Kon­cept futu­ris­tic­kej chlad­ničky s poly­mé­ro­vým gélom

Michaela Líšková / 30. október 2016 / Eko

Vitaj vo svete futu­rizmu. Bio chlad­nička s nulo­vou spot­re­bou uskladní tvoje jedlo pomo­cou gélu. Vzdia­lená budúc­nosť alebo rea­lita?

Yuriy Dmit­riev, ruský dizaj­nér, bol fina­lis­tom v súťaži Elect­ro­lux Design Lab, ktorá vyzýva súťa­žia­cich, aby pre­mýš­ľali doslova v kon­cepte budúc­nosti. Mladý dizaj­nér pri­šiel s myš­lien­kou, ktorá ti možno príde ako zo sci-fi filmu. Jeho pre­vratná chlad­nička Bio Robot Ref­rid­ge­ra­tor využíva špe­ciálny gél, ktorý ti jedlo v chlad­ničke udrží a schladí. Prak­ticky kla­sická chlad­nička. Ibaže na úplne iný prin­cíp.

Všetci vieme, ako vyzerá bežná chlad­nička v kaž­dej domác­nosti. Bez ohľadu na značku, veľ­kosť alebo vek, každá chlad­nička má dvierka, ktoré otvo­ríš, jedlo či nápoj sem vlo­žíš, dvierka zavrieš a tvoj tovar sa začne chla­diť. Poznáme, však? Toto chla­diace zaria­de­nie pri­tom údajne spot­re­búva asi 8% cel­ko­vej ener­gie bež­nej domác­nosti.
flickr-com

foto: flickr.com

Dmit­rie­vov prin­cíp fun­guje na základe inej „tech­no­ló­gie“. Jeho nápad spo­číva v podobe bio­po­ly­mé­ro­vého gélu, ktorý nemá žiadnu vôňu, a ktorý sa nelepí. Vyzerá to dokonca tak, že môžeme zabud­núť na kla­sické dvierka. Alebo aké­koľ­vek dvierka. Potra­viny jed­no­du­cho doslova vlo­žíš do pries­toru s týmto nele­pi­vým gélom, a ten vykoná rov­nakú prácu ako dnešné chlad­ničky. Dmit­riev vysvet­ľuje, že vyžíva bio roboty, ktoré sa v ňom nachá­dzajú a využí­vajú lumi­nis­cen­ciu – svetlo vzni­ka­júce pri níz­kych tep­lo­tách, na to, aby naše potra­viny ucho­vali čerstvé.

bio-robot-frigerator-by-yuriy-dmitriev-2-889x675
Bio Robot Ref­rid­ge­ra­tor využíva až 90% pries­toru na úschovu potra­vín. Toto zaria­de­nie by mohlo stáť ver­ti­kálne, ale tiež hori­zon­tálne alebo byť namon­to­vané o strop bez toho, aby z neho jedlo vypadlo. A keďže sme na začiatku spo­mí­nali aj nulovú spot­rebu, ešte si ju raz pri­po­meňme. Pre­tože jediné, na čo táto futu­ris­tická chlad­nička potre­buje ener­giu, je malý ovlá­dací panel, kto­rého spot­reba je v porov­naní so spot­re­bou chlad­ni­čiek úplne zaned­ba­teľná.

bio-robot-fridge-2

Asi nikto nevie, presne na akom prin­cípe chlad­nička bude fun­go­vať, ak by sa táto myš­lienka nie­kedy sku­točne zre­a­li­zo­vala. Dmit­riev bol medzi fina­lis­tami súťaže v roku 2010, už teda nejaký ten rok pre­šiel a stále nevieme, ako to s rea­li­zá­ciou poly­mé­ro­vého gélu v chlad­ničke vyzerá. Vyro­bený bol zatiaľ iba nefunkčný pro­to­typ na účely pre­zen­to­va­nia., na sku­točné dielo si budeme musieť asi ešte pár rokov počkať.

Zdroj a všet­kých foto­gra­fií: inhabitat.com

Pridať komentár (0)