Kľúč k úspe­chu dizaj­né­rov

Braden Kowitz / 14. august 2014 / Tools a produktivita

Správna kri­tika je jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších ingre­dien­cií skve­lého dizajnu. 

Kľúč k šťast­ným a pro­duk­tív­nym dizaj­né­rom: naučte svoj tím ako správne kri­ti­zo­vať

Správna kri­tika je jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších ingre­dien­cií skve­lého dizajnu, avšak často sa stáva, že po kri­tike sa v kútiku duše dizaj­néri cítia frus­tro­vaní, roz­ho­dení alebo bez­mocní. Aj keď to každý myslí dobre, exis­tuje množ­stvo spô­so­bov, ako sa aj dobre mie­nená kri­tika môže vymknúť spod kon­troly a ublí­žiť celému pro­cesu.

Našťas­tie, s tro­chou ohľa­du­pl­nosti dokáže každá spo­loč­nosť vybu­do­vať pro­duk­tívne pro­stre­die plné nad­še­nia a úprim­ného feed­backu. Teraz si povieme, ako na to.

Aby sme vytvo­rili skvelý dizajn, tímy potre­bujú pro­stre­die so zdra­vým feed­bac­kom

Pra­co­val som s mno­hými tech­nic­kými tímami s roz­diel­nymi názormi na spätnú väzbu. Naj­hor­šie také stret­nu­tie vyze­ralo ako strie­ľa­nie na terč – dizaj­néri pred­niesli svoje návrhy, ktoré sta­rost­livo pri­pra­vili a dali si na nich zále­žať a ostatní čle­no­via tímu ich všetky zmietli zo stola svo­jimi sťaž­nos­ťami – prečo nie je to tla­čidlo čer­vené? Môžeme to zväč­šiť? Iné tímy sú zas pre­hnane zdvo­rilé a nesmelé. Takáto tak­tika je síce jed­no­duch­šia, ale ticho nedo­tlačí dizaj­né­rov k tomu, aby sa z dob­rých stali výbor­nými.

Mys­lel som si, že tieto roz­diely v posky­to­vaní spät­nej väzby sú tak hlboko vryté do kul­túry danej spo­loč­nosti, že je priam nemožné zme­niť ich. Potom som si však vši­mol niečo prek­va­pivé: odhliad­nuc od ostat­ných tímov, feed­back, ktorý si dávali dizaj­néri navzá­jom bol vždy veľmi nápo­mocný. Zame­ria­vali sa totiž na rov­naké ciele, boli otvo­rení zme­nám v prí­pa­doch, keď navrho­vané rie­še­nia nefun­go­vali a kre­a­tívni vo vytvá­raní alter­na­tív­nych prí­stu­pov k danej veci.

Ako sa týmto dizaj­né­rom poda­rilo vytvo­riť mik­ro­or­ga­niz­mus so zdra­vým feed­bac­kom? V pod­state je to veľmi jed­no­du­ché: všetci sa naučili správ­nej kri­tike v škole. Áno, je to tak, dá sa to naučiť. A pokiaľ budete nasle­do­vať týchto zopár rád (a budete k sebe úprimní), kaž­dému tímu sa podarí vybu­do­vať zdravú kul­túru.

 1. Aby ste naštar­to­vali zmenu, kri­ti­zujte for­málne

Každá zmena sprá­va­nia môže byť kom­pli­ko­vaná. Naučiť celý tím, aby zme­nil spô­sob, akým posky­tuje spätnú väzbu sa môže zdať priam nemožné. Pomôže nám pri tom tro­chu štruk­tú­ro­va­nosti. Začnite tým, že spra­víte z nefor­mál­neho feed­backu for­málny, v rámci kon­krét­nych naplá­no­va­ných stret­nutí. To vám umožní pozvať tých správ­nych ľudí, špe­ci­fi­ko­vať ciele a usta­no­viť základné pra­vidlá feed­backu.

Na stret­nutí by malo byť iba pár ľudí, aby v miest­nosti pre­bie­hala len jedna spo­ločná kon­ver­zá­cia, 5 – 6 ľudí je tak aku­rát. Pomôže tiež, keby každý z nich mal rôzne skú­se­nosti. Nemusí to byť vrch­nosť (CEO, CTO, atď.), skúste zapo­jiť nie­koho, kto má prí­stup k naj­lep­ším dátam, ktoré by mohli dizajnu pomôcť. Naprí­klad nie­koho z odde­le­nia pod­pory zákaz­níka alebo z pre­daja, tí by mohli pomôcť pri určo­vaní potrieb zákaz­níka. Mali by ste tiež zahr­núť ľudí, ktorí sa venujú kre­a­tív­nemu pro­cesu a mohli by pomôcť v prí­pade, že sa zasek­nete.

