Logo portálu Sketcher.sk

Nestlé končí s plastom. Do roku 2025 chce ponúkať len ekologické obaly

 • 15. januára 2019
 • Viktória Husarčíková
 • Vlna od­miet­nu­tia plas­tov sa po no­vom týka aj švaj­čiar­skej značky Ne­stlé
 • Pri­jala to­tiž roz­hod­nu­tie skon­čiť s plas­to­vými slam­kami a ne­roz­lo­ži­teľ­nými obalmi
 • V roku 2025 teda bude po­nú­kať pro­dukty len v eko­lo­gicky pri­ja­tel­nej­ších oba­loch

Značka Gillette predstavila silnú kampaň, ktorá obletela celý svet

 • Richard Vitkovský
 • Muži dneška sú v spo­loč­nosti vní­maní ako ná­sil­níci, se­xu­álni de­vianti, ktorí s ob­ľu­bou urá­žajú opačné po­hla­vie
 • Za tento po­hľad si však môžu čias­točne sami. O ná­pravu sa snaží spo­loč­nosť, ktorá stojí na strane mu­žov už viac ako sto­ro­čie
 • V naj­nov­šom re­klam­nom spote značka upo­zor­ňuje na zau­ží­vané ste­re­otypy vo vní­maní mu­žov a ich sveta a a verí v zlep­še­nie si­tu­ácie

Táto prevádzka je realita, ktorá láka ľudí na poriadne nadupaný dizajn

 • Veronika Bartosova
 • Pri sta­nici praž­ského metra Nové Bu­to­vice vy­rástlo in­fo­cen­trum a vi­ná­reň s ro­bo­tic­kou ob­slu­hou
 • Stavba je pr­vou re­a­li­zá­ciou ate­li­éru Black n ‚Arch, v kto­rom pô­sobí ume­lec Da­vid Černý známy pre­dov­šet­kým svo­jimi pro­vo­ka­tív­nymi so­chami a in­šta­lá­ciam po boku ar­chi­tekta To­máša Cí­sařa

Mladý Slovák porazil dizajnérov zo sveta, stačil mu na to jeden geniálny nápad

 • 13. januára 2019
 • Viktória Husarčíková
 • Dvad­sať ro­kov stre­doš­ko­láci a vy­so­koš­ko­láci proti sebe sú­pe­ria v sú­ťaži o naj­lep­šie ino­va­tívne a eko­lo­gické obaly
 • Do po­sled­nej vy­hlá­se­nej témy Cof­fee Ma­nia sa za­po­jilo 948 sú­ťa­žia­cich z 61 kra­jín sveta
 • Pri­po­meň si vý­ber toho naj­lep­šieho od sú­ťa­žia­cich z ce­lého sveta

Moderná usadlosť, do ktorej cez okná vstupuje poriadny kus krásnej prírody

 • Veronika Bartosova
 • Dom a sto­dola vznikli na pô­do­rys­nej stope star­šej usad­losti v ma­lej obci Staré Bříště na Vy­so­čine
 • Ar­chi­tekti do­slovne ne­ko­pí­rujú ty­po­ló­giu, tva­ros­lo­vie či de­kor miest­nej ľu­do­vej ar­chi­tek­túry
 • Voľne však po­kra­čujú v du­chu ove­re­ných prin­cí­pov

Najkontroverznejšie reklamy módnej značky, ktoré sú slavnejšie ako jej produkty

 • Veronika Bartosova
 • V sú­vis­losti s úmr­tím Gil­berta Be­net­tona, za­kla­da­teľa glo­bál­nej odev­nej značky, ti pri­ná­šame stručnú re­tros­pek­tívu naj­kon­tro­verz­nej­ších re­klám Uni­ted Co­lors of Be­net­ton
 • Pri Uni­ted Co­lors of Be­net­ton možno uva­žo­vať nad tým, či re­klamy tejto značky nie sú sláv­nej­šie ako ich pro­dukty
 • Vlna ne­vôle a pro­tes­tov ve­rej­nosti pri­chá­dzala snáď po kaž­dej re­klam­nej kam­pani

Budova školy v Trenčíne prešla veľkou rekonštrukciou, vďaka ktorej patrí medzi stavby s takmer nulovou potrebou energie

 • 11. januára 2019
 • Veronika Bartosova
 • Bu­dova školy do­kon­čená v roku 1970 pre­šla ne­dávno kom­plex­nou re­kon­štruk­ciou
 • Kva­litná ar­chi­tek­túra re­pre­zen­tu­júca pe­ri­ódu svojho vzniku tr­pela aj mno­hými do­bo­vými ne­duhmi, ktoré ob­me­dzo­vali jej pl­no­hod­notné vy­uži­tie v sú­čas­nosti
 • Cie­ľom ob­novy bolo hlavne zní­že­nie ener­ge­tic­kých strát a zlep­še­nie vnú­tor­ného pro­stre­dia stavby
 • Bu­dova pat­riaca pred re­kon­štruk­ciou do ka­te­gó­rie E tak v sú­čas­nosti spadá me­dzi stavby s tak­mer nu­lo­vou po­tre­bou ener­gie (AO)
 • Na­priek za­tep­le­niu je stále jasne či­ta­teľná pô­vodná ar­chi­tek­to­nická kom­po­zí­cia

Rekonštrukcia domu zo 70. rokov je tak dokonalá, až je to neuveriteľné

 • Veronika Bartosova
 • Re­kon­štruk­cia stavby zo se­dem­de­sia­tych ro­kov. Pô­vodné os­tali iba ob­vo­dové múry
 • Do pries­toru bola vlo­žená nová lof­tová dis­po­zí­cia. Vzni­kol tak in­te­riér s ne­zvy­čaj­nou svet­lou výš­kou a pri­zna­nými kon­štruk­ciami scho­diska a ga­lé­rie

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.