Koľko zapla­til Steve Jobs za doménu Apple.com?

Richard Čermák: WebSupport / 27. februára 2015 / Tools a produktivita

Neza­pla­til vôbec nič. Prek­va­pení? Jobs opus­til Apple v roku 1985 a doména apple.com bola zare­gis­tro­vaná až 19. februára 1987. Bolo to v čase, keď už Steve roz­bie­hal svoj biz­nis v NeXT Com­pu­ters a Pixar. Pýtate sa teda, koľko zapla­til Apple za doménu apple.com?

Vôbec nič. Opäť prek­va­pení? Z r​ôznych zdro­jov​sa dá zis­tiť, že v tej dobe ešte domény neboli pred­me­tom biz­nisu a finan­co­vala ich vláda. Bol to inter­ne­tový pra­vek a sieť sa nazývala A​R P A N E T. 

Medzičasom sa z internetových domén stal cel­kom slušný komerčný pro­dukt. Viete, za koľko sa predávajú tie nahodnotnejšie?

5 najd­rah­ších domén v histórii

vacationrentals.com​­ 35 milliónov dolárov, privatejet.com​­ 30.18 milliónov dolárov, insure.com​­ 16 milliónov dolárov, sex.com​­ 14 milliónov dolárov, hotels.com​­ 11 milliónov dolárov

Nie je žiadnou náhodou, že každá z týchto domén má kon­covku .com. Je totiž najpoužívanejšia na celom svete a patrí jej neo­hro­zené prven­stvo. Takto vyzerá oficiálny r​ebríček.​

5 naj­pou­ží­va­nej­ších domén na svete

com​­ 116,146,539 webstránok 

net ­ 1​5,013,395 webstránok 

org​­ 10,516,879 webstránok 

info​­ 5,391,763 webstránok 

biz​­ 2,338,861 webstránok

Domény, ktoré pat­ria medzi n​ajstaršie na svete​sú aj symbolics.com, ktorá bola vytvo­rená 15. marca 1985. Hneď za ňou bola vytvo­rená bbn.com a think.com.

5 naj­star­ších domén na svete

symbolics.com​­ 15.3.1985

bbn.com​­ 24.4. 1985 

think.com​­ 24.5. 1985

mcc.com​­ 11.6 1985 

dec.com​­ 30.12 1985

Aká je budúc­nosť domén?

Celý svet volal dlhé roky po veľkej liberalizácii domén. Tá prišla v roku 2014. Od minulého roku sú na inter­nete dostupné nové domény prvého rádu ako napríklad .guru. Cel­kový počet žiadostí o vlastnú TLD (Top­Level Domain) bolo viac ako 1900.

Významnou úlohou nových domén je, že pomáhajú návštevníkom webu ihneď pocho­piť, čo je vaším poslaním a aká je náplň vašej práce. Pri doménach .tv vám je ihneď jasné, že ste s najväčšou pravdepodobnosťou navštívili web televíznej show, pri doméne .org zrejme nezis­kovú organizáciu, či .edu, kde budete očakávať vzdelávací obsah neja­kej školy.

Novými TLDčkami sa už pýši viac ako 4​milióny webových stránok.​Na trh boli uve­dené v roku 2014 za veľkej pod­pory technologických lead­rov a štátnych inštitúcií. V súčasnosti si môžete vybrať z obrovského množstva domén ako .com­pany, .tech­no­logy, .aca­demy, .grap­hics, či .sexy.

Prečo by ste mali pou­ží­vať nové domény?

Ak chcete používať nie­ktoré z nových domén najvyššej úrovne a vytvo­riť stránky s ľahko zapamätateľným názvom, nebu­dete skla­maní. Nové domény vám umožnia tvo­riť zaujímavé slovné spo­je­nia, čím vlastne tvoríte aj samotný design značky, ktorú v mnohých prípadoch danou doménou pre­zen­tu­jete aj v off­line pro­stredí. S novými TLD bude vaša doména vyze­rať pútavejšie a bude ľahko zapamätateľná. 

zdroj: blog.websupport.sk

Pridať komentár (0)