John Van­ha­ra: Pre­čo som pre­dal Shi­pi­to

Martin Faith / 2. júna 2015 / Lifehacking

Úspeš­ný čes­ký biz­nis, kto­rý bol zalo­že­ný za úče­lom uľah­čiť čes­kým naku­pu­jú­cim shop­ping za veľ­kou mlá­kou, postup­ne dorás­tol do glo­bál­nych roz­me­rov. Mno­hí sa pre­to divi­li, keď nedáv­no priš­lo k pre­da­ju tej­to fir­my pri­va­te equ­ity inves­to­rom, kto­rých cie­ľom je Shi­pi­to pri­po­jiť ku ďal­šej zasie­la­teľ­skej fir­me. Foun­der John Van­ha­ra sa v roz­ho­vo­re vyjad­ril k detai­lom pre­da­ja a vyjas­nil, pre­čo a ako ku nemu doš­lo.

Naj­dô­le­ži­tej­šia otáz­ka na úvod — pre­čo ste pre­da­li Shi­pi­to?

J.V.: Vo sve­te biz­ni­su sa čas­to hovo­rí, že sku­toč­né­mu zmys­lu roz­ume­jú iba insi­de­ri. Naprí­klad keď pod­ni­ka­teľ povie, že nech­ce pre­dať, tak to čas­to nezna­me­ná, že by nech­cel pre­dať. Len nech­ce pre­dať za malú cenu ale­bo v nevý­hod­nej dobe, kedy by nedos­tal dob­ré pod­mien­ky. Ani ja som fir­mu pre­dať nech­cel! Budo­val som Shi­pi­to tak, že ho budem vlast­niť celý život. Robil som roz­hod­nu­tia s výhľa­dom na veľa rokov dopre­du. Mohol som naprí­klad ísť ľah­kou ces­tou a pre­na­jí­mať si kaž­dý sklad. Ale uro­bil som si to ťaž­šie a pove­dal som si, že musím kaž­dý sklad kúpiť. Čo zna­me­ná zaro­biť si na pred­da­vok a vyba­viť pôžič­ku. Skla­dy, kto­ré som nakú­pil mali nako­niec ove­ľa men­ší mesač­ný náklad, ako keby som ich pre­na­jí­mal. VC a pri­va­te equ­ity inves­to­ri tak­to neuva­žu­jú. Inves­tí­cie do nehnu­teľ­nos­ti vidia ako utá­pa­nie kapi­tá­lu a pre­to toto roz­hod­nu­tie kri­ti­zu­jú. Ja som si ale mys­lel, že SHI­PI­TO budem sku­toč­ne vlast­niť min. desiat­ky rokov a keď budem mať jed­né­ho dňa skla­dy kom­plet­ne spla­te­né (bez pôži­čiek), tak to bude obrov­ská kon­ku­renč­ná výho­da.

Moja neocho­ta k pre­da­ju pra­me­ni­la z nedô­ve­ry v to, že náj­dem kupu­jú­ce­ho pod­ľa mojich pred­stáv. Väč­ši­na pre­da­jov fun­gu­je tak, že kupu­jú­ci chce, aby ten pôvod­ný maji­teľ vo fir­me ešte pár rokov zostal. A chcú si to pois­tiť tak, že vám neza­pla­tia celú kúp­nu cenu pri pre­da­ji. Dosta­ne­te naprí­klad polo­vi­cu a dru­hú v prie­be­hu ďal­ších 3 – 4 rokov po pre­da­ji. Ta dru­há polo­vi­ca je čas­to via­za­ná na dosia­hnu­tie rôz­nych cie­ľov (tzv. ear­nouts). Nespl­ne­né cie­le = stra­ta náro­ku na ear­nouts. Vede­nie biz­ni­su, kto­rý ste síce sami vybu­do­va­li, ale nový maji­teľ vám dik­tu­je, čo máte robiť, môže to byť veľ­mi frus­tru­jú­ce. Nech­cel som to zažiť. Tak­že mojím cie­ľom bolo pre­dať ho jedi­ne, ak by som dostal čo naj­viac peňa­zí ihneď, bez ear­nou­tu. Len­že na toto mi väč­ši­na ľudí hovo­ri­la, že to neni veľ­mi reál­ne. Veľa sa o tom neho­vo­rí, ale je to rea­li­ta ako tie­to obcho­dy pre­bie­ha­jú.

