Kavia­reň na vode spája Hamu­lia­kovo s hlav­ným mes­tom

Podľa článku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori:Mgr. art. Jaroslav Šmondrk Ing. Peter Mandl Ing. arch. Ivan Kreva / 2. november 2016 / Zaujímavosti

Ďalší, nie cel­kom bežný typo­lo­gický druh. Aj pri takýchto nety­pic­kých zada­niach je dobré, ak sa k tvorbe dostanú šikovní autori, ktorí vedia skĺbiť tech­no­lo­gické aj archi­tek­to­nické požia­davky na dobré dielo.

Pri­stá­va­cie mólo s kaviar­ňou vzniklo za úče­lom spo­jiť obec Hamu­lia­kovo lod­nou dopra­vou s mes­tom Bra­ti­slava. Kavia­reň záro­veň slúži ako čaká­reň pre ces­tu­jú­cich a pre­dajné miesto lís­tkov na lodnú dopravu. Objekt kaviarne je umiest­nený na plá­va­jú­com žele­zo­be­tó­no­vom pon­tóne, ktorý je k brehu vyvia­zaný pomo­cou sústavy vzpier, lávok a vyvä­zo­va­cích lán.

Foto: Ondrej Bobek

Po mos­tíku vstu­pu­jeme na palubu pla­vidla na pra­vo­boku. Vstup do nad­stavby je situ­ovaný na návod­nej strane hlav­nej paluby. Vstu­pu­jeme do pries­toru kaviarne, ktorá pred­sta­vuje naj­väč­šiu časť objektu. Tento pries­tor je z troch strán pre­sk­lený a je tu umiest­nené sede­nie. Na pries­tor kaviarne sme­rom na kormu pla­vidla nad­vä­zuje záze­mie. Záze­mie pred­sta­vuje tech­nická miest­nosť vyba­vená tech­no­ló­giami potreb­nými pre fun­go­va­nie objektu, skla­dový a úložný pries­tor a toalety.

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.”

Foto: Ondrej Bobek
Pôdorys
Pôdo­rys

Návodná hrana pri­stá­va­cieho móla je určená na pri­stá­va­nie výlet­ných lodí. Nachá­dzajú sa tu prvky pre vyvia­za­nie lodí a zábrad­lie s dvomi brán­kami. Dis­po­zí­cia móla zabez­pe­čuje bez­ko­lízny prí­chod a odchod ces­tu­jú­cich z výlet­ných lodí.

Foto: Ondrej Bobek
Foto: Ondrej Bobek

Trup pla­vidla je žele­zo­be­tó­no­vej kon­štruk­cie s polys­ty­ré­no­vým jad­rom. Táto tech­no­ló­gia zabez­pe­čuje pla­vidlu vysokú pev­nosť, sta­bi­litu a život­nosť bez potreby údržby. Vďaka jadru z EPS je trup nepo­to­pi­teľný. Súčas­ťou pon­tónu je aj žia­rovo zin­ko­vaná nádoba, do kto­rej je vlo­žená čis­tia­reň odpa­do­vých vôd. Objekt kaviarne je rie­šený ako dre­vo­stavba s odvet­ra­nou fasá­dou a výraz­ným pre­sk­le­ním.

Foto: Ondrej Bobek
Foto: Ondrej Bobek

Nosnú časť nad­stavby tvorí dre­vená stĺpi­ková kon­štruk­cia. Vychá­dzalo sa so štan­dard­ného roz­meru nos­ných prv­kov (60x120 mm), ktoré sa pou­ží­vajú v sta­veb­níc­tve. Opláš­te­nie nos­nej kon­štruk­cie je tvo­rené OSB doskami z von­kaj­šej strany kon­štruk­cie. Z vnú­tor­nej strany nos­nej kon­štruk­cie je inšta­lačná vrstva určená na vede­nie elek­tro­in­šta­lá­cie a potrubí. Nosná kon­štruk­cia stre­chy je tvo­rená dre­ve­nými I-nos­níkmi.

Foto: Ondrej Bobek

Vzhľa­dom na plytký cha­rak­ter dna bolo potrebné umiest­niť pla­vidlo 30 met­rov od brehu. Sys­tém vyvia­za­nia bol preto roz­de­lený na dve časti. Prvú časť tvorí pevná lávka a vzpera, ktoré spá­jajú breh s dal­bo­vým sys­té­mom vo vode. Zavet­ro­va­nie tejto sústavy je spra­vené pomo­cou oce­ľo­vých lán s napí­načmi. Na dalby sú ďalej napo­jené otočná lávka a otočná vzpera, ktoré sú na dal­bách a pon­tóne ulo­žené vo vahad­lách. Aj táto sústava je zavet­ro­vaná oce­ľo­vými lanami s napí­načmi.

Foto: Ondrej Bobek

Nakoľko je objekt z brehu pri­po­jený len na elek­trickú ener­giu, je vyba­vený tech­no­ló­giou úpravy rieč­nej vody na vodu úžit­kovú a vlast­nou čis­tiar­ňou odpa­do­vých vôd zabu­do­va­nou v pon­tóne. Voda je čer­paná priamo z rieky a následne fil­tro­vaná cez sústavu, ktorá pozos­táva z dáv­ko­vača chlóru, pies­ko­vého fil­tra a uhlí­ko­vého fil­tra. Teplá voda je zabez­pe­čená elek­tric­kými prie­to­ko­vými ohrie­vačmi. Na pitie sa pou­žíva balená voda. Kúre­nie a chla­de­nie objektu zabez­pe­čuje kli­ma­ti­začná jed­notka. Návodná strana móla má vyvý­šenú pri­stá­va­ciu hranu, ktorá je vyba­vená odier­kami a vyvä­zo­va­cími bit­vami pre pri­stá­va­nie pla­vi­diel.

Hlav­ným prv­kom odpa­do­vej sústavy je čis­tia­reň odpa­do­vých vôd, zabu­do­vaná do pon­tónu. Do nej je zve­dená všetka odpa­dová voda z pla­vidla. Vyčis­tená voda je vypúš­ťaná priamo do oko­li­tej vody. Čis­tia­reň je prí­stupná priamo cez pochôdznu časť hlav­nej paluby, kadiaľ je možné vyko­ná­vať kon­trolu, nasta­ve­nia a pra­vi­delné odčer­pá­va­nie kalu.

Foto: Ondrej Bobek
Foto: Ondrej Bobek
Foto: Ondrej Bobek
Foto: Ondrej Bobek
Foto: Ondrej Bobek
Foto: Ondrej Bobek
Foto: Ondrej Bobek
Foto: Ondrej Bobek
Foto: Ondrej Bobek
Foto: Ondrej Bobek
Foto: Ondrej Bobek
Foto: Ondrej Bobek
Foto: Ondrej Bobek
Foto: Ondrej Bobek
Foto: Ondrej Bobek
Foto: Ondrej Bobek
Foto: Ondrej Bobek
Foto: Ondrej Bobek
Foto: Ondrej Bobek
Foto: Ondrej Bobek
Foto: Ondrej Bobek
Foto: Ondrej Bobek

Pod­klady: Pod­klady: SM PON­TON, s. r. o., zdroj: archinfo.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž

Pridať komentár (0)