Logo portálu Sketcher.sk

Viacerí Slováci sa postavili za tolerantnosť v našej krajine spolu so značkou Absolut

 • Linda Cebrová
 • Kam­paň Slo­ven­sko žije všet­kými far­bami, kto­rej tvá­rou sa stala Slo­venka Na­tá­lia s af­ric­kými ko­reňmi, prišla s jas­ným cie­ľom
 • Uká­zať, že pes­trosť nám pri­stane a pre­bu­diť v Slo­vá­koch to­le­ran­ciu. A to sa aj po­da­rilo
 • Slo­váci sa po­sta­vili za ina­kosť a roz­ma­ni­tosť a vďaka nim Ab­so­lut pris­peje or­ga­ni­zá­cii Ľu­dia proti ra­sizmu su­mou 5 000 eur

5 naozaj kreatívnych reklám zo Slovenska, pri ktorých si zadávatelia poriadne uleteli

 • 15. novembra 2018
 • Linda Cebrová
 • Nie je nič lep­šie, ako na­vr­hnúť bil­bord, ktorý si ľu­dia so zá­uj­mom pre­čí­tajú, za­pa­mä­tajú, po­ba­via sa a na­ko­niec ho aj od­fo­tia a za­ve­sia na so­ciálne siete
 • Týmto znač­kám sa toto všetko po­da­rilo a ro­zo­smiali in­ter­net a aj všet­kých oko­lo­idú­cich ľudí

20 printov, ktoré sú dôkazom, že dobrá reklama nemusí byť sexistická

 • 14. novembra 2018
 • Jana Mikysová
 • Du­rex ako pop­redný vý­robca pre­zer­va­tí­vov ne­us­tále prek­va­puje skve­lou re­kla­mou
 • Či už ide o spoty alebo po­sty na so­ciál­nych sie­ťach, za­cho­vá­vajú si pri svo­jom mar­ke­tingu dô­vtip, čo je pri ich pro­dukte ne­vy­hnutné

Pokémon prichádza v prepracovanom hranom filme, ktorý vyzerá skvele

 • 13. novembra 2018
 • Linda Cebrová
 • Hraná adap­tá­cia pô­vodne vi­deo­her­ných prí­be­hov o Po­ké­mo­noch sa chystá do kín
 • Po­pu­lárny Pi­ka­chu v ňom na hlav­ného hr­dinu roz­práva hla­som Ry­ana Re­y­noldsa, kto­rého asi naj­lep­šie po­znáš ako pros­to­re­kého su­per­hr­dinu De­ad­po­ola

5 reklám, ktoré svojou silnou myšlienkou búrajú predsudky ľudí po celom svete

 • Veronika Bartosova
 • NIe­len Ab­so­lut vodka, ale aj ďal­šie značky či or­ga­ni­zá­cie dl­ho­dobo bo­jujú proti xe­no­fó­bii a pred­sud­kom, ktoré majú ľu­dia nie­len u nás, ale po ce­lom svete
 • My sme vy­brali nie­koľko kam­paní, ktoré upo­zor­ňujú na tému LGBT, bo­jujú proti ra­sizmu a ne­zná­šan­li­vosti
 • Kre­a­tív­com sa po­da­rilo túto myš­lienku ku ve­rej­nosti po­su­núť na­ozaj bra­vúr­nym spô­so­bom

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.