Logo portálu Sketcher.sk

Plastový odpad sa dá zúžitkovať aj inak. Holandská spoločnosť z neho vytvára pouličný nábytok

 • 21. januára 2019
 • Richard Vitkovský
 • Množ­stvo plas­to­vého od­padu ne­us­tále na­rastá. Na dru­hej strane sa však aj ta­kýto plast dá vy­užiť
 • Po­merne mladá ho­land­ská spo­loč­nosť The New Raw sa roz­hodla plas­tový od­pad pre­me­niť na po­u­ličný ná­by­tok
 • Vý­sled­kom sú fan­tas­tické vý­tvory, ktoré budú skráš­ľo­vať grécke mesto So­lún

Rekonštrukcia rodinného domu ťa dostane nielen zvonku, ale aj zvnútra

 • 19. januára 2019
 • Veronika Bartosova
 • Podľa za­cho­va­ných pod­kla­dov bol dom po­sta­vený v trid­sia­tych ro­koch dvad­sia­teho sto­ro­čia
 • V se­dem­de­sia­tych ro­koch však pre­šiel kom­plet­nou pre­stav­bou, čo sa pod­pí­salo najmä pod kom­pli­ko­vanú a ne­pre­hľadnú dis­po­zí­ciu prí­ze­mia
 • Pod­kro­vie bolo pred re­kon­štruk­ciou pre­važne ne­obytné a piv­ničné pries­tory s tech­nic­kým zá­ze­mím vo veľmi zlom stave

Inšpiratívna Slovenka učarovala svojimi ilustráciami klientom nielen na Slovensku, ale i vo svete

 • Veronika Bartosova
 • Janka Spi­šá­ková, ktorá tvorí pod me­nom Jana Spi­sak, uča­ro­vala svo­jou čier­no­bie­lou ab­s­trak­ciou ne­jed­nému kli­en­tovi
 • Ok­rem pes­trej au­tor­skej tvorby v jej port­fó­liu možno nájsť kli­en­tov ako Pet Farm Fa­mily (Su­šien­kovo), Kere, Fu­sakle, Mylo, The Sa­voy Ho­tel, Da Vin­cenzo Food and Wine Hall a mnoho ďal­ších
 • Popri kli­en­toch a ilus­trá­cii sme sa po­roz­prá­vali tiež o štú­diu v Ír­sku, či ži­vote za po­lár­nym kru­hom

Mexická aerolinka opäť provokuje Donalda Trumpa perfektnou reklamou

 • Viktória Husarčíková
 • Aero­Me­xico opäť pro­vo­kuje ame­ric­kého pre­zi­denta Do­nalda Trumpa
 • Vo svo­jej naj­nov­šej re­klame sa aero­linka opäť vy­jad­ruje k jeho od­su­dzo­va­niu Me­xi­ča­nov
 • Z ich strany však nejde o prvé po­dobné pod­pic­hnu­tie

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.