Koľ­ko per­cent všet­kých Kicks­tar­ter pro­jek­tov zly­há a nedo­dá odme­ny?

Dárius Polák / 27. decembra 2015 / Lifehacking

Kicks­tar­ter pred­sta­vu­je dnes už zná­my model pod­po­ry kre­a­tív­nych pro­jek­tov. V porov­na­ní s iný­mi model­mi finan­co­va­nia má menej pre­ká­žok a posky­tu­je väč­šiu prí­le­ži­tosť ris­ko­vať. Tvor­co­via z rôz­nych pro­stre­dí a odliš­ný­mi skú­se­nos­ťa­mi tu náj­du pod­po­ru pre svo­je nápa­dy.

Miliar­dy pri­sľú­be­ných dolá­rov a tisí­ce úspeš­ne pod­po­re­ných pro­jek­tov. Koľ­ko z nich však nedo­ká­za­lo dodať sľú­be­né pro­duk­ty? Je to otáz­ka, nad kto­rou špe­ku­lo­va­li mno­hí, a teraz pozná­me odpo­ve­de vo for­me naj­väč­šej štú­die, aká sa kedy Kicks­tar­ter-om zaobe­ra­la.

please support us on kickstarter

Objav č.1 – 9 % pro­jek­tov zly­há v doru­če­ní odmien

(poznám­ka: pro­jekt, kto­rý úspeš­ne vyzbie­ral sumu, no zly­hal v doru­če­ní odmien sa takis­to pova­žu­je za neús­peš­ný)

Bac­ke­ri, resp. pod­po­ro­va­te­lia by mali oča­ká­vať zly­ha­nie v doru­če­ní odme­ny v 1 z 10 pro­jek­tov a nárok na refun­dá­ciu iba v 13 %. Vzhľa­dom na to, že zly­ha­nie môže nastať u kaž­dé­ho, tvor­ca musí vziať do úva­hy a plá­no­vať spô­sob, akým sa bude komu­ni­ko­vať s pod­po­ro­va­teľ­mi v prí­pa­de, že pro­jekt neus­pe­je. Musí prí­sť na metó­du, ako ďalej viesť otvo­re­nú komu­ni­ká­ciu a vysve­liť, na čo boli penia­ze vyna­lo­že­né.

Objav č.2 – Mie­ra zly­ha­nia je vo všet­kých kate­gó­riách rov­na­ká

Mie­ra zly­ha­nia u pro­jek­tov naprieč všet­ký­mi 15 kate­gó­ria­mi sa pohy­bu­je v úzkom pás­me oko­lo 9%. Pro­jek­ty z nie­kto­rých kate­gó­rii majú ten­den­ciu zly­hať menej čas­to ako ostat­né, no nie je v tom prí­liš veľ­ký roz­diel.

fulfillment-graph-1.en-ca10f0b9de80442bdcd379ce21409e60849488b7452cd7af6b36d3f62980106b

Objav č.3 – Sú dob­ré zly­ha­nia a sú zlé zly­ha­nia

Pri­bliž­ne 73% pod­po­ro­va­te­ľov, kto­rí vlo­ži­li svo­je penia­ze do neús­peš­né­ho pro­jek­tu súhla­si­lo s opä­tov­ným pod­po­re­ním ďal­šie­ho pro­jek­tu na Kicks­tar­ter-i. Avšak, len 19% priaz­niv­cov neús­peš­ných pro­jek­tov by pod­po­ri­lo pro­jekt od rov­na­ké­ho tvor­cu, kto­ré­ho pro­jekt zly­hal.

fulfillment-graph-3.en-9d0f19bb3ea67ade7379e8293bc81cf4494ee8a9ccee9859cc3777906a48f455

V 15 – 20% prí­pa­dov pod­po­ro­va­te­lia hlá­si­li, že tvor­co­via neús­peš­ných pro­jek­tov zvlád­li situ­áciu dob­re. Asi 13% priaz­niv­cov neús­peš­ných pro­jek­tov obdr­ža­lo refun­dá­ciu ale­bo inú náh­ra­du od tvor­cu. A 17% súhla­si­lo ale­bo sa pri­klo­ni­lo k tomu, že pocho­pi­li vysvet­le­nie, pre­čo vlast­ne pro­jekt zly­hal.

Pri­ro­dze­ne, pod­po­ro­va­te­lia neús­peš­ných pro­jek­tov boli menej spo­koj­ní ako pod­po­ro­va­te­lia tých úspeš­ných, no nie­kto­rí tvor­co­via, kto­rých pro­jekt zly­hal boli schop­ní uspo­ko­jiť svo­jich pod­po­ro­va­te­ľov.2

Ďal­šie zis­te­nia:

  • 8 % pri­sľú­be­ných peňa­zí išlo na pro­jek­ty, kto­ré vyho­re­li.
  • 7 % pod­po­ro­va­te­ľov nedos­ta­lo svo­ju sľú­be­nú odme­nu
  • 65 % pod­po­ro­va­te­ľov potvr­di­lo, že sľú­be­nú odme­nu dosta­lo načas.
  • naj­čas­tej­šie zly­ha­jú pro­jek­ty, kto­ré majú žela­teľ­nú sumu niž­šiu ako $1000.
fulfillment-graph-2.en-db10ee43e48836d3d309a63fc5eb1a3da314bb4ed4691d7cf82d12ab6d0f9e72

Čo musí tvor­ca pro­jek­tu spra­viť, pokiaľ vie, že jeho pro­jekt bude neús­peš­ný ?

  • vysvet­liť pod­po­ro­va­te­ľom, čo sa poda­ri­lo dokon­čiť, ako boli penia­ze pou­ži­té a čo ich stop­lo v dokon­če­ní
  • demon­štro­vať, ako boli penia­ze pou­ži­té a že uro­bi­li všet­ko, čo bolo v ich silách aby bol pro­jekt úspeš­ne dokon­če­ný
  • pokiaľ osta­la neja­ká čias­t­ka peňa­zí, je správ­ne vrá­tiť ich späť pod­po­ro­va­te­ľom, kto­rí svo­ju odme­nu nedos­ta­li, po prí­pa­de vysvet­liť ako bude zvy­šok peňa­zí využi­tý na dokon­če­nie pro­jek­tu v alter­na­tív­nej for­me.

Vyjad­re­nie Kicks­tar­te­ru

Je 9% mie­ra zly­ha­nia pri­me­ra­ná pre komu­ni­tu ľudí, kto­rá sa sna­ží pri­viesť kre­a­tív­ne pro­jek­ty k živo­tu? Mys­lí­me si, že áno, ale tiež chá­pe­me, že rizi­ko neús­pe­chu môže odra­diť nie­kto­rých ľudí od účas­ti. My to rešpek­tu­je­me. Chce­me, aby všet­ci pocho­pi­li, ako pres­ne fun­gu­je Kicks­tar­ter — že to nie je žiad­ny obchod, a že medzi tvo­ri­vos­ťou a ino­vá­ci­ou exis­tu­je rizi­ko a zly­ha­nie.“

3

zdroj: kickstarter.com

Pridať komentár (0)