Tento jedi­nečný You­Tube kanál sa stane tvo­jim najob­ľú­be­nej­ším zabi­ja­kom času

Timotej Vančo / 11. augusta 2016 / Tech a inovácie

Toto je jeden z tých kaná­lov, ktoré by si mal povinne sle­do­vať.

Kanál s náz­vom Pri­mi­tive Tech­no­logy sa nám snaží pri­blí­žiť, aké to je, doká­zať si niečo vlast­nými holými rukami pri­pra­viť alebo posta­viť v lese, kde sa nič iné ako kamene a drevo nena­chá­dza.

Na vide­ách je vždy cha­lan, ktorý nikdy neroz­práva, iba robí niečo zau­jí­mavé, naprí­klad uka­zuje ako si vytvo­riť v lese kobe­rec a rohožku alebo ako si posta­viť obyd­lie len z dreva a stre­chu len z trsov trávy.

20160223092926_1

foto: bemil.chosun.com

Vždy príde s vyná­le­zom, s kto­rým by si sa v bež­nom živote nestre­tol alebo nemal ani potrebu nad ním roz­mýš­ľať. Kaž­do­pádne, sle­do­vať ako to robí, je vždy zau­jí­mavé a záro­veň náučné.

V epi­zóde vo videu niž­šie, sa tajomný muž snaží uro­biť oheň a udr­žať ho. Nedarí sa mu ale podľa oča­ká­vaní a preto vytvorí zau­jí­mavé zaria­de­nie, kto­rým do ohňa vháňa viac kys­líku. Dôle­žité je uve­do­miť si, že to všetko uro­bil holými rukami!

Je ťažké pove­dať, prečo sú tie videá tak fas­ci­nu­júce a vieme ich s nemým úža­som sle­do­vať jedno za dru­hým. Možno je to aj taká iró­nia, poze­rať sa na nie­koho, kto robí tvrdú prácu, zatiaľ čo my sedíme za luxus­nými obra­zov­kami moni­to­rov.

Nech je to ako chce, je veľmi ťažké pre­stať sle­do­vať videá na tomto kanáli. Pri­mi­tive Tech­no­logy má zatiaľ nahra­tých iba 19 videí, tak dúfajme, že ich čoskoro pri­budne viac a naučíme sa, ako pre­žiť apo­ka­lypsu.

Zdroj článku: thenextweb.com, Zdroj titul­nej foto­gra­fie: daveandchat.com

Pridať komentár (0)