Logo portálu Sketcher.sk

Chata pri rybníku, z ktorej výhľady uspokoja aj tých najnáročnejších

 • 18. septembra 2018
 • Veronika Bartosova
 • Ten­to­krát ti uká­žeme chatu na brehu ryb­níka, pri kto­rej sa ar­chi­tekti in­špi­ro­vali tra­dič­nými ry­bár­skymi útul­ňami
 • Na to, aby si re­la­xo­val ne­pot­re­bu­ješ lu­xusný dom s ví­riv­kou či sau­nou, dá sa to aj v prí­rode
 • Z ku­chyne si uži­ješ vý­hľad priamo na vodnú hla­dinu, rov­nako ako zo spálne a obý­vačky

V Miláne sa skoro utopil autobus, zachránil ho Spiderman

 • 17. septembra 2018
 • Veronika Bartosova
 • V Mi­láne sa skoro uto­pil au­to­bus
 • Ne­šlo však o do­pravnú ne­hodu, ale kam­paň k no­vej hre
 • Gu­e­rilla mar­ke­ting je spô­sob ne­kon­venč­nej a šo­ku­jú­cej pro­pa­gá­cie myš­lienky alebo pro­duktu

Apple is pohneval feministky. Problémom je nový iPhone

 • 16. septembra 2018
 • Viktória Husarčíková
 • Nový iP­hone XS je opäť o niečo väčší ako jeho pred­chodca
 • Prob­lém v tom vi­dia najmä brit­ské fe­mi­nis­tky
 • Apple podľa nich ne­be­rie do úbahy, že ženy majú men­šie ruky

Slovenka nechala prácu v banke a začala vyrábať štebotavé šperky

 • Veronika Bartosova
 • Danka v mi­nu­losti pra­co­vala ako ban­ková ana­ly­tička a ve­no­vala sa zlo­ži­tej­ším té­mam fi­nanč­ných tr­hov a ob­cho­do­va­nia
 • Už po­čas práce sa vý­roba šper­kov stala jej zá­ľu­bou, kto­rej sa ve­no­vala aj po­čas ma­ter­skej do­vo­lenky
 • Ak­tu­álne uro­bila zo svo­jej zá­ľuby biz­nis a jej šperky no­sia aj známe slo­ven­ské ženy z te­le­víz­nej ob­ra­zovky

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.