Kicks­tar­ter v roku 2014

Martin Kráľ / 8. január 2015 / Tools a produktivita

Svet patrí ino­vá­ciám! Skve­lým dôka­zom tohto tvr­de­nia sú aj výsledky naj­väč­šieho cro­wd­fun­din­go­vého por­tálu sveta.

Cro­wd­fun­ding začína byť reál­nou a opod­stat­ne­nou alter­na­tí­vou fun­drai­singu pre ino­va­tívne pro­jekty po celom svete. Z Kicks­tar­teru sa postupne stáva ekvi­va­lent slova cro­wd­fun­ding a čoraz via­cej star­tu­pov začína štar­to­vať svoj pro­jekt práve tu. 

Rok 2014 bol pre Kicks­tar­ter extrémne vyda­re­ným, keď vyzbie­ral via­cej ako $529 mil. na fun­dingu pre novo­vznik­nuté pro­jek­tíky (22 252 úspešne ukon­če­ných). Z časti pris­pela k tejto sume aj Európa. Čias­tka $39 mil. a 270.000 “bac­ke­rov” prišlo práve zo sta­rého kon­ti­nentu.

Aj tu vidieť, že máme stále čo dohá­ňať oproti naším ame­ric­kým pria­te­ľom. Para­doxne sa naj­viac peňazí vyzbie­ralo na tech­no­lo­gické pro­jekty, aj keď v počte pro­jek­tov skon­čili tech­no­lo­gické pro­jekty až na 7 mieste zo všet­kých kate­gó­rií (s pre­hľa­dom zví­ťa­zili film a hudba).

Trend je však jasný. V Európe vzniká čoraz via­cej por­tá­lov zame­ra­ných na cro­wd­fun­ding. Slo­ven­sko nie je výnim­kou a okrem Ide­ass­tar­teru (ak by ste si chceli zare­zer­vo­vať napr. prvý kus men­štru­ač­ných noha­vi­čiek :)) zaví­tala na ku nám aj slo­ven­ská ver­zia čes­kého Hithit.com

Zo spo­me­nu­tých $529 mil. bola pre­važná väč­šina poskyt­nutá (prek­va­pivo) práve od ame­ric­kých obča­nov (335 mil. a 2,2 mil. bac­ke­rov). Kicks­tar­ter zve­rej­nil aj mapu, z kto­rej vidno, ktorá európ­ska kra­jina pris­pela naj­viac. Najak­tív­nejší boli Angli­ča­nia, čo sa dalo pred­po­kla­dať, keďže naj­viac cro­wd­fun­din­go­vých európ­skych por­tá­lov je práve tam. Krátky pre­hľad pri­kla­dáme v tabuľke.

Nezú­fajte, aj na Slo­ven­sku máme bac­ke­rov, aj keď do tabuľky sa nezmes­tili. Slo­váci pris­peli sumou $246,9K a v počte 1540 kús­kov, sme nie­kde na úrovni Rumun­ska a Bul­har­ska.

Zdroj: kickstarter.com

Pridať komentár (0)