Logo portálu Sketcher.sk

Architektom sa podaril poriadny kúsok. Ukázali, že aj továreň môže vyzerať naozaj moderne

 • 21. januára 2019
 • Veronika Bartosova
 • Nové kan­ce­lár­ske pries­tory pre firmu, ktorá sa za­oberá vý­vo­jom tech­no­ló­gií pre hĺb­kové vŕ­ta­nie a fré­zo­va­nie po­mo­cou plazmy
 • Au­tori trans­for­mo­vali ne­ľahké za­da­nie (ad­mi­ni­stra­tíva ako sú­časť vý­rob­ného ob­jektu) do eko­no­micky efek­tív­nej a es­te­tic­kej po­doby
 • Nos­ným prv­kom pro­jektu je vy­tvo­re­nie kon­ti­nu­ál­neho spo­loč­ného pries­toru, na ktorý nad­vä­zujú jed­not­livé pra­covné zóny

Rekonštrukcia rodinného domu ťa dostane nielen zvonku, ale aj zvnútra

 • 19. januára 2019
 • Veronika Bartosova
 • Podľa za­cho­va­ných pod­kla­dov bol dom po­sta­vený v trid­sia­tych ro­koch dvad­sia­teho sto­ro­čia
 • V se­dem­de­sia­tych ro­koch však pre­šiel kom­plet­nou pre­stav­bou, čo sa pod­pí­salo najmä pod kom­pli­ko­vanú a ne­pre­hľadnú dis­po­zí­ciu prí­ze­mia
 • Pod­kro­vie bolo pred re­kon­štruk­ciou pre­važne ne­obytné a piv­ničné pries­tory s tech­nic­kým zá­ze­mím vo veľmi zlom stave

Inšpiratívna Slovenka učarovala svojimi ilustráciami klientom nielen na Slovensku, ale i vo svete

 • Veronika Bartosova
 • Janka Spi­šá­ková, ktorá tvorí pod me­nom Jana Spi­sak, uča­ro­vala svo­jou čier­no­bie­lou ab­s­trak­ciou ne­jed­nému kli­en­tovi
 • Ok­rem pes­trej au­tor­skej tvorby v jej port­fó­liu možno nájsť kli­en­tov ako Pet Farm Fa­mily (Su­šien­kovo), Kere, Fu­sakle, Mylo, The Sa­voy Ho­tel, Da Vin­cenzo Food and Wine Hall a mnoho ďal­ších
 • Popri kli­en­toch a ilus­trá­cii sme sa po­roz­prá­vali tiež o štú­diu v Ír­sku, či ži­vote za po­lár­nym kru­hom

Mexická aerolinka opäť provokuje Donalda Trumpa perfektnou reklamou

 • Viktória Husarčíková
 • Aero­Me­xico opäť pro­vo­kuje ame­ric­kého pre­zi­denta Do­nalda Trumpa
 • Vo svo­jej naj­nov­šej re­klame sa aero­linka opäť vy­jad­ruje k jeho od­su­dzo­va­niu Me­xi­ča­nov
 • Z ich strany však nejde o prvé po­dobné pod­pic­hnu­tie

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.