Pokiaľ máte na stret­nutí urče­ného odbor­níka na dis­ku­siu, jeho zruč­nosti vám môžu pomá­hať najmä na úvod­ných stret­nu­tiach. Jeho úlo­hou nie je posky­to­vať spätnú väzbu, ale uis­tiť sa, že všetci dávajú ten správny feed­back. Zo začiatku to môže vyze­rať veľmi náročne, ale pokiaľ si váš tím osvojí potrebné zvyky, budete potre­bo­vať čoraz menej usmer­ňo­va­nia. Za krátky čas bude aj kon­ver­zá­cia na chodbe oveľa pro­duk­tív­nej­šia.

2. Začnite s inštruk­ciami o správ­nej kri­tike

Naj­dô­le­ži­tej­šie je, aby všetci pocho­pili, aký je cieľ kri­tiky: všetci sme sa tu zišli, aby sme dizaj­né­rom poskytli feed­back, na základe kto­rého budú môcť daný pro­dukt vylep­šiť. Nie sme tu na to, aby sme nie­koho obvi­ňo­vali za chy­bičky, ktoré pro­dukt môže mať, alebo aby sme všetko na mieste vyrie­šili. Správna kri­tika pomáha dizaj­né­rom vyví­jať sa.

Na začiatku si teda zopa­kujte, aký je cieľ správ­nej kri­tiky a ako dať dobrý feed­back. Pri tom by vám mohli pomôcť nasle­du­júce body:

 • Buďte otvo­rení – Nikomu nepo­môže ak sa k ničomu nevy­jad­ríte, aby ste mohli svoje pochyb­nosti neskôr vyjad­riť naplno na chodbe. Nech dá spätnú väzbu každý, bez ohľadu na to, aké má v spo­loč­nosti posta­ve­nie. 
 • Buďte kon­krétni – snažte sa poskyt­núť čo naj­viac detai­lov ohľadne toho, čo podľa vás fun­guje, a čo nie. Ak poviete, že celý dizajn je skrátka zlý, pri­pravte sa na to, že budete potre­bo­vať množ­stvo fak­tov na to, aby ste to doká­zali.
 • Všetko pre­pojte s cieľmi — nek­ri­ti­zujte dizajn spô­so­bom „toto sa mi páči, toto sa mi nepáči“. Dobrý feed­back sa zame­riava na to, či sa dizajn stre­tol alebo nestre­tol s oča­ká­va­niami zákaz­níka a jeho biz­nis cieľmi. Buďte ana­ly­tickí. Ak predsa len príde na emo­tívnu reak­ciu (to nie je boh­viečo), pokúste sa zis­tiť, prečo to vo vás vyvo­lalo práve takú emó­ciu.
 • Vyz­dvih­nite to, čo fun­guje – vždy upo­zor­nite na to, čo fun­guje dobre. Inak by ste mohli stra­tiť výborné nápady do ďal­šej inte­rak­cie.
 • Najprv prob­lémy, potom rie­še­nia – ak máte nejaký super dizaj­nový nápad, je to skvelé! To si ale pri príp­rave pro­duktu mys­leli všetci. Takže miesto toho, aby ste sa pre­kri­ko­vali v rie­še­niach, skúste sa vrá­tiť o krok späť a najprv pre­brať, v čom je vlastne prob­lém súčas­ného dizajnu. Potom pred­neste svoje rie­še­nia.
 • Návrhy, nie prí­kazy – všetky nové nápady by mali byť pre­zen­to­vané ako návrhy, nie prí­kazy. Abs­traktné nápady vyze­rajú často lep­šie ako ich kon­krétna rea­li­zá­cia. Dôve­rujte dizaj­né­ro­vej schop­nosti pre­skú­mať nové mož­nosti a pri­niesť jeho vlastné pri­po­mienky.
 • Bavte sa! – Keď sme pod stre­som, nie sme veľmi kre­a­tívni. Ale keď sa hráme, oveľa jed­no­duch­šie vidíme všetky mož­nosti, ktoré svet ponúka. Urobte teda všetko pre to, aby ste pri­pra­vili správnu atmo­sféru: keď ľudia pri­chá­dzajú, pus­tite hudbu, začnite stret­nu­tie neja­kým zábav­ným videom, nech si každý vybe­rie miesto na sede­nie, ktoré sa mu naj­viac pozdáva.

