Logo portálu Sketcher.sk

Študent vytvoril obaly pre Durex, prirovnal ich k zdravému jedlu

 • 19. septembra 2018
 • Veronika Bartosova
 • Re­klamná škola ACC Gran­not má na­ozaj ši­kov­ných štu­den­tov
 • Tí vy­tvá­rajú práce, ktoré vždy majú hlavu aj pätu, ale táto kam­paň sa po­da­rila ob­zvlášť
 • Na­ko­niec sa do­stala až na web, ktorý in­špi­ruje kre­a­tív­cov ce­lého sveta

10 reklám, na ktoré nezabudneš, aj keby si chcel

 • Filip Tkáč
 • Te­le­vízne re­klamy sa stali bež­nou nášho ži­vota, denne mô­žeme vi­dieť nové a nové pro­dukty, ktoré na nás re­klamný prie­my­sel chŕli
 • No nie­ktoré z nich sa člo­veku za­ryjú do pa­mäte, či už svo­jou po­zi­ti­vi­tou alebo ne­sku­toč­nou otrav­nos­ťou
 • A my sme nie­koľko ta­kých vy­brali a ok­rem nás na ne ur­čite ni­kdy ne­za­bud­neš ani ty

Chata pri rybníku, z ktorej výhľady uspokoja aj tých najnáročnejších

 • Veronika Bartosova
 • Ten­to­krát ti uká­žeme chatu na brehu ryb­níka, pri kto­rej sa ar­chi­tekti in­špi­ro­vali tra­dič­nými ry­bár­skymi útul­ňami
 • Na to, aby si re­la­xo­val ne­pot­re­bu­ješ lu­xusný dom s ví­riv­kou či sau­nou, dá sa to aj v prí­rode
 • Z ku­chyne si uži­ješ vý­hľad priamo na vodnú hla­dinu, rov­nako ako zo spálne a obý­vačky

V Miláne sa skoro utopil autobus, zachránil ho Spiderman

 • 17. septembra 2018
 • Veronika Bartosova
 • V Mi­láne sa skoro uto­pil au­to­bus
 • Ne­šlo však o do­pravnú ne­hodu, ale kam­paň k no­vej hre
 • Gu­e­rilla mar­ke­ting je spô­sob ne­kon­venč­nej a šo­ku­jú­cej pro­pa­gá­cie myš­lienky alebo pro­duktu

Apple is pohneval feministky. Problémom je nový iPhone

 • 16. septembra 2018
 • Viktória Husarčíková
 • Nový iP­hone XS je opäť o niečo väčší ako jeho pred­chodca
 • Prob­lém v tom vi­dia najmä brit­ské fe­mi­nis­tky
 • Apple podľa nich ne­be­rie do úbahy, že ženy majú men­šie ruky

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.