Jeden z poten­ciál­nych kupu­jú­cich ma pra­vi­del­ne kon­tak­to­val už od roku 2011. Dokon­ca nám vte­dy aj dali ponu­ku na odkú­pe­nie Shi­pi­ta. Ale ja som mal vždy pocit, že sa skôr sna­žia zis­tiť infor­má­cie o tom, ako nám čo fun­gu­je. Jed­na­nie skon­či­lo, keď od nás chce­li čim viac detail­nej­šie infor­má­cie o tom, kde máme mar­že, koľ­ko zásie­lok posie­la­me do akej kra­ji­ny, na aké hes­lá bodu­je­me v Goog­le AdWords a podob­ne. To bol hlav­ný dôvod, pre­čo sa naše roko­va­nia zasta­vi­li.

Minu­lý rok (2014) ma zno­vu kon­tak­to­va­li, že do nich teraz inves­tu­jú pri­va­te equ­ity inves­to­ri, a že budú chcieť sku­po­vať ďal­šie fir­my. Cie­ľom je vybu­do­vať jed­nu obrov­skú fir­mu s obra­tom cez 100 mili­ó­nov dolá­rov. Už som bol troš­ku skep­tik, tak som to stá­le odmie­tal. Nech­cel som ani pri­stú­piť na schôdz­ku, pre­to­že mám k ním osob­ne dosť veľ­kú nechuť. Po opa­ko­va­nom nalie­ha­ní s žia­dos­ťa­mi o schôdz­ku som po mai­le ozná­mil, za akých pod­mie­nok by som pre­dal Shi­pi­to. A ak na to pri­stú­pia, tak môže­me jed­nať osob­ne.

Mal som v tej dobe na roč­nom interns­hi­pe veľ­mi šikov­né­ho člo­ve­ka zo Slo­ven­ska. Väč­ši­nou som do USA pozý­val prog­ra­má­to­rov, ale toto bolo prvý­krát, čo som zobral na skúš­ku nie­ko­ho, kto nie je prog­ra­má­tor. Tak som si pove­dal, že to môže byť dob­rá prí­le­ži­tosť pre Mare­ka a ostat­ných ľudí vo fir­me sa troš­ku oťu­kať v jed­na­ní s investormi/kupujúcimi. Pre seba som si hovo­ril, že by som fir­mu jed­né­ho dňa rád pre­dal. A ja tak nemám rád tie rôz­ne schôdz­ky, tak­že by bolo fajn, keby som to mohol nade­le­go­vať. Bol som pre­sved­če­ný, že tá schôdz­ka s kupu­jú­cim bude stra­ta času. S Mare­kom a s pár top ľuď­mi vo fir­me sme vypi­lo­va­li pre­zen­tá­ciu. Vysvet­lil som im, čo môžu hovo­riť a čo nie. Na čo si dávať pozor. A tiež som im pove­dal, že o nič nej­de, keď to poka­zia. Úprim­ne som fakt neve­ril, že sa fir­ma pre­dá.

Na samot­nej schôdz­ke jed­na­li inves­to­ri teda s moji­mi zamest­nan­ca­mi. Marek uro­bil fan­tas­tic­kú pre­zen­tá­ciu. Mys­lím, že bol hviez­dou toho dňa. Pre­to­že inves­to­ri sa tak veľ­mi nadch­li, že okam­ži­te dali ponu­ku na odkup. Mne sa poda­ri­lo vyjed­nať si back-up fee, kto­rý by mi ostal aj v prí­pa­de, že ku odku­pu nedôj­de. Vylú­čil som tak mož­nosť, že chcú od nás opäť len vyzve­dať infor­má­cie.

