JIC zriadi dcér­sku spo­loč­nosť, bude inves­to­vať do tech­no­lo­gic­kých firiem

TS / 20. december 2014 / Tools a produktivita

Valné zhro­maž­de­nie JIC schvá­lilo vytvo­re­nie dcér­skej spo­loč­nosti JIC INVEST, ktorá bude inves­to­vať do začí­na­jú­cich tech­no­lo­gic­kých firiem spo­lu­pra­cu­jú­cich s týmto cen­trom. Roz­be­hnu­tie spo­loč­nosti sa plá­nuje na prvú polo­vicu nasle­du­jú­ceho roka, prvé inves­tí­cie by sa mali usku­toč­niť už v roku 2015. JIC dote­raz ponú­kal fir­mám pôžičky, teraz do nich bude inves­to­vať výme­nou za podiel v spo­loč­nosti. Pod­po­rou tech­no­lo­gic­kého pod­ni­ka­nia sa cen­trum zaoberá vyše 11 rokov a za tú dobu ním pre­šlo cez 200 ino­va­tív­nych firiem.

Zámer zria­diť inves­tičný fond je dlho­dobo obsia­hnutý v Regi­onál­nej ino­vač­nej stra­té­gii Juho­mo­rav­ského kraja a JIC sa ním zaoberá nie­koľko rokov. Dote­raz sme fir­mám ponú­kali pôžičky, novo­vznik­nutá dcér­ska spo­loč­nosť nám umožní prejsť k inves­tí­ciám. Firmy, ktoré vybe­rieme k spo­lu­práci v rámci nášho cen­tra, od nás zís­ka­vajú celý rad slu­žieb a desiatky hodín kon­zul­tá­cií. Výme­nou za ne bude JIC naprí­klad držať podiel vo firme. ”Úspešne zhod­no­tené podiely nám umož­nia do JIC INVEST dávať nové pros­triedky pre ďal­šie začí­na­júce tech­no­lo­gické firmy,”vyhlá­sil ria­di­teľ JIC Jiří Hude­ček.


V začiatku môže spo­loč­nosť využiť zhruba 180 tisíc Eur z voľ­ných pros­tried­kov JIC. Pilotný pro­jekt na rok 2015 vyhod­no­tíme a za kraj sme pri­pra­vení poskyt­núť ďal­šie finan­cie, ak pomôžu roz­jazdu pod­ni­ka­nia v regi­óne,” uvie­dol juho­mo­rav­ský haj­tman Michal Hašek.
V prí­pade JIC INVEST sa jedná o druhú dcér­sku spo­loč­nosť, ktorú JIC zakladá. Prvá bola v roku 2013 Inte­mac Solu­ti­ons, ktorá pre­vádz­kuje cen­trum INTE­MAC, cen­trum ponúka výskumné a vývo­jové služby pre stro­jár­ske firmy z oblasti obrá­ba­cích stro­jov.

Slo­ven­skí ”haj­tmani” by sa práve JIC-om konečne mohli inšpi­ro­vať a pod­po­riť tak ino­va­tívne firmy z jed­not­li­vých kra­jov.

Pridať komentár (0)