Logo portálu Sketcher.sk

Neďaleko Bratislavy vyrástla unikátna stavba, ktorá je skvelou ukážkou neštandardného bývania

 • 10. decembra 2018
 • Veronika Bartosova
 • Keď ar­chi­tekt robí pre seba, má mož­nosť vy­tvo­riť dielo, ktoré je jeho vlast­nou au­tor­skou vý­po­ve­ďou
 • V pre­zen­to­va­nom ob­jekte je to zrejmé. Au­tori (a je­den z nich zá­ro­veň aj po­u­ží­va­teľ) vo vzá­jom­nej zhode vy­tvo­rili dom a pro­stre­die, ktoré zhmot­ňuje ich ná­zor na jednu z mož­ných po­dôb bý­va­nia pre ne­zá­vis­lých kre­a­tív­nych ľudí

Ako sme klientovi prostredníctvom jednej súťaže zvýšili počet objednávok o 250 percent

 • 09. decembra 2018
 • Veronika Andorová

Silu ins­ta­gra­mo­vých sú­ťaží už dávno ne­treba pod­ce­ňo­vať. Sú jed­nou z mála fo­riem na­tív­nej ko­mu­ni­ká­cie, ktorá spĺňa brand awa­re­ness aj per­for­mance cieľ. Práve ko­la­bo­rá­ciu na sú­ťa­žiach so sil­nými ins­ta­gra­mo­vými úč­tami by podľa nás mala ab­sol­vo­vať každá značka. Preto sme sa roz­hodli vy­tvo­riť na túto tému prí­pa­dovú štú­diu, v kto­rej sa do­zvieš: prečo sú ins­ta­gra­mové sú­ťaže efek­tívne,… Čí­tať viac &ra­quo

Študentom sa nepáčila ich trieda, tak si ju vylepšili. Vďaka ich zelenej stene ich pozná celé Slovensko

 • 08. decembra 2018
 • Viktória Husarčíková
 • Traja štu­denti z Evan­je­lic­kého gym­ná­zia v Lip­tov­skom Mi­ku­láši ne­boli spo­kojní s vý­zo­rom ich triedy
 • Vzni­kol teda ná­pad po­sta­viť ze­lenú stenu – stenu z pa­liet, v kto­rej budú za­kom­po­no­vané iz­bové rast­liny
 • Pro­jekt po zre­a­li­zo­vaní vy­hral sú­ťaž Stre­doš­kol­skej od­bor­nej čin­nosti, ale aj pria­zeň ce­lej školy

Ľudia bez domova sa v mrazivej kampani prihovárajú Slovákom

 • 07. decembra 2018
 • Alexandra Valková
 • Zimná kam­paň OZ Va­gus je asi najm­ra­zi­vej­šia, akú ste kedy vi­deli
 • Ľu­dia bez do­mova sa cez Mi­ku­láš­sku rie­kanku pri­ho­vá­rajú ľu­ďom, od kto­rých po­tre­bujú po­moc
 • Zima pred­sta­vuje pre týchto ľudí to naj­ťaž­šie a naj­hro­zi­vej­šie ob­do­bie v roku
 • Po­môcť týmto ľu­ďom mô­žete buď jed­no­ra­zovo alebo im mô­žete pris­pie­vať ľu­bo­voľný prís­pe­vok každý me­siac
McDonald's

Digitálne kiosky v prevádzkach McDonald’s sú špinavšie ako verejné toalety

 • 06. decembra 2018
 • Richard Vitkovský
 • Ne­bez­pe­čie v po­dobe bak­té­rií číha na nás úplne všade. V brit­ských po­boč­kách Mc­Do­nald’s na­šli fe­kálne bak­té­rie na kaž­dom di­gi­tál­nom ki­osku
 • Vy­zerá to tak, že vina je na strane zá­kaz­ní­kov, ktorí za­ned­bá­vajú hy­gienu. Mc­Do­nald’s to­tiž disp­leje pra­vi­delne čistí de­z­in­fekč­nými roz­tokmi

Toto sú najúspešnejšie slovenské videá, ktoré s prehľadom kraľovali Youtubu v roku 2018

 • Linda Cebrová
 • Tento rok sa v lo­kál­nych You­Tube reb­ríč­koch hlási k slovu najmä slo­ven­ská tvorba
 • Prek­va­pivo, ra­per Se­par fi­gu­ruje na pr­vých dvoch prieč­kach ne­hu­dob­ného reb­ríčka, pri­čom obe vi­deá vznikli pod tak­tov­kou You­Tube ka­nála Ba­štrng
 • Ide o pro­jekt  Mi­chala Ku­bov­číka, ktorý sa snaží pri­blí­žiť žia­kom škol­ské učivo.

10 obalov, ktoré sa pýšia dizajnom, na ktorý nikdy nezabudneš

 • Veronika Bartosova
 • Ur­čite aj ty po­znáš ten po­cit, keď sa ti do rúk do­stane pro­dukt za­ba­lený v obale, ktorý je ná­pa­ditý a ne­uve­ri­teľne ta po­baví či in­špi­ruje
 • Nie­kedy už po­tom nie je dô­le­žitý ani sa­motný jeho ob­sah. A na nie­koľko ta­kých sme na­ra­zili a vy­brali 10, ktoré ti uká­žeme v tomto článku

Lidl dáva zbohom igelitkám. Reťazec vraj ušetrí 125 ton plastu ročne

 • 05. decembra 2018
 • Veronika Bartosova
 • Na Slo­ven­sku ešte stále pri­padá na jed­ného oby­va­teľa ročne oveľa viac plas­to­vých ta­šiek, ako je prie­merná spot­reba ob­čana EÚ
 • Už čo­skoro bude malá plas­tová ige­litka mi­nu­los­ťou v jed­nom zo slo­ven­ských re­ťaz­cov
 • Túto in­for­má­ciu ozná­mil re­ťa­zec Lidl na svo­jom Fa­ce­bo­oku so slo­vami a ob­ráz­kom, že toto je po­sledná 9 cen­tová ige­li­tová Lidl taška

Boli sme na najväčšej konferencii o digitálnom marketingu a dozvedeli sme sa tam jednu dôležitú vec

 • 04. decembra 2018
 • Veronika Bartosova
 • Pred pár dňami pre­behla naj­väč­šia kon­fe­ren­cia o di­gi­tál­nom mar­ke­tingu na Slo­ven­sku – Di­gi­tal RU­LEZZ 2018 – The Ga­me­chan­ger
 • Tento rok sa kon­fe­ren­cia odo­hrala v Sta­rej trž­nici v Bra­ti­slave. Na hlav­nom pó­diu sa vy­s­trie­dalo 18 reč­ní­kov zo Slo­ven­ska, Čiech a za­hra­ni­čia
 • Pred­nášky boli veľmi pes­tré o čom svedčí aj to, že po­čas kon­fe­ren­cie sa sk­lo­ňo­valo nie­len AR, VR, chat­boti, lo­veb­rand ale aj fa­lošné účty na Fa­ce­bo­oku, po­la­ri­zá­cia spo­loč­nosti a spo­mí­nal sa i Ján Ku­ciak

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.