Logo portálu Sketcher.sk

Bratislava má prvú kancelársku budovu s vlastným foodcourtom

 • 19. novembra 2018
 • Veronika Bartosova
 • Wes­tend Plazza pri­ne­sie do lo­ka­lity 33 000 m2 kan­ce­lár­skych pries­to­rov naj­vyš­ších štan­dar­dov
 • Špe­ci­fi­kom pro­jektu je jedna z naj­väč­ších pod­la­ho­vých vý­mer sa­mos­tat­ného po­scho­dia na trhu

Reklamné omyly zo Slovenska, ktoré by mal vidieť každý marketér

 • Jana Mikysová

Nie všetko je v mar­ke­tingu alebo re­klame o do­ko­na­lých kam­pa­niach, na kto­rých pra­cujú špe­cia­listi. Aj na Slo­ven­sku mô­žeš vi­dieť vše­ličo. My sme pre teba vy­brali 8  mar­ke­tin­go­vých omy­lov, ktoré sa po­da­rili znač­kám na Slo­ven­sku.

Je toto najlepšia vianočná reklama roku 2018?

 • 18. novembra 2018
 • Viktória Husarčíková
 • Via­noce sú už za ro­hom a tak sa znova za­čína aj kaž­do­ročný boj o naj­lep­šiu svia­točnú re­klamu
 • Len pred­ne­dáv­nom sme ťa in­for­mo­vali o dlho oč­ká­va­nom spote na ob­chodný dom John Le­wis
 • Do hry však pred­ne­dáv­nom vstú­pil aj úplne iný ob­chodný dom

Nechala prácu v banke a zo šperkov si urobila úspešný biznis na plný úväzok

 • Veronika Bartosova
 • Danka v mi­nu­losti pra­co­vala ako ban­ková ana­ly­tička a ve­no­vala sa zlo­ži­tej­ším té­mam fi­nanč­ných tr­hov a ob­cho­do­va­nia
 • Už po­čas práce sa vý­roba šper­kov stala jej zá­ľu­bou, kto­rej sa ve­no­vala aj po­čas ma­ter­skej do­vo­lenky
 • Ak­tu­álne uro­bila zo svo­jej zá­ľuby biz­nis a jej šperky no­sia aj známe slo­ven­ské ženy z te­le­víz­nej ob­ra­zovky

Trenčín investoval do obnovy námestia takmer 3 milióny eur, toto je výsledok

 • Veronika Bartosova
 • V máji bolo v Tren­číne sláv­nostne ot­vo­rené zre­kon­štru­ované Mie­rové ná­mes­tie, ktoré je zá­ro­veň cen­trom Mest­skej pa­miat­ko­vej re­zer­vá­cie
 • Práce boli re­a­li­zo­vané podľa pro­jektu br­nian­skeho Ate­li­éru RAW, ktorý vzi­šiel z ot­vo­re­nej ur­ba­nis­ticko-ar­chi­tek­to­nic­kej sú­ťaže
 • Sú­ťaž mesto vy­hlá­silo ešte v roku 2007, po­rota vy­be­rala zo šty­roch ná­vrhov. Cesta k re­a­li­zá­cii však ne­bola pria­mo­čiara

Viacerí Slováci sa postavili za tolerantnosť v našej krajine spolu so značkou Absolut

 • Linda Cebrová
 • Kam­paň Slo­ven­sko žije všet­kými far­bami, kto­rej tvá­rou sa stala Slo­venka Na­tá­lia s af­ric­kými ko­reňmi, prišla s jas­ným cie­ľom
 • Uká­zať, že pes­trosť nám pri­stane a pre­bu­diť v Slo­vá­koch to­le­ran­ciu. A to sa aj po­da­rilo
 • Slo­váci sa po­sta­vili za ina­kosť a roz­ma­ni­tosť a vďaka nim Ab­so­lut pris­peje or­ga­ni­zá­cii Ľu­dia proti ra­sizmu su­mou 5 000 eur

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.