Koľko per­cent všet­kých Kicks­tar­ter pro­jek­tov zlyhá a nedodá odmeny?

Dárius Polák / 27. decembra 2015 / Tools a produktivita

Kicks­tar­ter pred­sta­vuje dnes už známy model pod­pory kre­a­tív­nych pro­jek­tov. V porov­naní s inými modelmi finan­co­va­nia má menej pre­ká­žok a posky­tuje väč­šiu prí­le­ži­tosť ris­ko­vať. Tvor­co­via z rôz­nych pro­stredí a odliš­nými skú­se­nos­ťami tu nájdu pod­poru pre svoje nápady.

Miliardy pri­sľú­be­ných dolá­rov a tisíce úspešne pod­po­re­ných pro­jek­tov. Koľko z nich však nedo­ká­zalo dodať sľú­bené pro­dukty? Je to otázka, nad kto­rou špe­ku­lo­vali mnohí, a teraz poznáme odpo­vede vo forme naj­väč­šej štú­die, aká sa kedy Kicks­tar­ter-om zaobe­rala.

please support us on kickstarter

Objav č.1 – 9 % pro­jek­tov zlyhá v doru­čení odmien

(poznámka: pro­jekt, ktorý úspešne vyzbie­ral sumu, no zly­hal v doru­čení odmien sa takisto pova­žuje za neús­pešný)

Bac­keri, resp. pod­po­ro­va­te­lia by mali oča­ká­vať zly­ha­nie v doru­čení odmeny v 1 z 10 pro­jek­tov a nárok na refun­dá­ciu iba v 13 %. Vzhľa­dom na to, že zly­ha­nie môže nastať u kaž­dého, tvorca musí vziať do úvahy a plá­no­vať spô­sob, akým sa bude komu­ni­ko­vať s pod­po­ro­va­teľmi v prí­pade, že pro­jekt neus­peje. Musí prísť na metódu, ako ďalej viesť otvo­renú komu­ni­ká­ciu a vysve­liť, na čo boli peniaze vyna­lo­žené.

Objav č.2 – Miera zly­ha­nia je vo všet­kých kate­gó­riách rov­naká

Miera zly­ha­nia u pro­jek­tov naprieč všet­kými 15 kate­gó­riami sa pohy­buje v úzkom pásme okolo 9%. Pro­jekty z nie­kto­rých kate­gó­rii majú ten­den­ciu zly­hať menej často ako ostatné, no nie je v tom prí­liš veľký roz­diel.

fulfillment-graph-1.en-ca10f0b9de80442bdcd379ce21409e60849488b7452cd7af6b36d3f62980106b

Objav č.3 – Sú dobré zly­ha­nia a sú zlé zly­ha­nia

Pri­bližne 73% pod­po­ro­va­te­ľov, ktorí vlo­žili svoje peniaze do neús­peš­ného pro­jektu súhla­silo s opä­tov­ným pod­po­re­ním ďal­šieho pro­jektu na Kicks­tar­ter-i. Avšak, len 19% priaz­niv­cov neús­peš­ných pro­jek­tov by pod­po­rilo pro­jekt od rov­na­kého tvorcu, kto­rého pro­jekt zly­hal.

fulfillment-graph-3.en-9d0f19bb3ea67ade7379e8293bc81cf4494ee8a9ccee9859cc3777906a48f455

V 15 – 20% prí­pa­dov pod­po­ro­va­te­lia hlá­sili, že tvor­co­via neús­peš­ných pro­jek­tov zvládli situ­áciu dobre. Asi 13% priaz­niv­cov neús­peš­ných pro­jek­tov obdr­žalo refun­dá­ciu alebo inú náh­radu od tvorcu. A 17% súhla­silo alebo sa pri­klo­nilo k tomu, že pocho­pili vysvet­le­nie, prečo vlastne pro­jekt zly­hal.

Pri­ro­dzene, pod­po­ro­va­te­lia neús­peš­ných pro­jek­tov boli menej spo­kojní ako pod­po­ro­va­te­lia tých úspeš­ných, no nie­ktorí tvor­co­via, kto­rých pro­jekt zly­hal boli schopní uspo­ko­jiť svo­jich pod­po­ro­va­te­ľov.2

Ďal­šie zis­te­nia:

  • 8 % pri­sľú­be­ných peňazí išlo na pro­jekty, ktoré vyho­reli.
  • 7 % pod­po­ro­va­te­ľov nedos­talo svoju sľú­benú odmenu
  • 65 % pod­po­ro­va­te­ľov potvr­dilo, že sľú­benú odmenu dostalo načas.
  • naj­čas­tej­šie zly­hajú pro­jekty, ktoré majú žela­teľnú sumu niž­šiu ako $1000.
fulfillment-graph-2.en-db10ee43e48836d3d309a63fc5eb1a3da314bb4ed4691d7cf82d12ab6d0f9e72

Čo musí tvorca pro­jektu spra­viť, pokiaľ vie, že jeho pro­jekt bude neús­pešný ?

  • vysvet­liť pod­po­ro­va­te­ľom, čo sa poda­rilo dokon­čiť, ako boli peniaze pou­žité a čo ich stoplo v dokon­čení
  • demon­štro­vať, ako boli peniaze pou­žité a že uro­bili všetko, čo bolo v ich silách aby bol pro­jekt úspešne dokon­čený
  • pokiaľ ostala nejaká čias­tka peňazí, je správne vrá­tiť ich späť pod­po­ro­va­te­ľom, ktorí svoju odmenu nedos­tali, po prí­pade vysvet­liť ako bude zvy­šok peňazí využitý na dokon­če­nie pro­jektu v alter­na­tív­nej forme.

Vyjad­re­nie Kicks­tar­teru

Je 9% miera zly­ha­nia pri­me­raná pre komu­nitu ľudí, ktorá sa snaží pri­viesť kre­a­tívne pro­jekty k životu? Mys­líme si, že áno, ale tiež chá­peme, že riziko neús­pe­chu môže odra­diť nie­kto­rých ľudí od účasti. My to rešpek­tu­jeme. Chceme, aby všetci pocho­pili, ako presne fun­guje Kicks­tar­ter — že to nie je žiadny obchod, a že medzi tvo­ri­vos­ťou a ino­vá­ciou exis­tuje riziko a zly­ha­nie.“

3

zdroj: kickstarter.com

Pridať komentár (0)