Jed­ným klik­nu­tím zis­tíš, ako v Kar­lov­ke nedos­tať poku­tu

Nikola Brehová / 4. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: prtscr/sk.wikipedia.org

Od dneš­né­ho dňa to umož­ňu­je všet­kým záu­jem­com inte­rak­tív­na mapa na web­strán­ke mest­skej čas­ti Bra­ti­sla­va-Kar­lo­va Ves. Pomo­cou nej si kaž­dý ove­rí, či vyhra­de­né par­ko­va­cie mies­to pri jeho dome je povo­le­né. Inte­rak­tív­na mapa iden­ti­fi­ku­je aj vyhra­de­né mies­ta pre oso­by s ťaž­kým zdra­vot­ným pos­ti­hnu­tím.

Po rozkliknutí na vyhradené parkovacie miesto si záujemca nájde informáciu o EČV, pre ktoré bolo miesto vyhradené. „Často dostávame podnety na nesprávne vyznačenie parkovacích miest. Táto novinka by mala pomôcť podobné situácie eliminovať a predchádzať zneužívaniu systému vyhradeného parkovania na úkor ostatných,“ povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

foto:prt scr

"V interaktívnej mape nájdu obyvatelia aj kompletnú sieť malých košov na bežný odpad ako aj na psie exkrementy. Po rozkliknutí je možné vidieť fotografiu koša s číslom, na základe ktorého je ho možné ľahko identifikovať. Obyvatelia tak môžu jednoduchšie nahlásiť nefunkčnosť konkrétneho koša prípadne jeho preplnenosť," doplnil prednosta miestneho úradu v Karlovej Vsi Ján Hrčka.

V zimnom období Karlovešťania ocenili možnosť zobrazenia ciest, chodníkov a schodísk, na ktorých zabezpečovala zimnú údržbu mestská časť. Atraktívnou zaujímavosťou je aj historická mapa Karlovej Vsi z roku 1949, na ktorej sa dajú zobraziť súčasné adresy, poloha ulíc a stavieb. Mapu nájdete na webovej stránke mapa.karlovaves.sk.

tlačová správa

Pridať komentár (0)