Logo portálu Sketcher.sk

Rozrthaný obraz nie je všetko. Toto sú Banksyho najlepšie výstrelky

 • 12. októbra 2018
 • Viktória Husarčíková
 • Pri mene Banksy si ur­čite spo­me­nieš na umel­cov sa­moz­ni­čiaci sa ob­raz
 • Tento vý­stre­lok ob­le­tel in­ter­net rých­los­ťou svetla, av­šak sa­motný ume­lec má po­dob­ných ná­pa­dov na ro­váši viac
 • Pri­ná­šame ti vý­ber z tých naj­lep­ších
McDonald’s

Kontroverzné skartovanie miliónového obrazu spustilo hotovú vlnu reklamných kampaní. Pridal sa aj McDonald’s

 • Richard Vitkovský
 • Kon­tro­verzná piat­ková auk­cia, po­čas kto­rej bol tak­mer zni­čený ob­raz po­u­lič­ného umelca Bank­syho roz­pú­tala ho­tový ošiaľ
 • Veľký zá­u­jem ve­rej­nosti si všimli aj mar­ke­tin­gové od­de­le­nia zná­mych spo­loč­ností, ktoré za­cí­tili ob­rov­skú šancu a chcú sa zviesť na vi­rál­nej vlne
 • Po spo­loč­nosti IKEA za­re­a­go­vali aj re­klamné agen­túry spo­loč­nosti Mc­Do­nald’s, ktoré pred­sta­vili svoje diela

IKEA využila obrovský škandál na podporu predaja rámov na obrazy

 • 09. októbra 2018
 • Richard Vitkovský
 • Spo­loč­nosť IKEA ladne vy­užila kon­tro­ver­ziu na pro­pa­gá­ciu svo­jich rá­mov na ob­razy
 • Mi­nulý týž­deň sa kon­tro­verzný ma­liar Banksy po­sta­ral po­riadny roz­ruch, keď ne­chal v pria­mom pre­nose skar­to­vať svoj ob­raz vy­dra­žený za tak­mer mi­lión eur.
 • Práve tento vý­jav vy­užila IKEA vo svo­jej no­vej re­klam­nej kam­pani

10 originálnych billboardov tohtoročnej predvolebnej kampane

 • Mária Ambrozová
 • Pred­vo­lebné ob­do­bie má nie­koľko hlav­ných zna­kov: vôňa gu­ľášu v ovzduší, kde tu re­klamné pero či ná­doba na lieky a aj tra­dične „ori­gi­nálne“ zvlád­nuté pred­vo­lebné bill­bo­ardy
 • Tento rok nás ča­kajú ko­mu­nálne voľby, a preto sme sa na nie­koľko zau­jí­ma­vých re­klam­ných plôch po­zreli bliž­šie
 • Voľby sa budú ko­nať už 10. no­vem­bra

Štátne Lesy sa v novej kampani vysmievajú všetkým ochranárom prírody

 • Linda Cebrová
 • Štátny pod­nik Lesy SR v no­vom pro­pa­gač­nom vi­deu upo­zor­ňuje na to, že les­níci ve­dia o lese viac ako ochra­nári
 • Tým ra­dia, aby sa pre­stali sťa­žo­vať a pla­kať v ko­men­tá­roch na so­ciál­nych sie­ťach
 • Mô­žeme tak vi­dieť, na čo všetko vy­uží­vajú Lesy SR pe­niaze z ťažby v na­šich le­soch

Rekonštrukcia domu zo 70. rokov je taká dokonalá, že jej nebudeš chcieť veriť

 • 07. októbra 2018
 • Veronika Bartosova
 • Re­kon­štruk­cia stavby zo se­dem­de­sia­tych ro­kov. Pô­vodné os­tali iba ob­vo­dové múry
 • Do pries­toru bola vlo­žená nová lof­tová dis­po­zí­cia. Vzni­kol tak in­te­riér s ne­zvy­čaj­nou svet­lou výš­kou a pri­zna­nými kon­štruk­ciami scho­diska a ga­lé­rie

4 návyky zo školy, ktoré ťa oberajú o kreativitu

 • Veronika Bartosova
 • Čím je člo­vek v škole úspeš­nejší, tým má roz­vi­nu­tej­šie ná­vyky, ktoré ho ro­bia me­nej kre­a­tív­nym
 • As­poň to tvrdí te­xaský pro­fe­sor psy­cho­ló­gie a mar­ke­tingu Art Mark­man
 • Zhr­nul štyri ná­vyky, ktoré by sme mali zme­niť ak chceme byť kre­a­tív­nejší

McDonald’s na ľudí vytiahol nečitateľné bilbordy, reťazec to urobil zámerne

 • Viktória Husarčíková
 • Mc­Do­nald’s je ce­lo­sve­tová sieť fast­fo­odo­vých re­štau­rá­cií, ktorú ti prav­de­po­dobne ne­mu­síme pred­sta­vo­vať
 • Do­sah a vplyv na veľké množ­stvo ľudí teda padlo veľmi vhod pri naj­nov­šej kam­pani, ktorú re­ťa­zec na­sa­dil na švéd­skom trhu
 • Out­do­orové no­siče sa re­ťa­zec roz­ho­dol vy­užiť na ší­re­nie os­vety ohľa­dom dys­le­xie

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.