Kas­per­sky hrá špi­navú hru a navyše to utut­láva!

Ľubomír Tereš / 19. august 2015 / Tools a produktivita

Na trhu s počí­ta­čo­vou ochra­nou, je ruská spo­loč­nosť Kas­per­sky nepo­chybne poj­mom. V nedáv­nej dobe sa ale odo­hral hac­ker­ský inci­dent, po kto­rom sa firma sama stala obe­ťou útoku. Teraz sa však uká­zalo, že možno v tom nebude až tak nevinne, ako tvr­dila.

Dvaja bývalí zamest­nanci pou­ká­zali na to, že Kas­per­sky skryto pra­co­val na pod­ko­pá­vaní kon­ku­renč­ných soft­vé­rov ozna­čo­va­ním bez­peč­ných a dôle­ži­tých súbo­rov, ako malware. Tieto anti-víru­sové prog­ramy následne nič netu­šiac odstra­ňo­vali zdravé súbory. Hovorí sa , že motívy tejto stra­té­gie boli dvo­jaké. Prvý bol samoz­rejme zís­kať výhodu na trhu zni­žo­va­ním dôvery verej­nosti voči kon­ku­renč­ným soft­vé­rom od Mic­ro­softu, AVG, Esetu alebo Avastu. Ďal­ším dôvo­dom bol druh odvety voči spo­loč­nos­tiam, ku kto­rým Kas­per­sky poci­ťo­val zne­uží­va­nie ich dušev­ného vlast­níc­tva a tvrdú prácu pri hľa­daní malwaru.

V posled­ných rokoch sa anti­ví­ru­sové spo­loč­nosti, či už veľké alebo malé, roz­hodli zdie­ľať svoje poznatky a vzorky malwaru, s cie­ľom lep­šie a efek­tív­nej­šie rie­šiť tento rýchlo ras­túci prob­lém v ich prie­mysle. Spo­lie­hajú sa na služby tre­tej strany, akou je Google Virus Total, ktorý fun­guje v podobe akejsi spo­loč­nej data­bázy. Po sťaž­nos­tiach spo­loč­nosti Kas­perky v roku 2010, ktoré podľa ich slov ostali nepo­všim­nuté, sa firma roz­hodla ukon­čiť spo­lu­prácu a pre­vziať veci do vlast­ných rúk.
V roku 2010 vytvo­ril Kas­per­sky na Virus­To­tal 10 neškod­ných súbo­rov, ktoré ozna­čil ako nebez­pečné. Za menej ako dva týždne 14 anti-víru­so­vých spo­loč­ností len jed­no­du­cho sko­pí­ro­valo túto správu bez toho, aby ju hlb­šie pre­skú­malo. Vyzb­ro­jení zna­los­ťou, akú veľkú škodu to môže spô­so­biť, začali pre zmenu na Virus­To­tal zobra­zo­vať bez­pečné a dôle­žité súbory ozna­čené ako malware, aby táto dez­in­for­má­cia zmiatla ostatné bez­peč­nostné soft­véry a tie vyma­zali potrebné doku­menty. Pri­ro­dzene, všetky tieto akti­vity Kas­per­sky popiera a tvrdí, že on sám bol obe­ťou také­hoto útoku v roku 2012.
Kon­ku­renčné anti­ví­ru­sové prog­ramy ako Mic­ro­soft alebo Avast si spo­mí­najú na dobu, keď boli zahl­tení faloš­nými infor­má­ciami. Vždy sa ale sna­žili len o odstrá­ne­nie kon­krét­neho prob­lému a nerie­šili, odkiaľ vlastne vie­tor fúka. Že by si len nech­celi pri­pusti to, čo odha­lili?
Zdroj: slashgear.com
Pridať komentár (0)