Logo portálu Sketcher.sk

Architekti dostali voľné ruky. Výsledkom je luxusný dom, ktorý je pre majiteľov oázou oddychu

 • Veronika Bartosova
 • Prí­zemné bý­va­nie s bez­ba­ri­é­ro­vým prí­stu­pom do záh­rady
 • Za­lo­mený pô­do­rys sa od­kláňa od cest­nej ko­mu­ni­ká­cie ohra­ni­ču­jú­cej se­vernú hranu par­cely a vy­tvára do­sta­točné pred­po­lie pre vstup a vjazd na po­ze­mok
 • Na opač­nej strane zas uzat­vára in­tímny pries­tor záh­rady pre­po­je­nej s obyt­nými miest­nos­ťami pro­stred­níc­tvom dláž­de­ných te­rás

Bývanie, ktoré nie je pre každého. Bratislavský loft si však zamiluješ

 • Veronika Bartosova
 • Loft v ob­no­ve­nej Mly­nici. Že­le­zo­be­tó­nový ske­let prie­my­sel­ného ob­jektu na Tur­bí­no­vej ulici sa po ná­roč­nej kon­ver­zii zme­nil na mo­derný na ad­mi­ni­stra­tívny, kul­túrny a obytný sú­bor
 • Pro­jekt ate­li­éru Gut­Gut re­a­go­val na nový do­pyt po fle­xi­bil­nom pra­cov­nom pro­stredí, ori­gi­nál­nych even­to­vých pries­to­roch a po lof­to­vých by­toch
 • V za­hra­ničí osved­čený mix fun­kcií a snaha o vy­tvo­re­nie ko­mu­nit­ného pro­stre­dia je u nás re­la­tív­nou no­vin­kou

Švédsko kraľuje eko svetu. Domácnosti tam neprodukujú skoro žiaden odpad

 • Viktória Husarčíková
 • Škan­di­náv­ske kra­jiny sú v ce­lom svete za­pí­sané ako vy­soko po­kro­kové kra­jiny
 • K tejto re­pu­tá­cii pris­pieva aj fakt, že švéd­ske do­mác­nosti už ne­pro­du­kujú skoro žiadne smeti
 • Do­po­mo­hol im k tomu pre­mys­lený sys­tém re­cyk­lo­va­nia a spa­ľo­va­nia

Nestlé končí s plastom. Do roku 2025 chce ponúkať len ekologické obaly

 • 15. januára 2019
 • Viktória Husarčíková
 • Vlna od­miet­nu­tia plas­tov sa po no­vom týka aj švaj­čiar­skej značky Ne­stlé
 • Pri­jala to­tiž roz­hod­nu­tie skon­čiť s plas­to­vými slam­kami a ne­roz­lo­ži­teľ­nými obalmi
 • V roku 2025 teda bude po­nú­kať pro­dukty len v eko­lo­gicky pri­ja­tel­nej­ších oba­loch

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.