Potom pre­bie­ha­lo tzv. due dili­gen­ce. Neuve­ri­teľ­né množ­stvo prá­ce a papie­ro­va­čiek. Bol som veľ­mi rád, že už som troš­ku v poza­dí a že som mohol nechať mojích zamest­nan­cov pomá­hať pri vyjed­ná­va­ní a dodá­va­ní doku­men­tov ku due dili­gen­ce. Na inves­to­rov moji zamest­nan­ci uro­bi­li veľ­mi dob­rý dojem. Páči­lo sa im, akú majú ener­giu a ako sa s nimi dob­re jed­ná. Zo mňa taký pocit asi nema­li, tak mož­no boli nako­niec aj radi, že sa ma po vypla­te­ní všet­kých peňa­zí zba­via. :)

Do posled­nej minú­ty som si hovo­ril, že je úpl­ne jed­no či pre­dám ale­bo nie. A tím pádom sa mi dari­lo tvrdo vyjed­ná­vať. Oni tie trans­ak­cie fun­gu­jú tak, že pri due dili­gen­ce sa vždy náj­de nie­čo zlé­ho. A potom chce kupu­jú­ci zľa­vu. Nie­kto­rí inves­to­ri to pri vyjed­ná­va­ní úpl­ne zne­uží­va­jú. Vedia, že pre­daj­ca inves­to­val už obrov­ské množ­stvo času a peňa­zí do toho pre­da­ja. Má už všet­ké­ho plné zuby. A už aj roz­mýš­ľa, čo s tými peniaz­mi bude robiť. Vidí sa na jach­te a ako už nemá žiad­ny stres z pod­ni­ka­nia. V tom­to okam­ži­ku kupu­jú­ci povie, že chce zľa­vu, pre­to­že našiel nie­čo nega­tív­ne pri due dili­gen­ce. Pres­ne toto som pri mojej trans­ak­cií zažil. I keď moji kupu­jú­ci sú super féro­ví, tak sa našli prob­lé­my, čo sme mali a ani sme o nich neve­de­li. Vypa­da­lo to, že sa celá trans­ak­cia roz­pad­ne. Inves­to­ri pove­da­li, že musím výraz­ne zní­žiť cenu, inak to neprej­de. Nako­niec sme sa ale dohod­li.

Komu ste Shi­pi­to pre­da­li a za koľ­ko?

Koneč­ným vlast­ní­kom je pri­va­te equ­ity fir­ma Tri­tium Par­tners. Jed­nal som v minu­los­ti s mno­hý­mi inves­tor­mi a toto sú asi prví, z kto­rých som mal výbor­ný dojem. Keby som mal dať refe­ren­ciu tak na 100% dopo­ru­ču­jem. Tri­tium Par­tners minu­lý rok inves­to­va­li do podob­nej fir­my ako Shi­pi­to a zís­ka­li v nej väč­ši­no­vý podiel. Táto fir­ma sa teraz pre­me­no­va­la na Glo­bal Access a je exper­tom na posie­la­nie zásie­lok do celé­ho sve­ta pre B2B. Shi­pi­to je expert na B2C, tak­že bolo pri­kú­pe­né, aby sa dosia­li ďal­šie syner­gie. Ten­to busi­ness je zalo­že­ný na obje­me. Čím väč­ší objem zásie­lok dosta­ne­te, tým viac môže­te všet­ko zefek­tív­niť ale­bo dosiah­nuť väč­ších zliav u pre­prav­ných spo­loč­nos­tí.

