Kom­pletný tool­kit pre kaž­dého star­tu­pistu!

Martin Bohunický / 24. august 2015 / Tools a produktivita

Vybu­do­vať biz­nis je ťažké. A je to ešte ťaž­šie, pokiaľ nemáš prí­stup k tým správ­nym zdro­jom, nástro­jom a apli­ká­ciam. Pod­ni­ka­te­lia uro­bia maxi­mum preto, aby ich biz­nis uspel. No potre­bujú aj pomoc. Pomoc v podobe kva­lit­ných zdro­jov a nástro­jov, ktoré im pomôžu vybu­do­vať a následne pre­dať ich pro­dukty.

Toto je zoznam naj­lep­ších online pomô­cok pre star­tupy, ktorý pôvodne zozbie­ral Ben Tos­sell z Pro­duct­Hunt.

1. Star­tup Stash — Zoznam 400 zdro­jov a nástro­jov pre star­tupy.

2. Maker book — Zoznam naj­lep­ších zdro­jov zadarmo pre kre­a­tív­cov.

3. Mar­ke­ting Stack – Zoznam mar­ke­tin­go­vých zdro­jov a nástro­jov.

4. Freebie.Supply — Parádne veci zadarmo pre pod­ni­ka­te­ľov a star­tupy.

5. Tem­plate Stash – Kolek­cia tém a šab­lón pre tvoju web­stránku.

6. NoDesk – Kolek­cia nástro­jov pre kaž­dého digi­tál­neho nomáda.

7. Always Lear­ning – Naj­lepší zdroj pre člo­veka, ktorý sa chce naučiť prog­ra­mo­vať a dizaj­no­vať.

8. Con­tent Mar­ke­ting – Zoznam zdro­jov pre mar­ke­ting.

9. Gro­wtdh­verse – Inte­rak­tívna vizu­ali­zá­cia nástro­jov pre mar­ke­ting.

10. Chats.Directory – Zoznam naj­lep­ších sku­pín v Slacku pre pro­fí­kov.

11. rrrepo – Zoznam všet­kého pre všet­kých.

12. StockSnap.io – Stock fotky zadarmo pre tvoj blog.

13. Fre­e­Pik – Gra­fické zdroje zadarmo pre dizaj­né­rov a deve­lo­pe­rov.

14. The Star­ter Kit – Zdroje pre web deve­lo­pe­rov a dizaj­né­rov.

15. Agile Desig­ners – Ďalší zoznam naj­lep­ších zdro­jov pre dizaj­né­rov a deve­lo­pe­rov.

16. Startup{ery – Viac ako 500 zdro­jov pre star­tupy, zora­de­ných do viac ako 350 kate­gó­rií.

17. Beaqn.in – Viac ako 270 Front End zdro­jov na jed­nom mieste.

zdroj: medium.com

zdroj cover foto: connect-network.com

Pridať komentár (0)