3. Pri­pravte scénu

Aj keď už každý v miest­nosti vie, ako správne poskyt­núť feed­back, stále sa môže stať, že veci sa vymknú spod kon­troly. Ak dizaj­nér len ukáže na obra­zovke svoj pro­dukt a opýta sa „tak, čo si o tom mys­líte?“ z celého stret­nu­tia sa stane chaos. Je to akoby ste nasadli na sane a pri­ká­zali psom „ideme!“ a oni by sa všetci dali plnou rých­los­ťou vpred, každý iným sme­rom, a vy na nich len hľa­díte, pre­tože ste im nena­sa­dili žiadny postroj.

Takže po tom, ako ste si pre­šli bodmi ako podať kri­tiku, dostá­vate sa do fázy, kedy dizaj­nér odpre­zen­tuje svoju prácu. Pred­tým však ešte musí pri­pra­viť scénu. Každý pri­chá­dza na toto stret­nu­tie so svo­jimi vlast­nými pred­sta­vami o tom, čo zákaz­ník potre­buje, so svo­jím vlast­ným biz­nis cie­ľom, a každý je viac-menej obo­zná­mený s pro­jek­tom ako cel­kom. Príp­rava scény je vlastne vytvo­re­nie aké­hosi spo­loč­ného vide­nia pro­duktu, aby každý videl dizajn nie v súvis­losti s vlast­nými skú­se­nos­ťami, ale ako rie­še­nie na kon­krétny prob­lém.

Takto naprí­klad pri­pra­vu­jem scénu ja:

 • Pre­hľad biz­nis cie­ľov – tento štvrť­rok je cie­ľom nášho tímu zlep­šiť pre­pra­co­va­nie pro­stred­níc­tvom apli­kač­ného pro­cesu.
 • Pre­hľad požia­da­viek zákaz­níka – už mno­ho­krát sme od zákaz­níka počuli, že pro­ces je prí­liš kom­pli­ko­vaný a je náročné všetko zvlád­nuť v prie­behu jed­ného stret­nu­tia.
 • Pre­hľad obme­dzení – tech­nický tím aj tak odpo­ru­čil všetko úplne pre­pí­sať, takže máme množ­stvo pries­toru na zmeny.
 • Pre­hľad časo­vého har­mo­no­gramu – Novú ver­ziu chceme spus­tiť za 2 mesiace, takže pro­to­typ by mal byť hotový tak v prie­behu budú­ceho týždňa.
 • Kon­trola poro­zu­me­nia v tíme– Znie to dobre? Na niečo som zabu­dol? Ak nie­kto nesú­hlasí, ozvite sa teraz.
 • Nasta­viť oča­ká­va­nia– Strá­vil som nie­koľko hodín náčr­tom cel­ko­vého prie­behu pro­cesu, spra­vil som aj nejaké drafty. Takže toto je naozaj iba náčrt.
 • Kon­cen­trujte feed­back – Chcem vedieť, či vám tento prí­stup vyho­vuje. Nevší­majte si lay­out tých strá­nok. Naozaj potre­bu­jem feed­back ohľadne toho, aký je postup, a či je všetko umiest­nené na správ­nych strán­kach.

4. Zahrajte sa na zákaz­ní­kov

Správna kri­tika nie je o pred­vá­dzaní sa. Exis­tuje množ­stvo spô­so­bov, ako uká­žete, že ste šikovný dizaj­nér, alebo že doká­žete pri­viesť celú sku­pinu k dohode. Ale tu ide o kri­tiku. Sna­žíme sa dostať našim zákaz­ní­kom priamo do hláv a vidieť náš pro­dukt úplne inými očami. Preto zo začiatku pomáha zahrať sa na zákaz­níka