Za koľ­ko pres­ne som pre­dal zve­rej­ňo­vať nemô­žem. Čo sa týka ceny, moje oča­ká­va­nia sa dote­raz nikdy nestret­li s rea­li­tou. Štan­dard­nou pre­daj­nou cenou fir­my v kate­gó­rií logis­ti­ka a pre­pra­va je zhru­ba 5 – 8 náso­bok zis­ku. Mne sa tie­to násob­ky nikdy nepá­či­li. I keď som pred­tým vyjed­ná­val, tak som chcel väč­ší náso­bok a bolo mi vždy pove­da­né, že to je nere­ál­ne. Nikdy som sa neta­jil, aký ten náso­bok chcem. Kto so mnou o tom­to v minu­los­ti jed­nal, ten si to môže domys­lieť. Len môžem pove­dať, že sa mi to ten­to krát poda­ri­lo dosiah­nuť a dostal som to, čo som chcel.

Aký bol hlav­ný dôvod pre­da­ja?

Ten hlav­ný dôvod bola naskyt­nu­tá prí­le­ži­tosť. Ako som hovo­ril, pre­dať fir­mu by chcel mož­no kaž­dý, ak by sa našiel ide­ál­ny kupec. Ja som to cítil úpl­ne rov­na­ko. Ale veľ­mi som neve­ril, že sa to sta­ne. Neve­ril som, že mi nie­kto dá tie penia­ze čo chcem bez ear­nou­tu. A on sa taký kupec našiel. Videl som v tom prí­le­ži­tosť, kto­rú som chcel využiť. Dnes už roz­umiem troš­ku lep­šie pre­čo chce­li Shi­pi­to tak veľ­mi kúpiť. Tie moti­vá­cie kupu­jú­ce­ho sú ove­ľa dôle­ži­tej­šie ako moti­vá­cie pre­dá­va­jú­ce­ho. Keď je naozaj správ­ne nača­so­va­nie a ten kupu­jú­ci ma moti­vá­ciu trans­ak­ciu zre­a­li­zo­vať, tak to výj­de. Pomoh­la aj situ­ácia trhu. Akci­ový trh posled­ných rokov stá­le stú­pa. V USA je veľa opti­miz­mu. Fir­my robia rekord­ný počet IPOs a pre­bie­ha množ­stvo akvi­zí­cií firiem. Toto všet­ko pris­pe­lo k tomu, že teraz bola dob­rá doba na pre­daj.

Čo bude­te robiť ďalej?

Stá­le mi zostá­va fir­ma Incparadise.com, kto­rú vlast­ním v Neva­de a od roku 2002 pod­ni­ká v oblas­ti zakla­da­nia firiem v USA. Je to troš­ka zaned­ba­ná fir­ma, pre­to­že posled­ných 7 rokov som sa napl­no veno­val Shi­pi­tu. Ale Inc­Pa­ra­di­se stá­le pek­ne fun­gu­je, zará­ba penia­ze a je to taká cash flow stá­li­ca. Skú­sim ju troš­ku zno­va oprá­šiť. Ale úprim­ne nemám žiad­nu túž­bu vrhať sa do neja­ké­ho nové­ho pro­jek­tu. Pod­ni­ka­nie bolo pre mna pros­tried­kom k zís­ka­niu peňa­zí, kto­ré potre­bu­jem, aby som mohol žiť pod­ľa svo­jich pred­stáv. Mám pocit, že peňa­zí mám dosť. Tiež mám rôz­ne koníč­ky, kto­rým sa chcem veno­vať. Keby ma neja­ký pro­jekt veľ­mi nad­chol, tak sa do neho asi pus­tím. Kon­krét­ne plá­ny nemám.

Pre­da­li ste aj skla­dy?

Nie, inves­to­ri (VC, pri­va­te equ­ity) inves­to­va­nie do skla­dov moc nema­jú radi. Tak­že skla­dy mi zosta­li a tie teraz pre­na­jí­mam Shi­pi­tu.

PS: Tak už teraz všet­ci asi všet­ko vedia. Nie je potre­ba ďalej már­niť čas doha­do­va­ním a špe­ku­lá­cia­mi. Všet­ci sa môžu vrhnúť späť do budo­va­nia svo­jich vlast­ných pro­jek­tov.

zdroj: podnikamvusa.com

Pridať komentár (0)