Ivan Kli­mek: Je to o pocite, ktorý vyvo­láte!

Ráchel Matušková / 12. mája 2015 / Tools a produktivita

O Exa­li­bure, jedi­neč­nom Slo­ven­skom pro­jekte, ktorý žne úspe­chy všade kam príde, sme už v Start It Up písali. Exca­li­bur pri­náša jedi­nečné rie­še­nie pre inter­ne­tovú bez­peč­nosť a pre moder­ných ľudí, ktorí majú konto všade, kde sa dá, a na kaž­dom majú iné heslo. S Exa­li­bu­rom si už nemu­síte pamä­tať všet­kých Vašich milión hesiel. Čo by mal mať pro­jekt, aby bol tak úspešný ako Exca­li­bur? Ako Exca­li­buru pomohla výhra v súťaži od Tele­komu? To a ešte viac si pre­čí­tajte v inšpi­ra­tív­nych Iva­no­vých myš­lien­kach.

Exca­li­bur svo­jou jedi­neč­nos­ťou oslo­vil aj Deuts­che Tele­kom a v roku 2013 chlapci vytreli zrak 444 pro­jek­tom z celého sveta, keď súťaž vyhrali. Teraz, pri prí­le­ži­tosti spus­te­nia ďal­šieho roč­níka medzi­ná­rod­nej súťaže Tele­kom Busi­ness Wall of Fame, sme pre Vás vyspo­ve­dali Ivana Kli­meka z Exa­li­buru. Inšpi­ra­tívny roz­ho­vor o tom, čo by mal mať pro­jekt aby uspel v súťaži, čo je dôle­žité, čo Exca­libru pri­niesla Tele­ko­mácka súťaž a kam to speje s Inter­net of Things? Čítajte a dozviete sa ešte oveľa viac.

Ako sa máte? Ako sa darí Exca­li­buru? Na čom momen­tálne pra­cu­jete?

Ďaku­jem za opý­ta­nie, mame sa pra­covne. :) Roky tvr­dej R&D prace kul­mi­nujú k hma­ta­teľ­ným výsled­kom, ktoré si všetci čoskoro budú môcť vyskú­šať. Ten pocit, že už sme skoro tam a naša vízia je už skoro zma­te­ria­li­zo­vaná. Ten pocit, že niečo, čo je ako vytr­hnuté z sci-fi filmu a roky krvo­potne „vyma­kané“, odrazu bude rea­li­tou a zmení svet ako ho poznáme. Presne tak sa máme :)

Aké boli začiatky Exca­li­buru?

Skromne, nikto hotový z neba nepa­dol, učili sme sa, stále sa učíme, kon­ti­nu­álne napre­du­jeme. Nikto a nič nás neza­staví :)

V roku 2013 ste s Vaším pro­jek­tom vyhrali medzi­ná­rodnú súťaž, ktorú vyhlá­sil Deuts­che Tele­kom, Tele­kom Inno­va­tion Con­test. Umiest­nili ste sa na prvom mieste spo­me­dzi 444 pri­hlá­se­ných pro­jek­tov, zo 45 kra­jín sveta, čo je obrov­ský úspech. Ako ste sa cítili po tejto výhre?

Zod­po­ved­nosť, zdr­vu­júca obrov­ská zod­po­ved­nosť, za pre­ja­venú dôveru. Nevyh­rali sme to preto, že sme boli v tom momente naj­lepší, ale preto, že naša vízia môže zme­niť svet. Videli v nás odhod­la­nie, kre­a­ti­vitu, možno až takú mla­dícku, zrejme kúsok neroz­vážnu, ale neza­sta­vi­teľnú výbuš­nosť, agre­si­vitu sme­ro­vanú na každý prob­lém, ktorý môže nastať. Takúto pre­ja­venú dôveru nemožno skla­mať. Naša vízia a pro­dukt, ktorý ju repre­zen­tuje je nesmierne kom­plexný. Vieme však, že ľudia v nás veria, mame sil­ných par­tne­rov, ktorí nás pod­po­ria, keď príde správna chvíľa. Zod­po­ved­nosť nie je nega­tívny pojem. Skôr naopak, ak neexis­tuje iná mož­nosť, je to naj­sil­nejší moti­vá­tor aký môže byť.

Čo Vám výhra v tejto súťaži pri­niesla?

Deuts­che Tele­kom ako dlho­do­bého par­tnera, s kto­rým máme úzke vzťahy a nesmierne si to vážime !

Kam ste sa od súťaže posu­nuli?

