Logo portálu Sketcher.sk

Čo má spoločné futbalový klub Real Madrid a tento ultramoderný pisoár?

 • 11. novembra 2018
 • Viktória Husarčíková
 • Po­znáš ten po­cit, keď ideš na šta­di­óne na zá­chod a zdá sa, že v rade stojí celá tri­búna?
 • Špa­niel­ske fut­ba­lové kluby si tento jav všimli a roz­hodli sa ho zvý­hod­niť
 • Na pi­so­áre na­in­šta­lo­vali te­le­ví­zie, slú­žiť by však mali len na pre­hrá­va­nie re­klám

Tieto potraviny posunuli bezodpadový životný štýl na nový level

 • Viktória Husarčíková
 • Eko­lo­gicky pri­ja­teľ­nej­šie na­ku­po­va­nie sa s kaž­dým ro­kom čo­raz viac roz­máha
 • Podľa ná­zoru mno­hých je od­po­ve­ďou na prí­liš veľké množ­stvo plas­tov zero-waste ži­votný štýl
 • Po no­vom ho pod­po­rili aj tieto po­tra­viny zo se­ver­ného Lon­dýna

Značky, ktoré svojim dokonalým dizajnom oslavujú slovenské tradície

 • Veronika Bartosova
 • Slo­ven­ský folk­lór sa vra­cia do módy a v po­sled­ných ro­koch za­žíva do­slova boom
 • Pre­sved­čia ťa o tom aj na­sle­du­júce slo­ven­ské značky, ktoré prišli s ori­gi­nál­nym kon­cep­tom
 • Di­zajn svo­jich pro­duk­tov pris­pô­so­bili ak­tu­ál­nemu folk­lór­nemu trendu a vy­tvo­rili tak je­di­nečné spo­je­nie sú­čas­ného ume­nia s mo­tí­vom, ktorý po­znajú aj naše ba­bičky

6 skvelých kaviarní, ktoré milujú ľudia na Liptove

 • Viktória Husarčíková
 • Lip­tov je do­mo­vom nád­her­nej prí­rody, zvy­kov a aj pre­vá­dzok, ktoré by si tu možno ne­ča­kal
 • Po­svie­tili sme si na ka­viarne v dvoch naj­väč­ších mes­tách – v Ru­žom­berku a v Lip­tov­skom Mi­ku­láši
 • Vy­brali sme 6 naj­lep­ších, ktoré sa pri po­tul­kách týmto nád­her­ným kra­jom roz­hodne oplatí nav­ští­viť

20 poriadne vtipných ukážok, pri ktorých si povieš, že dizajnér totálne zlyhal

 • 09. novembra 2018
 • Veronika Bartosova
 • Od zrkad­lo­vého stropu na to­ale­tách po až po ino­va­tívny zá­mok na po­suv­ných dve­rách
 • Tieto ve­selé faily uka­zujú, že di­zaj­néri sú vždy len malý krô­čik od úpl­ného zly­ha­nia
 • Tieto fotky ob­sa­hujú nie­ktoré z naj­zá­bav­nej­ších prí­kla­dov ich práce, ktoré do­ka­zujú dô­le­ži­tosť kaž­dého ma­lého de­tailu.

Britské letisko opäť dojíma svet svojou vianočnou kampaňou

 • Mária Ambrozová
 • Už tretí rok po sebe naj­vy­ťa­že­nej­šie le­tisko Európy roz­tápa srd­cia fa­nú­ši­kov po ce­lom svete svo­jou via­noč­nou re­kla­mou
 • Hlavnú úlohu tu hrá dvo­j­ica ply­šo­vých med­ve­ďov
 • Toh­to­ročný vý­tvor lon­dýn­skej agen­túry Ha­vas opäť za­žia­ril

Bratislava otvorila pre verejnosť zdevastované kúpele v centre mesta

 • 08. novembra 2018
 • Lenka Sidorová
 • Kú­pele Gröss­ling v cen­tre Bra­ti­slavy sú v ka­ta­stro­fál­nom stave
 • Mesto už vy­čle­nilo pe­niaze na ich re­kon­štruk­ciu, ľu­dia sa v nich opäť budú môcť kú­pať
 • Pries­tory na tri dni sprí­stup­nili ve­rej­nosti

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.