Keď žeh­le­nie vyčarí úsmev na perách

Simona Babicová / 1. decembra 2014 / Tools a produktivita

Mys­lím, že to všetci dobre poznáme keď sa nám doma hro­madí kopa veci, ktorú potre­bu­jeme vyžeh­liť. A vy na to skoro vôbec nemáte čas, pre­tože máme plno pra­cov­ných povin­ností, ktoré sú dôle­ži­tej­šie. Nuž, ale na opač­nej strane sú tu aj takí ľudia, ktorí ten čas majú a radi by ho efek­tívne využili. A práve tento pro­jekt umož­nil zba­viť tejto práce tých, ktorí na to čas nemajú a naopak umož­niť pra­co­vať tým, ktorí na to čas majú a budú za to vďační.

Počuli ste už o pro­jekte Iro­ning Ladies ? práve pod týmto náz­vom sa ukrýva myš­lienka už viac menej roz­be­hnu­tého pro­jektu z Čes­kej repub­liky, s kto­rým na svet prišli dvaja šikovní mla­díci Ján Roháč štu­du­júci geo­gra­fiu a Mar­tin Jůza, ktorý vyštu­do­val fil­movú réžiu.

Pôvodný názov celej myš­lienky sa ani zďa­leka nepo­do­bal na finálnu ver­ziu a už vôbec jeho kon­cept nemal zahŕňať to, čo zahŕňa teraz. Prvotný názov bol „Vyžehli to!“ a šlo o niečo týka­júce sa rie­še­nia par­tner­ských prob­lé­mov t.j. muži si mali navzá­jom radiť ako efek­tívne a jed­no­du­cho „vyžeh­liť“ krízu vo vzťa­hoch. Nuž, ale neskôr si uve­do­mili, že ich nápad bol naiv­ným záme­rom.

Postupne sa z rôz­nych úvah vykryš­ta­li­zo­vala myš­lienka, že zostanú pri pôvod­nom význame slova „žeh­le­nie“.
Hlav­nou myš­lien­kou sa nako­niec stala : „Pre­po­jiť tých, ktorí si nestí­hajú prať alebo žeh­liť svoje oble­če­nie, prí­padne ich to nebaví, s takými, ktorí na to čas majú. A tak dodá­va­te­ľom týchto slu­žieb dať mož­nosť zárobku.“ 

Keďže cha­lani sú obaja cit­livé duše, chceli tak ponúk­nuť prácu ľuďom, pre­dov­šet­kým ženám, ktoré ju zatiaľ márne hľa­dajú. A tak sa plní elánu a odhod­la­nia pusti do rozná­ša­nia letá­kov a rekla­mou na inter­nete s ponu­kou dlho­do­bej bri­gády z domova. Tri dni sa spa­mä­tá­vali z obrov­ského množ­stva pri­ja­tých žia­dostí rea­gu­jú­cich na ponuku. 

Nako­niec si na spus­te­nie celého pro­jektu vybrali presne 9 Paní na žeh­le­nie, s kto­rými začali naplno spo­lu­pra­co­vať. Zame­rali sa hlavne na ženy, ktoré sú sociálne zne­vý­hod­nené, fixo­vané na svoj domov, ale aj napriek tomu majú chuť pra­co­vať a nebyť závislé na ostat­ných a sociál­nych dáv­kach. Ich služby nechcú ponú­kať ano­nymne a preto sa roz­hodli vytvo­riť pro­fily týchto žien. Uká­zať tak prí­beh, ktorý za týmito ženami stojí. Cha­la­nom záleží na tom, aby zákaz­ník vedel, kto mu žehlí prádlo a aby vedel komu tie peniaze pomá­hajú.

Poze­raj na to, aký ori­gi­nálny ští­tok s odka­zom majú :).

Každý jeden prí­beh je pre nich len a len inšpi­rá­ciou a moti­vá­ciou, ktorá im dodáva chuť pokra­čo­vať s Iro­ning Ladies aj naďa­lej.

Pýtate sa prečo sa v titulku píše o úsmeve keď téma je o nie­čom úplne inom? Zamys­lite sa. Veď predsa títo chlapci dali mož­nosť rado­vať a usmie­vať sa týmto ženám aj napriek tomu aké prí­behy ich životy ukrý­vajú.

Cha­la­nom kaž­do­pádne fan­dím a dúfam, že to pre­pukne aj v iných mes­tách a nie len v Prahe, určite by podobnú vec pod­po­rili aj dámy zo Slo­ven­ska :). 

Zdroj: ironingladies.cz

Pridať komentár (0)