Kan­ce­lár­sky stôl, ktorý by pokryl pol fut­ba­lo­vého ihriska

Rišo Néveri / 13. septembra 2015 / Tools a produktivita

Aký je tvoj kan­ce­lár­sky stôl? Možno malý, možno aku­rát a možno je aj veľký, ale jedno je isté, každý z nás sa už oci­tol v situ­ácii, kedy by potre­bo­val viac miesta na stole. Možno s podob­nou myš­lien­kou vzni­kol tento šia­lene veľký kan­ce­lár­sky stôl v kan­ce­lá­rii na Man­hat­tane, ktorá sa tiahne po celej firme. 

Digi­tálna agen­túra The Bar­ba­rian Group vytvo­rila vo svo­jich kan­ce­lá­riách jedi­nečný pra­covný stôl. V spo­lu­práci s archi­tektmi spo­loč­nosti Clive Wil­kin­son posta­vili neko­nečný stôl, ktorý sa tiahne po celej kan­ce­lá­rii a jeho plo­cha je neuve­ri­teľ­ných 408 met­rov štvor­co­vých. 

Stôl je vytvo­rený z lac­ných mate­riá­lov a bol zostro­jený priamo v kan­ce­lá­rii, keďže — pocho­pi­teľne, bol na dovoz pri­veľký. Povrch je vyro­bený z mate­riálu podob­ného tomu na povr­chu sur­fo­vých dosiek a jeho apli­ká­cia na stôl trvala až deň a pol. Zau­jí­ma­vým fak­tom je, že cel­ková cena tohto uni­kátu bola niž­šia, ako keby si agen­túra zaria­dila kan­ce­lá­riu kla­sic­kým nábyt­kom. Agen­túra teda ušet­rila a navyše zís­kala ume­lecký kúsok, ktorý repre­zen­tuje ich kre­a­ti­vitu a vyna­lie­za­vosť. 

Keďže v kan­ce­lá­rii sedí v pod­state každý za jed­ným a tým istým sto­lom, ten tvorí v agen­túre isté cen­trum a spája kaž­dého zamest­nanca. Stôl mení svoj tvar, vlní sa, má zabu­do­vané police, skrine, pries­tory na prácu v stoji, súkromné boxy a zasa­dačky. Jed­not­livé časti stola sú všetky pre­po­jené a tvo­ria súvislý dizajn.

Pridať komentár (0)