Logo portálu Sketcher.sk

hotel

Luxusný hotel, ktorý je niečim iný ako tie, v ktorých si býval doposiaľ

 • 17. februára 2019
 • Richard Vitkovský
 • Česi sa ve­dia na­ozaj ba­viť. V Brne to­tiž majú lu­xusný ho­tel, ktorý po­núka omnoho viac než len ty­pické a nudné uby­to­va­nie
 • Hos­tia sa to­tiž môžu pre­vte­liť do rôz­nych rolí a za­žiť mnohé dob­ro­druž­stvá. Jedná sa priam o fil­mový zá­ži­tok
 • Ako tieto dob­ro­druž­stvá ná­sledne skon­čia je len a len na nich. V ho­teli to­tiž ne­náj­deš per­so­nál

McDonald’s si strieľa z luxusnej módnej značky pomocou svojich hranolčekov

 • Viktória Husarčíková
 • Po­dob­nosť mód­nych kús­kov s re­ál­nymi ve­cami vie byť často veľmi zá­bavná
 • Po­tvr­dzuje to aj značka Mc­Do­nald’s, ktorá upo­zor­ňuje na na­ozaj vtipnú sku­toč­nosť
 • Ich obaly na hra­nol­čeky sa to­tiž ná­padne po­do­bajú na to­pánky značky Ba­len­ciaga

Najkrajšie domy, aké sme našli pri potulkách Bratislavou

 • 16. februára 2019
 • Linda Cebrová
 • Sé­ria foto prí­be­hov z Bra­ti­slavy po­kra­čuje vý­be­rom najk­raj­ších do­mov, ktoré mô­žeme v hlav­nom meste ob­di­vo­vať
 • Sna­žili sme sa vy­brať „bežné“ obytné domy, skôr ako mú­zeá či pa­láce
 • Via­ceré z nich žiaľ mo­men­tálne ne­spĺňajú svoj účel, prí­padne len mi­ni­málne
 • Na­priek tomu mô­žeme vi­dieť ich krásu sláv­nej­ších dní a dú­fať, že jed­ného dňa im bude na­vrá­tená
 • Tak čo, sú­hla­síš s na­ším vý­be­rom?

Kotlebove bilbordy dostali stopku, pomohla petícia mimovládiek

 • 12. februára 2019
 • Soňa Otajovičová
 • Bil­bordy Ma­riana Kot­lebu chceli dať stopku LGBTI
 • Mi­mo­vlád­nym or­ga­ni­zá­ciám sa po­da­rilo vy­zbie­rať 15-ti­síc pod­pi­sov za ich od­strá­ne­nie
 • Spo­loč­nosť Euro­AWK ich na­hradí inými
buger king

Burger King predstavil najdepresívnejšiu reklamu, akú si kedy videl

 • Richard Vitkovský
 • Bur­ger King je známy tým, že pri re­kla­mách ide svo­jou vlast­nou ces­tou a s ob­ľu­bou a „pi­chá“ do kon­ku­ren­cie
 • Na­po­sledy to uká­zal po­čas Su­per Bo­wlu, kde pred­sta­vil re­klamu s le­gen­dár­nym umel­com Andy War­ho­lom
 • Na prek­va­pe­nie to ne­po­mohlo a re­klama sa stala pre­pa­dá­kom. Bur­ger King sa preto roz­ho­dol od­po­ve­dať dep­re­sív­nou re­kla­mou

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.