­vého vide­nia.

Virtual Guide

1. miesto Healt­hA­lert (Marek Vav­re­čan a Samuel Láska)

Healt­hA­lert vzni­kol v hla­vách Mareka a Samu­ela po tom, ako zachy­tili člá­nok s infor­má­ciou o naj­vyš­šom počte smr­teľ­ných infar­ktov na Slo­ven­sku z celej EÚ. Keď prišla výzva zapo­jiť sa do Inno­va­ti­on­Hack, využili ju.

HealthAlert Team photo by Natália Jakubcová

Gene­ru­jeme oveľa viac dát ako nástro­jov, ktoré by ľuďom pomohli sa v nich zorien­to­vať a ušet­rili by im čas. Pod­stata je nájsť rie­še­nie, aby dáta dostali význam. Hac­kat­hony tomuto pomá­hajú, hlavne, keď sa môžete stret­núť s novými ľuďmi, ktorí majú na tieto dáta iný pohľad,” pove­dal Marek Vav­re­čan

Naj­ťaž­ším pre dvo­j­icu prog­ra­má­to­rov bolo nájsť reálny feed­back. Za 48 hodín nájsť člo­veka, ktorý by mal dosta­točný back­round v medi­cíne a ochotu veno­vať im čas a pode­liť sa o jeho názor na ideu jed­no­du­chého roz­hra­nia ana­ly­zu­jú­ceho dáta name­rané z Apple Watch. Bolo to ťaž­šie, ako si mys­leli.

HealthAlert

Health Alert

Healt­hA­lert je rie­še­nie, ktoré extra­huje dáta z Apple Watch, kon­trétne tep srdca, spá­lené kaló­rie a akti­vitu. Tieto údaje sa potom spra­cujú a iden­ti­fi­kujú sa podoz­rivé hod­noty – v prí­pade ich rie­še­nia – keď ma nie­kto nábeh na infarkt. Práve na toto zvý­šené riziko vie Healt­hA­lert šikovne upo­zor­niť pou­ží­va­teľa. Ten môže ísť ku dokto­rovi, ktorý sa vie k dátam jed­no­du­cho dostať cez krátky kód a rýchlo si vyfil­tro­vať tie, ktoré mu pomôžu pri diag­nóze.

Hackathon

Na final pitch hac­kat­honu pred Jána Cifru (CEO Web­sup­port), Petra Gála (Tele­kom), Pala Magica (Sygic), Filipa Fis­hera (JVC fund) a Braňa Šmidta (Impact HUB) stihli prísť všetci víťazi s hoto­vým dash­bo­ar­dom a ukáž­kou funkč­nej appky. Okrem ino­va­tív­nosti sa hod­no­til aj prog­res počas hac­kat­honu či komerčné využi­tie a biz­nis plán za rie­še­ním.

InnovationHack Jury

zdroj: Inno­va­ti­on­Hack, autor foto­gra­fií: Natá­lia Jakub­cová

Pridať komentár (0)