Logo portálu Sketcher.sk

Moderná usadlosť, do ktorej cez okná vstupuje poriadny kus prírody

 • 22. októbra 2018
 • Veronika Bartosova
 • Dom a sto­dola vznikli na pô­do­rys­nej stope star­šej usad­losti v ma­lej obci Staré Bříště na Vy­so­čine
 • Ar­chi­tekti do­slovne ne­ko­pí­rujú ty­po­ló­giu, tva­ros­lo­vie či de­kor miest­nej ľu­do­vej ar­chi­tek­túry. Voľne však po­kra­čujú v du­chu ove­re­ných prin­cí­pov

Štúrovci opäť ožili, predávajú poctivé produkty pre slovenský reťazec

 • Veronika Bartosova
 • Kauf­land sta­vil na ne­tra­dič­ných in­flu­en­ce­rov, na­miesto po­pu­lár­neho Goga či Ex­plo­iteda, v kam­pani spo­lu­pra­cuje so Štú­rov­cami
 • Snaží sa tak upria­miť po­zor­nosť na tra­dičné a poc­tivé pro­dukty, ktoré po­chá­dzajú zo Slo­ven­ska
 • Re­ťa­zec ich po­núka pod no­vou znač­kou Z lásky k tra­dí­cii

Vydarený obalový dizajn zo Slovenska, ktorým sa môžeme chváliť aj v zahraničí

 • Veronika Bartosova
 • Ur­čite ste vi­deli už veľa ori­gi­nál­nych oba­lov sve­to­vých pro­duk­tov, ktoré boli tak­mer zau­jí­ma­vej­šie ako sa­motný pro­dukt
 • Na Slo­ven­sku máme však tiež množ­stvo vý­rob­cov, ktorí svoje ori­gi­nálne pro­dukty ba­lia do ešte ori­gi­nál­nej­ších oba­lov
 • Teda hlavne di­zaj­né­rov, ktorí tieto obaly vy­mys­leli

Kaviarne na strednom Slovensku, ktoré by mal navštíviť každý kávopič

 • Veronika Bartosova
 • Ne­dávno sme si po­svie­tili na ka­viarne zá­pad­ného aj vý­chod­ného Slo­ven­ska
 • Ten­to­raz sme sa po­zreli na stredné Slo­ven­sko a vy­brali sme pre pre teba miesta, ktoré by pri náv­števe Ban­skej Bys­trice alebo Ži­liny ne­mal vy­ne­chať žiadny mi­lov­ník kávy

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.