Logo portálu Sketcher.sk

Maja a Lucia zbierajú príbehy o našich rodákoch, chcú aby boli inšpiráciou najmä pre mladšie ročníky

 • Mária Ambrozová
 • Dve ši­kovné pod­ni­ka­teľky, spo­jili hlavy do­kopy a pra­cujú na pro­jekte ve­no­va­nom tým naj­men­ším
 • Na svete je už pä­tica in­špi­ra­tív­nych prí­be­hov o zná­mych Slo­ven­kách, ktoré majú in­špi­ro­vať ďal­ších
 • Do­pl­nené sú o ori­gi­nálne ilus­trá­cie de­sia­tok umel­cov
 • Svoj vlastný prí­beh tu má aj Zu­zana Ča­pu­tová, podľa prie­bež­ných pries­ku­mov ho­rúca kan­di­dátka na pre­zi­dentku Slo­ven­skej re­pub­liky

Bilbord, ktorý predáva erotickú pomôcku, búra predsudky aj vďaka skvelému sloganu

 • Richard Vitkovský
 • Za­tiaľ čo muži sa veľmi radi po­chvá­lia svo­jimi zá­žit­kami so svojho in­tím­neho ži­vota, u žien je to oveľa me­nej in­ten­zívne
 • S eman­ci­pá­ciou sa však ot­vá­ranú nové ob­zory. Pred­sa­len, ak je spo­loč­nosť na­učená po­ze­rať sa na muž­skú a žen­skú se­xu­alitu cez roz­dielne oku­liare po mnoho de­sať­ročí, zmena ne­príde zo dňa na deň

Tento rodinný dom ti postavia za jeden deň, je príkladom nízkonákladového bývania

 • 19. marca 2019
 • Veronika Bartosova
 • Mo­du­lárna vý­stavba nie je vo svete, ani u nás žiad­nou no­vin­kou
 • V Česku a na Slo­ven­sku je via­cero mož­ností, ako sa v krát­kom čase do­stať k vlast­nému a do­stup­nému bý­va­niu
 • Mo­du­lárny sta­vebný sys­tém za­čí­name po­zvoľna vní­mať aj v inej ro­vine, ako len pre rýchly a prak­tický spô­sob vý­stavby bez akej­koľ­vek ar­chi­tek­to­nic­kej kva­lity
 • Vzni­kajú stavby, ktoré pô­vodný vý­znam mo­du­lár­neho sta­veb­ného sys­tému po­stupne po­sú­vajú za ob­vyklé hra­nice úče­lo­vého vy­uží­va­nia
 • Cena tohto domu je 120 000 eur

Slováci vytvorili nevšednú značku, ktorá spája históriu s moderným dizajnom

 • Linda Cebrová
 • Módny biz­nis za­lo­žený na lo­kál­nej té­ma­tike sa dnes na­ozaj nosí
 • Niet preto divu, že sa do tohto po­ni­ka­nia púšťa čo­raz viac Slo­vá­kov
 • Na trhu sa však pre­sa­dia len tí na­jo­ri­gi­nál­nejší
 • Me­dzi nich ur­čite patrí aj značka ONA­QUE, za kto­rou stoja Vik­tor a Ma­riana

Bývanie na sídlisku ako ho nepoznáme: Veľkorysé, otvorené, s rozsiahlou terasou

 • 17. marca 2019
 • Veronika Bartosova
 • Ar­chi­tekti stáli pred ne­ľah­kou úlo­hou pre­stavby veľ­kého me­zo­ne­to­vého bytu
 • In­te­riér, ktorý vzni­kal pre mladú ro­dinu s troma deťmi, za­berá dve naj­vyš­šie pod­la­žia domu v Dúb­ravke
 • Hlav­nou pred­nos­ťou pô­vod­ného pries­toru v pät­násť­roč­nej by­tovke bola veľ­ko­rysá obytná plo­cha a strešná te­rasa s vý­me­rou 120 m2
 • Na­priek tomu, že sa tiahne po­zdĺž ce­lého ustú­pe­ného pod­la­žia, bola pô­vodne prí­stupná len z dvoch izieb

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.