Jed­ným klik­nu­tím zis­tíš, ako v Kar­lov­ke nedos­tať poku­tu

Nikola Brehová / 4. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: prtscr/sk.wikipedia.org

Od dneš­né­ho dňa to umož­ňu­je všet­kým záu­jem­com inte­rak­tív­na mapa na web­strán­ke mest­skej čas­ti Bra­ti­sla­va-Kar­lo­va Ves. Pomo­cou nej si kaž­dý ove­rí, či vyhra­de­né par­ko­va­cie mies­to pri jeho dome je povo­le­né. Inte­rak­tív­na mapa iden­ti­fi­ku­je aj vyhra­de­né mies­ta pre oso­by s ťaž­kým zdra­vot­ným pos­ti­hnu­tím.

Po rozk­lik­nu­tí na vyhra­de­né par­ko­va­cie mies­to si záu­jem­ca náj­de infor­má­ciu o EČV, pre kto­ré bolo mies­to vyhra­de­né. „Čas­to dostá­va­me pod­ne­ty na nespráv­ne vyzna­če­nie par­ko­va­cích miest. Táto novin­ka by mala pomôcť podob­né situ­ácie eli­mi­no­vať a pred­chá­dzať zne­uží­va­niu sys­té­mu vyhra­de­né­ho par­ko­va­nia na úkor ostat­ných,“ pove­da­la sta­ros­t­ka Kar­lo­vej Vsi Dana Čaho­jo­vá.

foto:prt scr

V inte­rak­tív­nej mape náj­du oby­va­te­lia aj kom­plet­nú sieť malých košov na bež­ný odpad ako aj na psie exkre­men­ty. Po rozk­lik­nu­tí je mož­né vidieť foto­gra­fiu koša s čís­lom, na zákla­de kto­ré­ho je ho mož­né ľah­ko iden­ti­fi­ko­vať. Oby­va­te­lia tak môžu jed­no­duch­šie nahlá­siť nefunkč­nosť kon­krét­ne­ho koša prí­pad­ne jeho pre­pl­ne­nosť,” dopl­nil pred­nos­ta miest­ne­ho úra­du v Kar­lo­vej Vsi Ján Hrč­ka.

V zim­nom obdo­bí Kar­lo­veš­ťa­nia oce­ni­li mož­nosť zobra­ze­nia ciest, chod­ní­kov a scho­dísk, na kto­rých zabez­pe­čo­va­la zim­nú údrž­bu mest­ská časť. Atrak­tív­nou zau­jí­ma­vos­ťou je aj his­to­ric­ká mapa Kar­lo­vej Vsi z roku 1949, na kto­rej sa dajú zobra­ziť súčas­né adre­sy, polo­ha ulíc a sta­vieb. Mapu náj­de­te na webo­vej strán­ke mapa.karlovaves.sk.

tla­čo­vá sprá­va

Pridať komentár (0)