Keď uvi­dia na zemi odpad­ky, neod­vrá­tia zrak. Komu­ni­ta ľudí z pro­jek­tu Was­te­bus­ters sa sna­ží kaž­dý deň zdvi­hnúť aspoň jeden kus odpa­du

Lukáš Dubovský / 17. júna 2017 / Lifehacking

zdroj: wastebusters.sk

Was­te­bus­ter je člo­vek, kto­rý dví­ha den­ne zo zeme aspoň jeden kus odpa­du a keď­že tak robí ces­tou do prá­ce, ško­ly, obcho­du, či kina, vždy mu to zabe­rie iba zopár sekúnd. Tou­to krát­kou den­nou akti­vi­tou však do roka uro­bí poriad­ny kus prá­ce a vyzbie­ra odpad, kto­rým doká­že napl­niť viac ako jed­no veľ­ké odpa­do­vé vre­ce. Svo­jím spot­re­bi­teľ­ským sprá­va­ním sa navy­še sna­ží zby­toč­ný odpad nevyt­vá­rať.

My sme sa teda roz­hod­li poroz­prá­vať so Slo­ven­skou komu­ni­tou tej­to myš­lien­ky, kto­rá sa teší trom tisíc­kam aktív­nych čle­nov. Správ­co­via pro­jek­tu Ras­ťo & Vero­ni­ka nám radi odpo­ve­da­li.

Kedy pri­šiel ten zlo­mo­vý moment, keď ste sa roz­hod­li robiť nie­čo s odpad­ka­mi na zemi?

Asi tak 2 – 3 roky doza­du. Odpad oko­lo seba sme si zača­li vší­mať stá­le viac a viac a tak sme sa s tým roz­hod­li nie­čo uro­biť. Chce­li sme vytvo­riť neja­kú alter­na­tí­vu, kto­rá by doká­za­la oslo­viť väč­šiu sku­pi­nu ľudí, aj tých, kto­rí nema­jú záu­jem o nie­koľ­ko­ho­di­no­vé víken­do­vé zbe­ry. Väč­ši­ne ľudí na Slo­ven­sku odpad mimo košov pre­ká­ža, no v dneš­nej rých­lej dobe, si však nenáj­du čas, aby s tým nie­čo uro­bi­li.

My sme zača­li od seba zbe­rom aspoň jed­né­ho kusu odpa­du den­ne, priš­lo nám to efek­tív­ne a veľ­mi jed­no­du­ché. Robí­me tak ces­tou do prá­ce, do obcho­du, pri špor­to­va­ní a zabe­rá nám to iba pár sekúnd den­ne navy­še. Do roka však uro­bí­me kus poriad­nej robo­ty!

Foto: wastebusters.sk

Exis­tu­je nie­čo, čoho ste sa na začiat­ku obá­va­li?

Oba­vy sme nevní­ma­li, veď tým­to pro­jek­tom sme moh­li pri­niesť iba pozi­tív­nu zme­nu u ľudí, nebo­lo veľa čo stra­tiť, max. náš čas a zopár eur. Zalo­ži­li sme teda fan­pa­ge, vytvo­ri­li logo a sna­ži­li sa našu jed­no­du­chú myš­lien­ku síriť ďalej. S odstu­pom čašu toto roz­hod­nu­tie hod­no­tí­me pozi­tív­ne, ľudia sa do pro­jek­tu zapá­ja­jú a nám ten­to pro­jekt dáva zmy­sel.

Turis­ti­ka a zbie­ra­nie odpad­kov v jed­nom. Nie je to nie­ke­dy i časo­vo nároč­nej­šie zbie­rať odpad pop­ri túre?

Určí­te stra­tí­me zopár minúť na výstu­pe, no väč­ši­nou máme rých­lej­šie ako prie­mer­né tem­po, tak­že stá­le všet­ko stih­ne­me 🙂Ak by sme ale ten kus plas­tu necha­li v prí­ro­de, pre ňu by to s roz­kla­dom bolo časo­vo ove­ľa nároč­nej­šie.Foto: wastebusters.sk

Zapá­ja­jú sa aj ľudia z Váš­ho oko­lia do pro­jek­tu Was­te­bus­ters?

Áno, aj z oko­lia a aj z iných regi­ó­nov. Mož­no nie kaž­dý, kto nás sle­du­je na sociál­nych sie­ťach zodvih­ne odpad kaž­dý deň, no aspoň si na to nie­ke­dy spo­me­nie. My sme nevy­mys­le­li zber odpa­du, stov­ky ľudí to robi­lo už dáv­no pred­tým, no ten­to­krát sme všet­kým tým jed­not­liv­com dali názov a vytvo­ri­li pre nich komu­ni­tu. Aj nám sa odpad na pre­chádz­ke zbe­rá lep­šie, keď vie­me, že tak nero­bí­me ako jedi­ní v našej obci.

Čo s odpad­ka­mi, kto­ré vyzbie­ra­te?

Idu samoz­rej­me do koša. Zbe­ra­či odpa­du to nema­jú vždy jed­no­du­ché, nie­ke­dy je prob­lém nájsť kôš, kde by sme naz­be­ra­ný odpad z prí­ro­dy moh­li vyho­diť. Vte­dy skú­ša­me nájsť veľ­ké obec­né kon­taj­ne­ry na komu­nál­ny odpad resp. blíz­ku obec infor­mu­je­me, že sme odpad necha­li na kon­krét­nom mies­te, z kto­ré­ho sa odpad pra­vi­del­ne vyvá­ža. Ak sa dá, odpad aj recyk­lu­je­me. Viac­krát sa nám však sta­lo, že naz­be­ra­ný odpad s nami pre­ces­to­val aj desiat­ky kilo­met­rov v kuf­ri náš­ho auta a nako­niec skon­čil v zber­ných nádo­bách, kto­ré máme pria­mo pod naším bytom.

Veľa sa hovo­rí o pro­duk­cii odpa­du a jeho zní­že­niu. Vede­li by ste pora­diť ľudom ako na to?

Sta­čí sa jed­no­du­cho zamys­lieť nad zlo­že­ním odpa­du, kto­rý v domác­nos­ti vyho­dí­me a pou­va­žo­vať, či nie­kto­rý odpad doká­že­me eli­mi­no­vať. Musí­me pou­ží­vať ige­li­to­vé sáč­ky? Kupo­vať zele­ni­nu a ovo­cie s vlast­nou šup­kou v ďal­šom bale­ní? Vie­me obme­dziť pitie nápo­jov z plas­to­vých fliaš? Môže­me si brať do obcho­du vlast­nú taš­ku? Toto sú úpl­né jed­no­du­ché rie­še­nia, kto­ré by rapíd­ne doká­za­li zní­žiť pro­duk­ciu náš­ho odpa­du. Ďal­šou kapi­to­lou je zod­po­ved­ná recyk­lá­cia a kom­pos­to­va­nie už vznik­nu­té­ho odpa­du. My napr. zatiaľ nekom­pos­tu­je­me, ale našli sme si suse­da s malým cho­vom, kto­rý sa teší kaž­dé­mu sta­ré­mu peči­vu, škru­pi­nám z vajec, či zostat­kom zo zele­ni­ny. Mno­ho odpa­du z našej domác­nos­ti sa teda spot­re­bu­je a okrem toho máme ďal­šie­ho zná­me­ho. Foto: wastebusters.sk

Čo by ste odká­za­li našim čita­te­ľom?

Aby skú­si­li na týž­deň zo zeme zdví­hať aspoň jeden kus odpa­du den­ne, určí­te z toho budú mat dob­rý pocit!

zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)