JIC zria­di dcér­sku spo­loč­nosť, bude inves­to­vať do tech­no­lo­gic­ký­ch firiem

TS / 20. decembra 2014 / Tools a produktivita

Val­né zhro­maž­de­nie JIC schvá­li­lo vytvo­re­nie dcér­skej spo­loč­nos­ti JIC INVEST, kto­rá bude inves­to­vať do začí­na­jú­ci­ch tech­no­lo­gic­ký­ch firiem spo­lu­pra­cu­jú­ci­ch s tým­to cen­trom. Roz­be­hnu­tie spo­loč­nos­ti sa plá­nu­je na prvú polo­vi­cu nasle­du­jú­ce­ho roka, prvé inves­tí­cie by sa mali usku­toč­niť už v roku 2015. JIC dote­raz ponú­kal fir­mám pôžič­ky, teraz do nich bude inves­to­vať výme­nou za podiel v spo­loč­nos­ti. Pod­po­rou tech­no­lo­gic­ké­ho pod­ni­ka­nia sa cen­trum zaobe­rá vyše 11 rokov a za tú dobu ním pre­šlo cez 200 ino­va­tív­ny­ch firiem.

Zámer zriadiť investičný fond je dlhodobo obsiahnutý v Regionálnej inovačnej stratégii Juhomoravského kraja a JIC sa ním zaoberá niekoľko rokov. "Doteraz sme firmám ponúkali pôžičky, novovzniknutá dcérska spoločnosť nám umožní prejsť k investíciám. Firmy, ktoré vyberieme k spolupráci v rámci nášho centra, od nás získavajú celý rad služieb a desiatky hodín konzultácií. Výmenou za ne bude JIC napríklad držať podiel vo firme. ''Úspešne zhodnotené podiely nám umožnia do JIC INVEST dávať nové prostriedky pre ďalšie začínajúce technologické firmy,''vyhlásil riaditeľ JIC Jiří Hudeček.


V začiatku môže spoločnosť využiť zhruba 180 tisíc Eur z voľných prostriedkov JIC. "Pilotný projekt na rok 2015 vyhodnotíme a za kraj sme pripravení poskytnúť ďalšie financie, ak pomôžu rozjazdu podnikania v regióne," uviedol juhomoravský hajtman Michal Hašek.
V prípade JIC INVEST sa jedná o druhú dcérsku spoločnosť, ktorú JIC zakladá. Prvá bola v roku 2013 Intemac Solutions, ktorá prevádzkuje centrum INTEMAC, centrum ponúka výskumné a vývojové služby pre strojárske firmy z oblasti obrábacích strojov.

Slovenskí ''hajtmani'' by sa práve JIC-om konečne mohli inšpirovať a podporiť tak inovatívne firmy z jednotlivých krajov.

Pridať komentár (0)