Jakub Chu­dík: Úžasný MITx Glo­bal Entrep­re­ne­urs­hip Boot­camp

Jakub Chudík, jakub4mit.blogspot.sk / 8. septembra 2015 / Tools a produktivita

Týž­deň na MIT sa radí medzi moje top 3 za celý život. Bol to abso­lútne skvelý záži­tok vďaka tomu, čo som sa naučil, vďaka tomu, koho som stre­tol, vďaka tomu, ako mi to otvo­rilo oči a zme­nil mind­set a vďaka tomu, ako ma to teraz bude hnať dopredu a moti­vo­vať robiť ešte viac a sprá­vať sa podľa motta Boot­campu “Hit it HARD!”

Poďa­ko­va­nie

Rád by som sa poďa­ko­val všet­kým dob­rým ľuďom, vďaka kto­rým som sa na MIT dostal. Ťažko Vám doká­žem opla­tiť toľkú nezištnú pomoc, pozi­tívnu ener­giu a neus­tálu dobrú radu, ktorú som od Vás dostá­val od začiatku až do konca. Práve vďaka ľuďom, ktorí mi pomohli, som nesku­točne rád, že som si musel peniaze zbie­rať sám. Naozaj ste mi zme­nili život a uká­zali, akí super ľudia sú na Slo­ven­sku. Chcel by som v podob­nom duchu vzá­jom­ného pod­po­ro­va­nia sa pokra­čo­vať, preto:

#1 Tento blog je do istej miery aj ochut­náv­kou toho, čo zna­mená zakla­dať star­tup. Samoz­rejme, nedá sa to sem všetko zmes­tiť, no rád odpo­viem na správu, prí­padne sa osobne stret­nem a poroz­prá­vam, pora­dím ako budem vedieť. 

#2 Ak máte aké­koľ­vek otázky od toho čo robiť na stred­nej, aby ste zvý­šili svoje šance na úspech až po to, ako zís­kať peniaze na Slo­ven­sku, napíšte mi správu na FB alebo mail. Rád sa pode­lím o svoje skú­se­nosti :).

Ďaku­jem:

Mojím rodi­čom za pod­poru, trpez­li­vosť a dobré rady.

Matej Ftáč­nik — za pomoc s CV a pit­chom
Matej Mačák — za príp­ravné mock inter­view

Marek Lav­čák — za obrov­ské nad­še­nie a vôľu pomôcť mi so všet­kým od kam­pane, až po dono­rov
Marián Zachar, Ľuboš Per­niš — za pomoc s príp­ra­vou kam­pane
Laco Tabak — za super video

Ivan Deb­nár — za naj­lepší share ;)

Všetci, čo ste zdie­ľali moje prís­pevky a kam­paň na FB, naozaj Vám ďaku­jem.

Úžasné duše, ktoré mi pris­peli cez Indie­gogo, bez Vás by som ani náho­dou nikam neces­to­val

LEAFNadá­cia Pro­vida a Cre­a­tive Indus­try bez vás by to rov­nako nešlo.

Rád sa stret­nem osobne a poroz­prá­vam to, čo sa nezmes­tilo na inter­net :)

Pridať komentár (0)