Logo portálu Sketcher.sk

20 printov, ktoré sú dôkazom, že dobrá reklama nemusí byť sexistická

 • 14. novembra 2018
 • Jana Mikysová
 • Du­rex ako pop­redný vý­robca pre­zer­va­tí­vov ne­us­tále prek­va­puje skve­lou re­kla­mou
 • Či už ide o spoty alebo po­sty na so­ciál­nych sie­ťach, za­cho­vá­vajú si pri svo­jom mar­ke­tingu dô­vtip, čo je pri ich pro­dukte ne­vy­hnutné

Pokémon prichádza v prepracovanom hranom filme, ktorý vyzerá skvele

 • 13. novembra 2018
 • Linda Cebrová
 • Hraná adap­tá­cia pô­vodne vi­deo­her­ných prí­be­hov o Po­ké­mo­noch sa chystá do kín
 • Po­pu­lárny Pi­ka­chu v ňom na hlav­ného hr­dinu roz­práva hla­som Ry­ana Re­y­noldsa, kto­rého asi naj­lep­šie po­znáš ako pros­to­re­kého su­per­hr­dinu De­ad­po­ola

5 reklám, ktoré svojou silnou myšlienkou búrajú predsudky ľudí po celom svete

 • Veronika Bartosova
 • NIe­len Ab­so­lut vodka, ale aj ďal­šie značky či or­ga­ni­zá­cie dl­ho­dobo bo­jujú proti xe­no­fó­bii a pred­sud­kom, ktoré majú ľu­dia nie­len u nás, ale po ce­lom svete
 • My sme vy­brali nie­koľko kam­paní, ktoré upo­zor­ňujú na tému LGBT, bo­jujú proti ra­sizmu a ne­zná­šan­li­vosti
 • Kre­a­tív­com sa po­da­rilo túto myš­lienku ku ve­rej­nosti po­su­núť na­ozaj bra­vúr­nym spô­so­bom

Nové bytové domy v Bratislave sa svojim dizajnom rozhodli vystúpiť z bežného stereotypu

 • Veronika Bartosova
 • Na po­zemku pri kri­žo­vatke To­má­ši­ko­vej ulice a Tr­nav­skej cesty v Bra­ti­slave, oproti Kli­ent­skemu cen­tru štát­nej správy, vy­rás­tol by­tový kom­plex N!DO
 • Pri die­lach Petra Stic­zaya-Grom­skeho sme si zvykli, že sú iné ako štan­dardná sta­vebná pro­duk­cia
 • Cha­rak­te­ris­tic­kým prí­kla­dom bol by­tový kom­plex Oc­to­pus na Záh­rad­níc­kej ulici
 • V prí­pade by­to­vého domu N!DO ne­zos­tal au­tor svo­jej po­vesti nič dlžný
reklama

Reklama o utrpení zvierat kvôli palmovému oleju dostala drsnú stopku v televízii

 • Richard Vitkovský
 • Pal­mový olej je naj­pou­ží­va­nej­šou zlož­kou pri vý­robe mno­hých jed­lých pro­duk­tov. S ob­ľu­bou sa ním na­hrá­dzajú drah­šie su­ro­viny
 • Je to­tiž ex­trémne lacný. Na druhú stranu je po­riadne škod­livý. Pes­to­va­te­lia pa­liem pri­tom be­z­o­hľadne za­be­rajú pri­ro­dzené ži­votné pro­stre­die zvie­rat
 • Na prob­lém sa roz­ho­dol upo­zor­niť brit­ský re­ťa­zec Ice­land. Re­klama však do­stala okam­žitú stopku vo Veľ­kej Bri­tá­nii

Ikea šokuje svojou novou vianočnou reklamou, je tak trochu iná

 • 11. novembra 2018
 • Viktória Husarčíková
 • Pri väč­šine via­noč­ných re­klám v no­vem­bri sa chy­táme za hlavu, pri tejto však spra­víme vý­nimku
 • Ikea si to­tiž udr­žala svoju vý­bornú mar­ke­tin­govú po­vesť a pri­niesla ďal­šiu ne­zvy­čajnú re­klamu
 • Od­ka­zuje ňou, že rov­nako ne­zvy­čajné môžu byť aj tvoje Via­noce

Chceš tie najlepšie články zo sveta Startitup?

Odoslaním Vášho emailu vyjadrujete súhlas s Podmienkami ochrany súkromia.