Ten­to jedi­neč­ný You­Tu­be kanál sa sta­ne tvo­jim najob­ľú­be­nej­ším zabi­ja­kom času

Timotej Vančo / 11. augusta 2016 / Tech a inovácie

Toto je jeden z tých kaná­lov, kto­ré by si mal povin­ne sle­do­vať.

Kanál s náz­vom Pri­mi­ti­ve Tech­no­lo­gy sa nám sna­ží pri­blí­žiť, aké to je, doká­zať si nie­čo vlast­ný­mi holý­mi ruka­mi pri­pra­viť ale­bo posta­viť v lese, kde sa nič iné ako kame­ne a dre­vo nena­chá­dza.

Na vide­ách je vždy cha­lan, kto­rý nikdy neroz­prá­va, iba robí nie­čo zau­jí­ma­vé, naprí­klad uka­zu­je ako si vytvo­riť v lese kobe­rec a rohož­ku ale­bo ako si posta­viť obyd­lie len z dre­va a stre­chu len z trsov trá­vy.

20160223092926_1

foto: bemil.chosun.com

Vždy prí­de s vyná­le­zom, s kto­rým by si sa v bež­nom živo­te nestre­tol ale­bo nemal ani potre­bu nad ním roz­mýš­ľať. Kaž­do­pád­ne, sle­do­vať ako to robí, je vždy zau­jí­ma­vé a záro­veň náuč­né.

V epi­zó­de vo videu niž­šie, sa tajom­ný muž sna­ží uro­biť oheň a udr­žať ho. Neda­rí sa mu ale pod­ľa oča­ká­va­ní a pre­to vytvo­rí zau­jí­ma­vé zaria­de­nie, kto­rým do ohňa vhá­ňa viac kys­lí­ku. Dôle­ži­té je uve­do­miť si, že to všet­ko uro­bil holý­mi ruka­mi!

Je ťaž­ké pove­dať, pre­čo sú tie videá tak fas­ci­nu­jú­ce a vie­me ich s nemým úža­som sle­do­vať jed­no za dru­hým. Mož­no je to aj taká iró­nia, poze­rať sa na nie­ko­ho, kto robí tvr­dú prá­cu, zatiaľ čo my sedí­me za luxus­ný­mi obra­zov­ka­mi moni­to­rov.

Nech je to ako chce, je veľ­mi ťaž­ké pre­stať sle­do­vať videá na tom­to kaná­li. Pri­mi­ti­ve Tech­no­lo­gy má zatiaľ nahra­tých iba 19 videí, tak dúfaj­me, že ich čosko­ro pri­bud­ne viac a naučí­me sa, ako pre­žiť apo­ka­lyp­su.

Zdroj člán­ku: thenextweb.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: daveandchat.com

Pridať komentár (0)