Logo portálu Sketcher.sk

Ikea opäť perfektne propaguje svoje produkty, tentokrát vtipkuje so závesom

 • 18. októbra 2018
 • Veronika Bartosova
 • Tak, ako do­káže Ikea pre­dať s po­riad­nou dáv­kou vtipu svoj pro­dukt, ne­do­káže len tak ho­cikto
 • Po po­hovke, ktorú značka vtipne pro­pa­go­vala po­čas Maj­strovs­tiev sveta vo fut­bale, pri­chá­dza s no­vým vi­zu­álom
 • V rámci po­du­ja­tia Fas­hion LIVE! pro­pa­guje svoj spr­chový zá­ves, z kto­rého uro­bila šaty

Vytvorili sme najúspešnejšiu letnú kampaň na Slovensku

 • 17. októbra 2018
 • Veronika Andorová
 • Po­sta­viť celú ko­mu­ni­kačnú kam­paň na jed­nej plat­forme je pre každé mé­dium od­vážny krok
 • Nám sa vďaka tomu po­da­rilo spra­viť naj­lep­šiu ko­mu­ni­kačnú kam­paň tohto leta

Chibi v reklame: Keď majú agentúry a značky problém so slovenčinou

 • Veronika Bartosova
 • Pre re­klamné agen­túry, ktoré chcú odo­vzdať ve­rej­nosti ko­merčné po­sols­tvo v správ­nej forme, za­hŕňa po­vin­nosť za­cho­vať aj ja­zy­kovú ko­rekt­nosť
 • Práve ja­zyk umož­ňuje vy­uží­va­nie ná­pa­di­tých slov­ných hra­čiek, ktoré sa môžu spot­re­bi­te­ľovi vďačne za­fi­xo­vať v pa­mäti
 • Nie­ktoré skratky a gra­ma­tické chyby môžu ľudí do­konca od­ra­diť od ná­kupu

Bývanie, ktoré nie je pre každého. Bratislavský loft však vyzerá dokonale

 • Veronika Bartosova
 • Loft v ob­no­ve­nej Mly­nici. Že­le­zo­be­tó­nový ske­let prie­my­sel­ného ob­jektu na Tur­bí­no­vej ulici sa po ná­roč­nej kon­ver­zii zme­nil na mo­derný na ad­mi­ni­stra­tívny, kul­túrny a obytný sú­bor
 • Pro­jekt ate­li­éru Gut­Gut re­a­go­val na nový do­pyt po fle­xi­bil­nom pra­cov­nom pro­stredí, ori­gi­nál­nych even­to­vých pries­to­roch a po lof­to­vých by­toch
 • V za­hra­ničí osved­čený mix fun­kcií a snaha o vy­tvo­re­nie ko­mu­nit­ného pro­stre­dia je u nás re­la­tív­nou no­vin­kou

Minimalistická chata, ktorá vďaka jednej veci uspokojí aj tých najnáročnejších

 • 16. októbra 2018
 • Veronika Bartosova
 • Ten­to­krát ti uká­žeme chatu na brehu ryb­níka, pri kto­rej sa ar­chi­tekti in­špi­ro­vali tra­dič­nými ry­bár­skymi útul­ňami
 • Na to, aby si re­la­xo­val ne­pot­re­bu­ješ lu­xusný dom s ví­riv­kou či sau­nou, dá sa to aj v prí­rode
 • Z ku­chyne si uži­ješ vý­hľad priamo na vodnú hla­dinu, rov­nako ako zo spálne a obý­vačky

Značka kávových kapsúl vytrela verejnosti zrak. Z odpadu vytvorila legendárny produkt

 • Veronika Bartosova
 • Slo­váci a Česi sa majú na čo te­šiť, le­gen­dárny no­žík Ry­bička si môžu kú­piť aj v zre­cyk­lo­va­nej ver­zii
 • Po­sta­rala sa o to značka Ne­spresso, ktorá mno­ho­krát čelí sťaž­nos­tiam ve­rej­nosti, že tvorí veľa od­padu
 • Nie je to prvá spo­lu­práca ta­kého typu, mi­nulý rok sa spo­jili so znač­kou bi­cyk­lov Fes­tka

Marketing Backstage: Na slovíčko s Daliborom Cicmanom

 • Veronika Bartosova
 • Do kresla re­lá­cie Mar­ke­ting Backs­tage za­sa­dol opäť ďalší hosť z mar­ke­tin­go­vej bran­dže
 • Bol ním Da­li­bor Cic­man, ktorý je ria­di­te­ľom jed­ného z naj­väč­ších slo­ven­ských e-sho­pov Gym­Beam
 • Do­zvieš sa nie­len to, ako to fun­guje v ich firme, ale aj to ako celý ich biz­nis vzni­kol

Slovenka svoj biznis postavila na bodkách. Predáva ich do Austrálie či USA

 • Veronika Bartosova
 • Ta­len­to­vaná a ši­kovná Petra Koš­tová štu­do­vala mar­ke­tin­govú ko­mu­ni­ká­ciu, v sú­čas­nosti pra­cuje ako gra­fická di­zaj­nérka v Ko­dani
 • Po ve­če­roch sa po­nára do sveta pl­ného bo­diek Pet & Dot, kde je­di­neč­ným spô­so­bom stvár­ňuje svoje ví­zie
 • Roz­prá­vali sme sa o tom ako nájsť svoj ori­gi­nálny ru­ko­pis, či ako zau­jať pub­li­kum na so­ciál­nych sie­ťach
 • Do­zve­deli sme sa tiež, čo v ži­vote gra­fic­kého di­zaj­néra pri­náša Dán­sko a čo sa oplatí nav­ští­viť v Ko­dani

Najhoršie reklamné faily, ktoré otriasli celým svetom

 • Viktória Husarčíková
 • Re­klama je v dneš­nej dobe na kaž­dom rohu
 • Firmy sa sna­žia svoje pro­dukty od­pre­zen­to­vať čo naj­za­pa­mä­ta­teľ­nej­šie
 • Nie vždy to však do­padne dobre, čoho dô­ka­zom sú aj na­sle­dovné re­klamné faily

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.