Jed­no z najob­ľú­be­nej­ších bra­ti­slav­ských bis­tier otvo­ri­lo novú pre­vádz­ku! Ponú­ka moder­nú a kva­lit­nú ver­ziu tra­dič­ných lahô­dok

Jakub Jablonický / 16. júna 2017 / Zo Slovenska

Deli Gröss­ling je naj­nov­ším die­ťa­ťom tímu, kto­rý sto­jí za zná­mym bistrom U Kubis­tu.

Bis­tro U Kubis­tu je už od svoj­ho otvo­re­nia v roku 2013 bra­ti­slav­skou stá­li­cou. Bolo jed­ným z prvých bra­ti­slav­ských bis­tier, kto­ré svo­ju ponu­ku posta­vi­lo na kva­lit­nom jed­le. Ten­to mesiac otvo­ri­lo novú pre­vádz­ku. No nie je to iba oby­čaj­ný copy-pas­te ove­re­né­ho kon­cep­tu. Roz­hod­li sa vyskú­šať nie­čo nové.

Otvo­re­nie dru­hej pre­vádz­ky sme dlho zva­žo­va­li. Dostá­va­li sme roz­ma­ni­té ponu­ky od Aupar­ku po Blu­men­tál. Veľ­mi sme chce­li ísť do Pra­hy, kde máme nie­koľ­ko šikov­ných, gastrom ošľa­ha­ných kama­rá­tov. Nako­niec nám dal echo Pán Med­ve­dík, že býva­lé Cor­ny cafe chce nájom­ník posu­núť ďalej. Po krát­kej pora­de sme si pove­da­li, že to je pres­ne to, čo sme hľa­da­li,” pove­da­lo U Kubis­tu pre por­tál Reťazce.sk.

Nová pre­vádz­ka sa teda nachá­dza iba pár kro­kov od tej pôvod­nej. Ako kon­cept si zvo­li­li deli, teda akú­si moder­nú ver­ziu tra­dič­ných socia­lis­tic­kých lahô­dok. Na Gröss­lin­go­vej 20 teda vznik­lo Deli Gröss­ling. Okrem uli­ce, na kto­rej sa nachá­dza, je názov odvo­de­ný aj od hlav­nej hviez­dy ponu­ky – domá­cej „tres­ky“.

Domá­ci šalát tres­ko­vi­té­ho cha­rak­te­ru bude jed­ným z pilie­rov ponu­ky. Názov Gröss­ling je totiž odvo­de­ný od dunaj­skej ryby hrúz škvr­ni­tý, náre­čo­vo vola­nej Kress­ling,” pove­da­lo U Kubis­tu pre por­tal Reťazce.sk.

Od kla­sic­kej tres­ky v plas­to­vom tég­li­ku má ale ďale­ko. Hrúz škvr­ni­tý je druh pstru­ha a všet­ky ingre­dien­cie sú vyso­ko­kva­lit­né. Aj majo­né­zu si pri­pra­vu­jú sami z pas­te­ri­zo­va­ných vajec. Zna­me­ná to samoz­rej­me, že aj cena bude vyš­šia ako kla­sic­ká tres­ka z potra­vín. No na to sa po ochut­na­ní asi nikto nebu­de sťa­žo­vať.

Deli Gröss­ling v sebe spá­ja kva­lit­né suro­vi­ny, v našich kon­či­nách nie veľ­mi roz­ší­re­ný kon­cept a veľ­mi prí­jem­ne nadi­zaj­no­va­ný inte­ri­ér. Okrem tres­ky tu náj­deš aj rôz­ne send­vi­če, šalá­ty a rôz­ne iné dob­ro­ty. Samoz­rej­mos­ťou je kva­lit­ná káva, pivo, víno a iné nápo­je. Odpo­rú­ča­me ich neobísť!

Pridať komentár (0)