Logo portálu Sketcher.sk

Spojením módy a žurnalistiky vznikli trefné vianočné svetre, ktoré poukazujú na najväčšie problémy sveta

 • 18. decembra 2018
 • Miroslav Lukáč
 • Via­noce sú ob­do­bím, ktoré si užíva aj ten naj­väčší od­porca sviat­kov ako ta­kých
 • To je ide­álna prí­le­ži­tosť na to, aby sa zvý­raz­nili veci, na ktoré ne­treba za­bú­dať ani po­čas sviat­kov
 • Ide­álny spô­sob na­šli hel­sin­ské no­viny, keď spo­jili žur­na­lis­tiku a módu do skve­lých pro­duk­tov

Ľudia postujú „nelegálne“ stavebné techniky z Lega, ktoré sú geniálne

 • Richard Vitkovský
 • Fa­rebné kocky sta­veb­nice Lego sprí­jem­ňo­vali ob­do­bie det­stva tak­mer kaž­dému
 • Do­konca možno smelo tvr­diť, že pris­peli k po­riad­nemu roz­voju na­šej kre­a­ti­vity
 • V prie­behu ro­kov sa ob­ja­vili nové tech­niky skla­da­nia, ktoré tvoje maj­strov­stvo za­ru­čene roz­ší­ria

23 rokov skrývali Simpsonovci tajomstvo, ktoré si nevšimli ani zarytí fanúšikovia

 • 15. decembra 2018
 • Veronika Bartosova
 • Na túto sku­toč­nosť upo­zor­nil re­ži­sér kul­to­vého se­riálu, ktorí ľu­dia mi­lujú už pek­ných pár ro­kov
 • Pre­šľap, ktorý si do­po­siaľ ne­všimli ani tí naj­ver­nejší fa­nú­ši­ko­via, zve­rej­nil na svo­jom Twit­teri až dnes
 • Je jasné, že aj na­priek tomu, ni­kto z ľudí na se­riál ne­za­nev­rie
Ruavieja

Táto kampaň ťa chytí za srdce. Vyzýva na bojkot mobilných telefónov

 • 13. decembra 2018
 • Richard Vitkovský
 • Ľu­dia trá­via s blíz­kymi čo­raz me­nej času. Väč­ši­nou ko­mu­ni­kujú pro­stred­níc­tvom mo­bil­ných te­le­fó­nov a na so­ciál­nych sie­ťach
 • Ne­uve­do­mujú si pri­tom o aký vzácny čas a zá­žitky pri­chá­dzajú. Práve preto vznikla kam­paň, ktorú spus­tila špa­niel­ska značka li­kéru Ru­avieja
 • Vý­sled­kom je we­bová stránka pod­po­rená emo­tív­nym vi­deom, ktoré ťa ur­čite pri­núti za­mys­lieť sa

Kritik spoločnosti Airbnb sa jej rozhodol konkurovať s etickou verziou s názvom FairBnB

 • 11. decembra 2018
 • Richard Vitkovský
 • Služba Airbnb spô­so­bila vo svete po­riadny ura­gán. Tu­risti si prídu na lacné uby­to­va­nie kde­koľ­vek na svete
 • Aj na­oko do­ko­nalá služba má však svoje tie­nisté stránky. Do­chá­dza k po­ru­šo­va­niu zá­ko­nov a obo­ha­co­va­niu ma­lej sku­piny po­sky­to­va­te­ľov uby­to­va­nia
 • Práve preto by mala vznik­núť do­ko­na­lej­šia ob­doba s náz­vom FairBnB

Taxislužba sa perfektne chytila toho, že v New Yorku nepremáva linka metra

 • Viktória Husarčíková
 • V mes­tách ako je New York pred­sta­vuje metro pra­vi­delný spô­sob pre­pravy pre ti­sícky ľudí
 • Na zde­se­nie oby­va­te­ľov mest­skej časti Bro­ok­lyn sa ich linka L bude pre­rá­bať dl­hých 15 me­sia­cov
 • Táto ta­xis­lužba sa však ih­neď cho­pila per­fekt­nej re­klam­nej prí­le­ži­tosti

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.