 • Vyberte si úlohu – neuka­zujte iba výsledný pro­dukt, ukážte celý pro­ces. Nepred­po­kla­dajte, že vaši kole­go­via do detai­lov chápu, ako daný pro­dukt fun­guje. Ukážte im všetky scre­eny. Áno, vyža­duje si to veľa práce, ale bude to stáť za to.
 • Začnite ešte skôr ako od začiatku – začnite popis celého pro­cesu od jeho úpl­ného začiatku, aby ľudia pocho­pili kon­text. Pokiaľ vám ide o kri­tiku mobil­nej apli­ká­cie, začnite s app store. Ak ide o kri­tiku emai­lo­vej kam­pane, začnite ukáž­kou inboxu.
 • Pou­žite obra­zovku – papier je super, ale vaši zákaz­níci budú pre­pí­nať obra­zovky, nie papier. V takýchto prí­pa­doch je lep­šie pou­ží­vať obra­zovku, ktorú môžete pre­kli­ká­vať a v prí­pade potreby sa rýchlo vrá­tiť na pre­došlý obrá­zok.
 • Buďte inte­rak­tívni – snažte sa uro­biť dizajn čo naj­re­ál­nej­šie. Pou­žite Flinto alebo Key­note a načrt­nite pro­to­typ. Jed­no­du­chá ani­má­cia vie uro­biť zázraky. Ak aj nemáte k dis­po­zí­cii hot-spot, vysta­čia vám oby­čajné pohyby myš­kou. Nikto si to nevšimne, verte mi.
 • Nepre­zen­tujte až prí­liš – nebu­dete to vysvet­ľo­vať kaž­dému zákaz­ní­kovi, nechajte za seba hovo­riť pro­dukt. Začnite jed­no­du­cho, vysvet­lite, čo urobí pou­ží­va­teľ v kaž­dom kroku.
 • Zapíšte si feed­back – Požia­dajte kole­gov, aby si v tichosti zapi­so­vali svoj feed­back, zatiaľ čo vysvet­ľu­jete. V takom prí­pade všetko stih­nete v reál­nom čase, zozbie­rate širší záber názo­rov a vyh­nete sa syn­drómu sku­pi­no­vého mys­le­nia.

5. Zozbie­rajte feed­back a dis­ku­tujte

Teraz tá jed­no­du­chá časť: Dis­ku­sia! Prej­dite sa po miest­nosti a od kaž­dého si vypý­tajte spätnú väzbu. Buďte zve­daví. A aj keď som vám pri pre­zen­tá­cii radil, aby ste pra­co­vali na obra­zov­kách, v tejto fáze pokojne prej­dite na papier, aby ľudia videli celý prie­beh pro­cesu a vy si zatiaľ môžete robiť poznámky priamo pod každú časť vášho dizajnu. Nepri­pi­sujte svo­jej vytla­če­nej pre­zen­tá­cii prí­liš veľkú hod­notu a pokojne ju celú popíšte!

Pokiaľ je feed­back tro­chu nega­tívny, ľahko si ho vez­mete osobne. Ak sa teda začnete cítiť zle, zapa­mä­tajte si: vy nie ste váš dizajn. Aj oveľa lepší dizaj­néri sa sekli. Sústreďte svoju ener­giu na počú­va­nie, aby ste našli spô­sob, ako váš dizajn zlep­šiť.

Už máte feed­back, a teraz čo?

Feed­back je dar. Zbož­ňu­jem ho. Vždy, keď sa až prí­liš zame­ria­vam na prob­lém, spo­lie­ham sa na svo­jich kole­gov, ktorí mi pomôžu zís­kať lep­šiu per­spek­tívu. Avšak aj celý tím sa môže prí­liš zame­ria­vať na prob­lém. Preto je dôle­žité ísť čo naj­skôr s pro­duk­tom von a uká­zať pro­to­typ zákaz­ní­kom.

Kri­tika je vždy prvý feed­back, ktorý na svoj dizajn dosta­nem. Po pár týžd­ňoch práce na správ­nej kri­tike s mojim tímom je to čoraz jed­no­duch­šie: môžeme pre­sko­čiť inštruk­cie, rých­lej­šie pri­pra­víme scénu a dokonca sa nám poda­rilo pre­pra­co­vať tento spô­sob komu­ni­ká­cie aj do roz­ho­vo­rov na chod­bách. Všetky tieto zvyky sa nám pomaly auto­ma­ti­zujú a pre­chá­dzajú priamo do našej tímo­vej kul­túry. A keď bude naša kul­túra silná, dizaj­néri budú pro­duk­tív­nejší a šťast­nejší.

Viem, že správna dizaj­nová kri­tika je veľmi náročná. Uberá vám čas od dôle­ži­tých úloh ako písa­nie kódu alebo odpo­ve­da­nie zákaz­ní­kovi. Ale skvelý dizaj­nér nevznikne tak, že ho posa­díte do rohu dúfa­júc, že z neho vypadne rie­še­nie. Naj­lep­šie dizajny vzni­kajú kom­bi­ná­ciou pro­duktu, tech­no­ló­gie, pod­pory zákaz­níka, obchodu, a mno­hých ďal­ších. Jed­no­du­cho pove­dané: Dizajn je prá­cou kaž­dého. A ak chcete pris­pieť k skve­lému dizajnu, začnite tým, že sa váš tím naučí správ­nej kri­tike.

Zdroj: ven­tu­re­beat

Pridať komentár (0)