Logo portálu Sketcher.sk

Baudelaire bar, miesto, za ktoré by sa nehanbil ani samotný básnik

 • 24. septembra 2018
 • Veronika Bartosova
 • Bu­ko­wski bar má sú­ro­denca, ktorý jeho ma­ji­te­lia ot­vo­rili na jed­nej z naj­frek­ven­to­va­nej­ších ulíc v Bra­ti­slave
 • Bau­de­laire bar je iný, ale aj na­priek tomu si so se­bou ne­sie prvky, ktore náj­deš aj v pr­vej pre­vádzke
 • A my sme sa pý­tali, kto stojí za jeho di­zaj­nom, ná­po­jo­vým lís­tkom a ako sa no­vá­či­kovi darí

Bratislavská hrádza pre cyklistov a korčuliarov je oblepená textilom

 • Veronika Bartosova
 • Za všetko môže re­klamná kam­paň, ktorá ľudí volá na naj­väčší vý­tvarný pro­jekt v stred­nej Európe
 • Vý­stavu Tex­tile Art of To­day mô­žeš do 11. no­vem­bra vi­dieť v Da­nu­biane
 • Spolu s agen­tú­rou Cube hľadá nové cesty, ako pri­lá­kať ľudí na ume­nie

Eduscho prichádza s pokračovaním kampane. Opäť s Evou Mázikovou

 • Veronika Bartosova
 • Ob­ľú­bená značka Edus­cho pred­sta­vuje novú mletú kávu Edus­cho Ara­bica Ele­gante
 • Túto no­vinku s ne­oča­ká­va­nou chu­ťou do­mova, s kto­rou vstú­pila na 100 % Ara­bica trh, ko­mu­ni­kuje opäť pro­stred­níc­tvom re­klam­nej kam­pane so spe­váč­kou Evou Má­zi­ko­vou
 • Zá­ro­veň značka pri­chá­dza s no­vými, mo­der­nými ba­le­niami pre celý sor­ti­ment káv Edus­cho

Dve prevádzky sa po kampani Absolutky rozhodli, že ju už viac predávať nebudú

 • Veronika Bartosova
 • Kam­paň Ab­so­lut vodky, ktorú pred­sta­vila pred pár dňami, pri­niesla množ­stvo po­zi­tív­nych ohla­sov
 • Av­šak značka sa na so­ciál­nej sieti stretla aj s množ­stvom ne­ga­tív­nych re­ak­cií
 • A ak­tu­álne sa na in­ter­nete ob­ja­vili aj dve pre­vádzky, ktoré sa roz­hodli, že skon­čia s jej pre­da­jom

5 obľúbených slovenských influenceriek, ktoré milujú nielen ženy

 • 23. septembra 2018
 • Veronika Bartosova
 • Stále sa ho­vorí o in­flu­en­ce­roch a in­flu­en­ceri sú stále jed­ným zo spsô­so­bov ako zvi­di­teľ­niť svoju značku
 • In­flu­en­cer vo vše­obec­nosti ovyp­lyv­ňuje ná­zory ľudí, hlavne tých mla­dých. Čo sa týka diev­čat, tie rady pri­hlia­dajú na ná­zor ich ob­ľú­be­ných vzo­rov
 • Na Slo­ven­sku sú mo­men­tálne na­job­ľú­be­nej­šie tieto

6 skvelých kaviarní, ktoré nájdeš na Liptove a chytia ťa za srdce

 • Viktória Husarčíková
 • Lip­tov je do­mo­vom nád­her­nej prí­rody, zvy­kov a aj pre­vá­dzok, ktoré by si tu možno ne­ča­kal
 • Po­svie­tili sme si na ka­viarne v dvoch naj­väč­ších mes­tách – v Ru­žom­berku a v Lip­tov­skom Mi­ku­láši
 • Vy­brali sme 6 naj­lep­ších, ktoré sa pri po­tul­kách týmto nád­her­ným kra­jom roz­hodne oplatí nav­ští­viť

7 starých československých reklám, pri ktorých sa zabavíš

 • Viktória Husarčíková
 • S ná­ras­tom pro­duk­tov na trhu sa kaž­dým ro­kom zvy­šuje aj po­čet re­klám
 • Pri hro­made vi­deí, spo­tov a kam­paní si však dnes už nik ne­spo­me­nie na staré re­klamy z mi­nu­lého sto­ro­čia
 • Pri­ná­šame ti tie naj­lep­šie zo sta­rej dob­rej te­le­víz­nej re­klamy

Areál bývalej bratislavskej Cvernovky už ožíva. Pozri sa, ako to tam vyzerá

 • 22. septembra 2018
 • Veronika Bartosova
 • Areál bý­va­lej Bra­ti­slav­skej cver­no­vej to­várne sa v blíz­kej bu­dúc­nosti zmení na štvrť s pre­vlá­da­jú­cou fun­kciou bý­va­nia
 • V území, kto­rého do­mi­nan­tou je pa­miat­kovo chrá­nená Pra­dia­reň, bola ne­dávno do­kon­čená prvá re­a­li­zá­cia
 • Nie­kdaj­šia ro­bot­nícka uby­tovňa v se­ve­ro­vý­chod­nom ná­roží prie­my­sel­ného bloku, na Pá­rič­ko­vej ulici, zme­nila svoju fun­kciu a bola nad­sta­vaná o dve pod­la­žia

Ľudia na internete zdieľajú šialene vtipné zábery ich povolaní, ktoré našli vo fotobankách

 • Veronika Bartosova
 • Zá­bery, kto­rými dis­po­nujú fo­to­banky sú vo vše­obec­nosti nie­kedy až tak do­ko­nalé, že sú zá­ro­veň aj ne­re­álne
 • Dô­kaz náj­deš aj na na­sle­du­jú­cich fo­to­gra­fiách, ktoré po­u­ží­va­te­lia za­čali zve­rej­ňo­vať vo svo­jich pro­fi­loch na so­ciál­nych sie­ťach s hash­ta­gom #BatS­tockP­ho­to­sOf­My­Job

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.