Ken­zel — Slo­ven­ské bicykle, ktoré už 25 rokov ponú­kajú vysokú domácu kva­litu

Jakub Jablonický / 2. november 2016 / Business

Slo­ven­ské bicykle Ken­zel sa spo­me­dzi kon­ku­ren­cie naj­viac blí­žia ozna­če­niu ‘100% Vyro­bené na Slo­ven­sku’.

Prí­beh zakla­da­teľa značky Ken­zel Jozefa Ken­dera je krás­nym prí­kla­dom dôle­ži­tosti fle­xi­bi­lity v biz­nise.

2bbcac57e1

Spo­loč­nosť, kto­rej meno vzniklo spo­je­ním mena Ken­der a slova zele­nina začala ako zelo­voc. Keď to nevyšlo, pre­šla na začiatku 90. rokov na vývoz súčias­tok na babety z Maďar­ska. A keď sa jeden zákaz­ník spý­tal, či vedia doviezť aj kom­po­nenty na bicykle, Jozef Ken­der nevá­hal ani chvíľu.

Do žigu­láka som kop­com nalo­žil tri stovky sediel a vybral sa s nimi späť do Maďar­ska. Vypre­dať ich plá­no­vali pri­bližne za mesiac. Ja som sa však ani poriadne nesti­hol vrá­tiť späť domov a už mi zvo­nil tele­fón, že všetky sedlá sú vypre­dané. Ďal­šia objed­návka nará­stla na 1500 kusov,“ opí­sal svoje začiatky v cyk­lis­tic­kom prie­mysle pre por­tál Podnikajte.sk Jozef Ken­der.

a38f362fe9

Skla­dať bicykle začali o nie­koľko rokov neskôr, v roku 1995. Následne začali vyrá­bať prvé vlastné kom­po­nenty a neskôr kom­pletné rámy.

Výrobu spus­tili v hale kra­chu­jú­ceho závodu Babety, ktorá im poskytla svo­jich lakov­ní­kov, zvá­ra­čov a iných pra­cov­ní­kov. Tých po úpl­nom kra­chu Babety Ken­zel zamest­nal aj ofi­ciálne.

Dnes má Ken­zel asi 70 zamest­nan­cov a ročne vyro­bia asi 30 000 bicyk­lov. Vyvá­žajú ich tak­mer do celej Európy.

f231fb3508

Bez­mála celá výroba pre­bieha na Slo­ven­sku. Jediné, čo Ken­zel dováža, sú surové rámy.

To v čom sa líšime od ostat­ných výrob­cov, je naša fle­xi­bi­lita. Vyrá­bame si vlastné kolesá ako jediní na Slo­ven­sku, a rov­nako tak dová­žame surové rámy, ktoré neskôr strie­kame. Ako jediní tiež zvá­rame oce­ľové rámy. Ostatní len naku­pujú jed­not­livé súčias­tky, ktoré skla­dajú.”

e72bc6f12e

Firma si zakladá na tom, že jej bicykle budú vždy vyrá­bané na Slo­ven­sku. Výroba momen­tálne pre­bieha v Hur­ba­nove.

V ponuke majú bicykle pre všetky vekové kate­gó­rie a modely zahŕňajú cestné, hor­ské, mest­ské či elek­trické bicykle.

2c9eca2767

Takže nabu­dúce, keď Peter Sagan niečo zase vyhrá a ty dosta­neš neodo­la­teľnú túžbu konečne si kúpiť bicy­kel, spo­meň si, že aj slo­ven­skí výrob­co­via ponú­kajú vysokú kva­litu.

zdroj foto­gra­fií: kenzel.sk

Pridať komentár (0)