V danom momente súťaže sme mali iba víziu, pro­to­typy a core team. Dnes tes­tu­jeme MVP a sme blízko k pub­lic rele­asu. Pre­šli sme mno­hými kon­zul­tá­ciami s expertmi Deuts­che Tele­komu, čí už po stránke teore­tic­kej, robíme crypto a to nie je len tak, alebo prak­tic­kej, integ­račné zále­ži­tosti, kom­pa­ti­bi­lita, tes­ting, UX atď. Vyhrali sme nejaké ďal­šie súťaže, pomo­cou kto­rých vali­du­jeme víziu, pro­dukt, postup a záro­veň takto vytvá­rame aj nové biz­ni­sové par­tner­stva a prí­le­ži­tosti.

Exca­li­bur bodo­val aj v iných súťa­žiach, umiest­ňuje sa na prvých prieč­kach. V čom spo­číva úspech Exca­li­buru?

Nebo­jíme sa veľ­kých (roz­ume glo­bál­nych) výziev. Máme pred­stavu o budúc­nosti inter­ne­to­vej bez­peč­nosti, ktorá je ďaleko pred akou­koľ­vek kon­ku­ren­ciou, z pohľadu bez­peč­nosti aj uží­va­teľ­ského kom­fortu. Nebo­jíme sa robiť „basic rese­arch“, robiť veci, ktoré sta­tus quo hovorí, že sa „nedajú“. V nepo­sled­nom rade sme schopní túto víziu rea­li­zo­vať, čo často a radi demon­štru­jeme a čoskoro si to budú môcť ove­riť aj Vaši čita­te­lia :)

Tele­kom aktu­álne spúšťa súťaž Busi­ness Wall of Fame, už sa do nej asi nemô­žete pri­hlá­siť, keď ste už jednu veľkú súťaž Tele­komu vyhrali. Ale ak by sa dalo, skú­sili by ste to?

Čo by sme nemohli, len chceme dať šancu aj ostat­ným :P Ale nie, my sme už s Tele­ko­mom kama­ráti sme a aj preto tuto súťaž verejne pod­po­ru­jeme. Šikov­ných ľudí mame na Slo­ven­sku dosť a toto je šanca ako sa zvi­di­teľ­niť, dostať k správ­nym kon­tak­tom a pre­sa­diť sa.

Čo by ste odpo­ru­čili tímom, ktoré sa pri­hlá­sili?

Nebáť sa veľ­kých výziev, jasne for­mu­lo­vať svoje uni­kátne „fea­tury“, poze­rať sa na prob­lémy glo­bálne, nedá­vať si „malé ciele“!

Je podľa Vás úspech v takýchto súťa­žiach posta­vený sto­per­cen­tne na rie­šení, ktoré pro­jekt ponúka, alebo môžu zavá­žiť aj iné veci?

Skôr je to o pocite, ktorý dokážu vyvo­lať. Taký ten „good fee­ling“, že toto naozaj môže fun­go­vať. :)

Môže byť pre star­tup pros­pešná aj samotná účasť v súťaži, bez výhry? O čo Vás obo­ha­tila účasť v súťa­žiach?

Samoz­rejme, člo­vek sa stále učí, igno­ran­cia zabíja.

Busi­ness Wall of Fame je súťaž zame­raná na Inter­net of Things rie­še­nia, vidíte v tejto oblasti budúc­nosť a per­spek­tívu? 

Pove­dzme si to na rovinu, sto­jíme na prahu ďal­šej „prie­my­sel­nej revo­lú­cie“. Všetci vieme aké zmeny vo svete nastali po tej pôvod­nej. Veci, ktoré sú dnes sci-fi resp. nikoho ešte ani nena­padli budú den­no­den­nou súčas­ťou našich živo­tov, pravé vďaka tomu, že Inter­net bude fyzicky všade. Každý kus HW môže mat v sebe sen­zor a uplo­ado­vať svoje dáta do cloudu z čoho vieme vydo­lo­vať infor­má­cie, ktoré môžu zvý­šiť nie len efek­ti­vitu či bez­peč­nosť, ale cel­kovo zme­niť spô­sob akým žijeme. Pred­stavte si to asi tak – kým nebola elek­trina, koho by napadlo ako dnes žijeme, čo všetko je pre nás samoz­rej­mos­ťou. Elek­trina je len „enab­ler“ odrazu, tak isto ako je všade elek­trina, bude aj Inter­net. Čo všetko s tým vieme spra­viť? Ako sa vraví, naj­lepší spô­sob ako pred­ví­dať budúc­nosť, je ju vytvo­riť!

Ďaku­jem za roz­ho­vor Iva­novi Kli­me­kovi a verím, že Vás inšpi­ro­val bojo­vať o Vaše miesto v Sieni slávy Tele­komu!

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Pridať komentár (0)